Prace licencjackie

Joanna Wawrzeniuk on czw., 02/04/2015 - 23:29

PRACE LICENCJACKIE

 

2018 (kierunek: Zarządzanie Dziedzictwem Kulturowym)

Marta Ciak - Działalność na rzecz rozwoju i zachowania niematerialnego dziedzictwa Kurpiów w gminie Kadzidło w XXI wieku - promotor prof. zw. dr hab. Z. Kobyliński

Magdalena Dworak - Innowacyjne formy promowania dziedzictwa kulturowego na przykładzie muzeów warszawskich - promotor dr K. Zeman-Wiśniewska

Barbara Biruta Mroczkowska - Problemy konserwacji i rewitalizacji klasztoru podominikańskiego w Sejnach - promotor prof. zw. dr hab. Z. Kobyliński

Karolina Pająk - Różnorodność dziedzictwa kulturowego Jerozolimy - promotor dr K. Zeman-Wiśniewska

Joanna Władysława Polkowska - Dziedzictwo materialne i niematerialne społeczności żydowskiej w Kałuszynie - promotor dr K. Zeman-Wiśniewska

Małgorzata Anna Świerżewska - Rewitalizacja Białych koszar w Ostródzie - promotor prof. zw. dr hab. Z. Kobyliński

Magdalena Maria Wolf - Dziedzictwo XVIII-wiecznego układu urbanistycznego Warszawy - stan zachowania, ochrona i promocja - promotor dr K. Zeman-Wiśniewska

Patrycja Halina Żak - Zespół Urbanistyczno-Przemysłowy w Nietulisku Dużym: problemy konserwatorskie i zarządzania - promotor prof. zw. dr hab. Z. Kobyliński

 

2018 (kierunek: Archeologia)

Monika Bartosiewicz - Dekorowane reliefowo egipskie naczynia fajansowe: technologia produkcji, dekoracja, znaczenie - promotor dr hab. F. Welc

Iga Maria Doniec - Symbolika wczesnochrześcijańskiego malarstwa katakumbowego w Rzymie - promotor dr M. Żurek

Katarzyna Olga Jerzykowska - Dokumentacja archeologiczna w kryminalistyce - prof. zw. dr hab. P. Urbańczyk

Adam Lewandowski - Średniowieczne ulice, rynki i place w planach urbanistycznych i planach lokacyjnych najstarszych miast Mazowsza - studium porównawcze - promotor dr J. Wawrzeniuk

Bartłomiej Szwajger - Archeologia miejsc straceń w późnym średniowieczu i wczesnym okresie nowożytnym (XIII-XVIII wiek) na ziemiach polskich - promotor dr M. Żurek

 

2017 (kierunek: Archeologia)

Sylwia Bałazy - Recepcja antyku w średniowiecznym kulcie św. Jerzego - promotor dr R. Gawroński

Maciej Tomasz Berkowski - Przeprawy przez Wisłę na wysokości Warszawy od XVII do XX w. - promotor dr R. Solecki

Mateusz Franciszek Dobiegała - Pozostałości pól typu "celticfields" z miejscowości Michałów - Reginów pow. legionowski w świetle obrazowania lotniczego skanowania laserowego - promotor dr J. Budziszewski

Jakub Arnold Girguś - Starożytne kurhany znad środkowego brzegu Huczwy w świetle obrazowań lotniczego skanera laserowego - promotor dr R. Solecki

Sylwia Monika Kilian - Przedstawienia Baala na przykładzie tabliczek z Ugarit - promotor dr M. Żurek

Wiktoria Witak - Obrządek pogrzebowy wczesnośredniowiecznej Jaćwieży w świetle badań archeologicznych - promotor dr J. Wawrzeniuk

Milena Zalewska - Wczesnośredniowieczny obrządek pogrzebowy na Mazowszu Północnym - promotor dr J. Wawrzeniuk

 

2016 (kierunek: Archeologia)

Mateusz Godlewski - Uzbrojenie i wyposażenie wojsk Królestwa Polskiego w czasie konfliktu z zakonem krzyżackim 1409-1410 - promotor dr R. Gawroński

Mateusz Mieczysław Iwański - Kurhany w Guciowie, powiat Zamojski w świetle obrazowań lotniczym skanerem laserowym - promotor dr J. Budziszewski

Kamil Kolenos - Taktyka i uzbrojenie hoplitów w okresie archaicznym i klasycznym - promotor dr R. Gawroński

Kamil Kopij - Przedstawienia zwierząt i stworzeń mitologicznych w sztuce starożytnej Persji - promotor dr M. Żurek

Iza Magdalena Marszałek - Przemiany architektoniczno-urbanistyczne Radomia od średniowiecza do czasów nowożytnych (VIII-XVw.) w świetle badań archeologicznych - promotor dr J. Wawrzeniuk

Karina Mirowska - Specyfika i znaczenie grobów typu Alt Kabelich z terenu ziem Polski - promotor dr J. Wawrzeniuk

Gabriela Józefina Pietrucha - Początki i pochodzenie kultu Hery w Grecji - promotor dr R. Gawroński

Justyna Predko - Obrzędowość pogrzebowa kultury trzcinieckiej - promotor dr J. Budziszewski

Konrad Grzegorz Szostek - Problematyka ochrony konserwatorskiej wybranych cmentarzy osadników olęderskich z terenu Mazowsza - promotor dr J. Wysocki

 

2015 (kierunek: Archeologia)

Jolanta Adamek - Archeologia w badaniach miejsc zbrodni na przykładzie obozu zagłady w Bełżcu i miejsca zbrodni w Ostrówkach. Problemy badawcze i próby ich rozwiązania - promotor dr J. Wawrzeniuk

Dominik Ciastkowski - Geomorfologia grodzisk wczesnośredniowiecznych dorzecza Nysy Kłodzkiej, Słupii i Parsęty w świetle danych ALS - promotor prof. zw. dr hab. Z. Kobyliński

Michalina Czyżnikowska - Stanowiska archeologiczne powiatu iławskiego w świetle analizy numerycznego modelu terenu - promotor dr F. Welc

Magdalena Dołęgowska - Protoneolityczne i neolityczne wioski na Bliskim Wschodzie - promotor prof. zw. dr hab. S. K. Kozłowski

Patrycja Florczuk - Wizerunek obcego. Etniczne zróżnicowanie ludów starożytnego Bliskiego Wschodu poparte źródłami historycznymi i ikonograficznymi - dr M. Bieniada

Dawid Gładki - Analiza porównawcza budownictwa obronnego zamków konwentualnych i zamków kapitulnych na terenie państwa krzyżackiego - promotor dr J. Wysocki

Paweł Gładuń - Ikonografia świętych jeźdźców w malarstwie bizantyńskim - promotor dr M. Żurek

Tomasz Gościcki - Wytwórczość garncarska kultury ceramiki wstęgowej rytej w Małopolsce, promotor dr J. Budziszewski

Agnieszka Jakubowska - Specyfika pochówków kobiecych w grobach wczesnośredniowiecznych na Wysoczyźnie Drohiczyńskiej - promotor dr J. Wawrzeniuk

Paulina Jakubowska - Dziedzictwo niematerialne a archeologia - rekonstrukcja słowiańskiego ciałopalnego obrządku pogrzebowego - promotor dr J. Wawrzeniuk

Aleksandra Jambroży - Topografia starożytnej Aleksandrii, promotor dr M. Żurek

Michalina Kardynał - Topografia Palmyry - promotor dr M. Żurek

Karolina Łuniewska - Sceny starotestamentowe na sarkofagach wczesnochrześcijańskich z terenów Italii - promotor dr M. Żurek

Adriana Leojda - Osadnictwo mykeńskie na Płw. Apenińskim - promotor dr K. Zeman-Wiśniewska

Krzysztof Mikołajczyk - Dyscyplina w armii rzymskiej: teoria i praktyka - promotor dr R. Gawroński

Magdalena Anna Pelc - Materiały krzemienne z regionu łódzkiego w archiwum PAN w Warszawie - promotor prof. zw. dr hab. S. K. Kozłowski

Katarzyna Pęksa - Ofiary zakładzinowe - archeologiczne dziedzictwo materialne czy niematerialne? Analiza źródeł z okresu wczesnego średniowiecza z terytorium dzisiejszej Polski - promotor dr J. Wawrzeniuk

Aleksandra Pliszka - Celtic female princely graves in Europe - promotor prof. L. D. Nebelsick

Paulina Potocka - Osadnictwo wzdłuż zachodniego wybrzeża Zatoki Perskiej w epoce neolitu - promotor dr M. Żurek

Katarzyna Radziszewska - Analiza topografii pradziejowego pola górniczego „Borownia” - promotor dr J. Budziszewski

Jacek Tracz - Miasta portowe epoki brązu na Cyprze - promotor dr K. Zeman-Wiśniewska

Angelika Natalia Święcka - Twierdza Dawida: interpretacje i fakty - promotor dr M. Bieniada

Hubert Szulakowski - Medycyna w armii rzymskiej - promotor dr M. Żurek

Agnieszka Wojtkowska - Obrządek pogrzebowy grupy masłomęckiej kultury wielbarskiej w okresie wpływów rzymskich na tle wcześniejszych tradycji - promotor dr R. Gawroński

Paulina Zioła - Materiały z badań cmentarzysk ciałopalnych w okolicach Łodzi prowadzonych przez Władysława Kasińskiego (1917-1943) - promotor prof. zw. dr hab. S. K. Kozłowski

Jan Żarnowski - Rolnictwo irygacyjne w starożytnym Egipcie - promotor dr F. Welc

 

2014 (kierunek: Archeologia)

Paweł Bieniek - Grodziska dorzecza Dzierzgoni w świetle obrazowania lotniczym skanerem laserowym - promotor dr J. Budziszewski

Marta Chojnowska - Ampułki i eulogie z Ziemii Świętej z IV-VII wieku znalezione w basenie Morza Śródziemnego - promotor dr M. Żurek

Patryk Czajkowski - Starożytne kopce w gminie Izbica nad Wieprzem w świetle dostępnego w domenie publicznej obrazowania lotniczym skanerem laserowym - promotor dr J. Budziszewski

Szymon Domagała - Odtwórstwo historyczne jako sposób popularyzowania nauk historycznych - promotor dr J. Budziszewski

Bolesław Gałkowski - Łaźnie legionowe w Novae - promotor dr M. Żurek

Monika Gałwa - Metodyka archeologicznych badań podwodnych na przykładzie portu w Zaton koło Zadaru w Chorwacji - promotor dr M. Żurek

Paweł Gładuń - Ikonografia Świętych Jeźdźców w Kościele Wschodnim - promotor dr M. Żurek

Aleksandra Jambroży -Topografia późnoantycznej Aleksandrii - promotor dr M. Żurek

Karolina Jaworska - Problematyka genezy synagogi i kanon synagogalny do IV w n.e. - promotor dr M. Żurek

Agnieszka Jusiak - Kurhany w lesie „Namule” (Białka, pow. krasnostawski) w świetle obrazowań lotniczym skanerem laserowym - promotor dr J. Budziszewski

Paulina Kaługa - Mit spartańskiego wychowania na podstawie świadectw archeologicznych - promotor dr M. Żurek

Michalina Kardynał - Topografia starożytnej Palmyry w III wieku naszej ery -promotor dr M. Żurek

Paweł Krzyżewski - Rola starożytnych portów nad Morzem Czerwonym w handlu morskim cesarstwa rzymskiego z Indiami. Przekazy antycznych autorów a wyniki badań archeologicznych-analiza - promotor dr M. Żurek

Maria Łącka - Popularyzacja archeologii wśród dzieci i młodzieży - promotor dr M. Żurek

Maciej Maciągowski - Piraci w starożytności w basenie Morza Śródziemnego - promotor dr M. Żurek

Klaudia Moćko - Pozostałości mielerzy na obszarze rezerwatu archeologicznego „Krzemionki” w świetle obrazowań lotniczym skanerem laserowym - promotor dr J. Budziszewski

Radosław Pawluk - Scytyjski obrządek pogrzebowy na obszarze Ałtaju - promotor dr J. Budziszewski

Paulina Potocka - Osadnictwo wzdłuż zachodniego wybrzeża Zatoki Perskiej w epoce neolitu - promotor dr M. Żurek

Łukasz Sip - Niektóre aspekty przebiegu bitwy średniowiecznej na podstawie znalezisk z grobów masowych w Vispy na Gotlandii - promotor dr J. Budziszewski

Piotr Szkiłądź - Fortyfikacje starożytnego Rzymu: Mur Aureliana - promotor dr M. Żurek

Monika Tom - Irlandzkie wysokie krzyże we wczesnym średniowieczu - promotor dr M. Żurek

Katarzyna Tomczuk - Chrześcijaństwo a państwo rzymskie. Krytyka chrześcijaństwa w trzech pierwszych wiekach naszej ery - promotor dr M. Żurek

Elżbieta Wycech - Ceramika kultury ceramiki wstęgowej kłutej ze stanowiska Bodzów 24, woj. lubuskie - promotor dr J. Budziszewski

Agata Zabramska - Ceramika z obiektu 136 na stan. 24 w Bodzowie, woj. lubuskie - promotor dr J. Budziszewski

 

2013 (kierunek: Archeologia)

Dominik Ciastkowski - Osadnictwo pradziejowe i średniowieczne na terenie gmin Susz i Kisielice w województwie warmińsko-mazurskim - promotor prof. zw. dr hab. Z. Kobyliński

Karolina Czyżniak - Ceramika kultury ceramiki wstęgowej rytej ze stan. 24 w Bodzowie, woj. lubuskie - promotor dr J. Budziszewski

Dariusz Fedorowicz - Osadnictwo pradziejowe i średniowieczne na terenie gmin Zalewo i Miłomłyn w województwie warmińsko-mazurskim - promotor prof. zw. dr hab. Z. Kobyliński

Radosław Grochocki - Krzemieniarstwo kultury łużyckiej na stanowisku 24 w Bodzowie, woj. lubuskie - promotor dr J. Budziszewski

Maciej Grzelczyk - Paleolityczne wizerunki kobiet z Europy Środkowej - promotor dr J. Budziszewski

Wioleta Kobylińska - Panteon rzymski i jego naśladownictwa od starożytności po współczesność - promotor dr T. Gołgowski

Igor Kobyliński - Osadnictwo pradziejowe i średniowieczne na terenie gmin Grodziczno, Lubawa i Nowe Miasto Lubawskie w województwie warmińsko-mazurskim - promotor prof. zw. dr hab. Z. Kobyliński

Izabela Krawczyk - Zmienność koncepcji konserwatorskich zamku w Przezmarku - promotor prof. zw. dr hab. Z. Kobyliński

Michał Leloch - Materiały krzemienne kultury ceramiki wstęgowej kłutej ze stanowiska 24 w Bodzowie, woj. lubuskie - promotor dr J. Budziszewski

Aneta Łabądź - Finansowanie badań archeologicznych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 1991-2011 w ramach konkursów na projekty badawcze - promotor prof. zw. dr hab. Z. Kobyliński

Karolina Łuniewska - Jak ucztowali starożytni Rzymianie? - promotor dr T. Gołgowski

Cezary Nalazek - Zastosowanie metody GPR w archeologii - promotor prof. zw. dr hab. Z. Kobyliński

Kamil Rabiega - Odkrycia pochówków w łodziach i statkach w Europie Północnej w latach 1970-2012 - promotor prof. zw. dr hab. Z. Kobyliński

Paulina Potocka - Celtycka ceramika grafitowa ze stanowiska Altdorf w Bawarii z badań w roku 1995 - promotor prof. zw. dr hab. Z. Kobyliński

Paweł Rybiński - Osadnictwo pradziejowe i średniowieczne na terenie gminy Iława w województwie warmińsko-mazurskim - promotor prof. zw. dr hab. Z. Kobyliński

Michał Szubski - Materiały krzemienne kultury ceramiki wstęgowej rytej ze stanowiska 24 w Bodzowie, województwo lubuskie - promotor dr J. Budziszewski

Katarzyna Szymańska - Metody badań pochówków ludzkich z okresu grecko-rzymskiego na stanowiskach archeologicznych w Egipcie - promotor dr T. Gołgowski

Katarzyna Zdeb - Pochówki łuczników z końca epoki kamienia na terenie ziem polskich - promotor dr J. Budziszewski

Marta Żuber - Starożytne pola orne jako stanowiska archeologiczne - promotor dr J. Budziszewski

 

2012 (kierunek: Archeologia)

Tomasz Arczyński - Produkcja szkła użytkowego w okresie rzymskim na podstawie wybranych przykładów - promotor dr T. Gołgowski

Piotr Białas - Historia i rewitalizacja XIX- wiecznej Twierdzy Warszawa na przykładzie fortu nr V „Włochy” - promotor dr J. Budziszewski

Mateusz Detyniecki - Osadnictwo celtyckie w Małopolsce - promotor dr J. Budziszewski

Michał Jakubczak - Pole górnicze „Skałecznica Duża” i jego miejsce w pradziejowej eksploatacji krzemieni pasiastych - promotor dr J. Budziszewski

Karolina Kędzierska - Ornament sznurowy na ceramice kultury złockiej - promotor dr J. Budziszewski

Katarzyna Radziszewska - Pradziejowe górnictwo krzemieni we współczesnej topografii - promotor dr J. Budziszewski

Katarzyna Rudnicka - Szlak bursztynowy na terenie obecnych ziem polskich - promotor dr T. Gołgowski

Daniel Skoczylas - Analiza porównawcza materiałów ceramicznych z wybranych obiektów wczesnośredniowiecznych na stanowisku Żmigród w Opatowie - promotor dr J. Budziszewski

Joanna Szutkowska - Fotografia w dokumentacji archeologicznej - promotor dr T. Gołgowski

Barnaba Szustak - Typologia i topografia mieczy w grobach wczesnośredniowiecznym na terenie Polski (X - XII wiek) - promotor dr J. Budziszewski

 

2011 (kierunek: Archeologia)

Małgorzata Glinka - Grobowiec KV55 w Dolinie Królów. Dotychczasowy stan badań i perspektywy - promotor dr T. Gołgowski

Piotr Kałużyński - Circus Maximus jako wzór Cyrków Rzymskich w obrębie basenu Morza Śródziemnego w obrębie Cesarstwa Rzymskiego - promotor dr T. Gołgowski

Radosław Kamiński - Wczesnośredniowieczna studnia z osady przygrodowej w Radomiu, stan. 2 Radom-Piotrówka, pow. Radom, woj. mazowieckie - promotor dr R. Zapłata

Agata Kostrzewa - Analiza wybranych grobów z badań archeologicznych na cmentarzysku w Radomiu, stan.1 Radom-Piotrówka, pow. Radom, woj. mazowieckie - promotor dr R. Zapłata

Aleksandra Kurek - Rogowe kliny z grobów kultury ceramiki sznurowej w Żernikach Górnych, woj. świętokrzyskie w świetle badań traseologicznych - promotor dr J. Budziszewski

Malwina Lange - Wczesnośredniowieczne bierki, krążki do gier tabula, astragale i kości sześcienne z Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie - promotor dr R. Zapłata

Aleksandra Orłowska - Kult Wielkiego Sfinksa w Giza w okresie Nowego Państwa - promotor dr T. Gołgowski

Joanna Pomianowska - Historia parafii Serock w średniowieczu - promotor prof. UKSW dr hab. M. Wilska

Jacek Radkowski - Akwedukty miasta Rzymu i ich konstrukcja w oparciu o wybrane przykłady - promotor dr T. Gołgowski

 

2010 (kierunek: Archeologia)

Jarosław Chrapek - Problemy ochrony podwodnego dziedzictwa kulturowego w Polsce - promotor dr hab. Z. Kobyliński, prof. UKSW

Emil Jęczmienowski - Rzymskie obozy legionowe ze szczególnym uwzględnieniem polskich wykopalisk prowadzonych na terenie obozu Legionu I Italskiego w Novae - promotor dr T. Gołgowski

Agnieszka Kijak - Kobiety z warstw średniej i wyższej w starożytnym Egipcie ze szczególnym uwzględnieniem okresu Nowego Państwa - promotor dr T. Gołgowski

Bartłomiej Klęczar - Transatlantycka Stacja radio-nadawcza. Historia, stan obecny, zagadnienia konserwatorskie - promotor dr hab. Z. Kobyliński, prof. UKSW

Monika Kuran - Kobiety, dzieci, mężczyźni. Porównanie niewolnictwa w antycznej Grecji i Rzymie - promotor dr T. Gołgowski

Szymon Lebioda - Pochówki ciałopalne na wczesnośredniowiecznych cmentarzyskach birytualnych na terenie ziem Polski - promotor dr hab. M. Dulinicz, prof. UKSW oraz dr hab. Z. Kobyliński, prof. UKSW

Magdalena Rutyna - Życie teatralne w starożytnym Rzymie - promotor dr T. Gołgowski

Maciej Sobieszczański - Gladiatorzy w okresie późnej republiki i wczesnego cesarstwa - promotor dr T. Gołgowski

Piotr Wiejak - Służba w legionach rzymskich w okresie wczesnego cesarstwa I-II w. ne. - promotor dr T. Gołgowski

 

2008 (kierunek: Historia Kultury)

Dominika Radziejewska-Zachuta - Sponsoring jako metoda pozyskiwania funduszy dla ratowania polskich zabytków - promotor dr hab. Z. Kobyliński, prof. UKSW

 

2007 (kierunek: Historia Kultury)

Beata Babińska - Ruiny zamku Krzyżtopór w Ujeździe. Historia i problemy konserwatorskie - promotor dr hab. Z. Kobyliński, prof. UKSW

Ewa Kluś - Problem odtworzenia autentycznego wyposażenia obiektu zabytkowego na przykładzie XVIII-wiecznego kościoła w Woźnikach w Wielkoplsce - promotor dr hab. Z. Kobyliński, prof. UKSW

Joanna Romanowska - Zabytki sakralne jako świadectwo wielokulturowości dziedzictwa historycznego w dorzeczu Jeziorki na południowym Mazowszu - promotor dr hab. Z. Kobyliński, prof. UKSW

Monika Stefko - Wpływ koegzystencji polsko-żydowskiej na obraz współczesnych Ryk - promotor dr hab. Z. Kobyliński, prof. UKSW

 

2006 (kierunek: Historia Kultury)

Aleksandra Gugulska-Wacławiak - Park romantyczny w Morysinie - historia, stan obecny i perspektywy rekonstrukcji - promotor dr hab. Z. Kobyliński, prof. UKSW

Kinga Marciniak - Szkutnictwo skandynawskie w okresie wikińskim - promotor dr hab. Z. Kobyliński, prof. UKSW

Małgorzata Sak - Funkcje turystyczne i kulturowe zabytków uznanych za obiekty dziedzictwa światowego na przykładzie Zamościa - promotor dr hab. Z. Kobyliński, prof. UKSW

 

2005 (kierunek: Historia Kultury)

Szymon Osowski - Grody Mazowsza na przełomie X - XI wieku - promotor dr hab. Z. Kobyliński, prof. UKSW

Anna Wenka-Radzimirska - Inicjatywy na rzecz zachowania kultury kaszubskiej w XX w. - promotor dr hab. Z. Kobyliński, prof. UKSW

 

2004 (kierunek: Historia Kultury)

Iwona Dziugiel - Dbanie o urodę kobiet w starożytności i średniowieczu - promotor dr hab. Z. Kobyliński, prof. UKSW

 

2003 (kierunek: Historia Kultury)

Lucyna Bieniek-Fidos - Wkład Celtów wyspiarskich w historię i współczesność europejskiej kultury - promotor dr hab. Z. Kobyliński, prof. UKSW

Ewa Krupic - Rola prasy lokalnej w budzeniu świadomości potrzeby ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego na przykładzie tygodnika „Mazowieckie To i Owo”- promotor dr hab. Z. Kobyliński, prof. UKSW

Agnieszka Joanna Paczuska - Funkcjonowanie zabytku w społeczeństwie na przykładzie grodziska na Bródnie Starym - promotor dr hab. Z. Kobyliński, prof. UKSW

Grażyna Rutkowska - Czy archeologia służyła ideologii PRL?: próba odpowiedzi w oparciu o artykuły „Trybuny Ludu” w latach 1948-1970 - promotor dr hab. Z. Kobyliński, prof. UKSW

Agnieszka Sienkiewicz - Przedstawienia jeleni w sztuce scytyjskiej i możliwości wykorzystania ich jako inspiracji we współczesnym wzornictwie - promotor dr hab. Z. Kobyliński, prof. UKSW

Magdalena Szczepanik - Archeologia w mediach w kontekście popularyzacji nauki: na podstawie analizy programów popularnonaukowych w telewizji publicznej i komercyjnej - promotor dr hab. Z. Kobyliński, prof. UKSW

 

2002 (kierunek: Historia Kultury)

Anna Rzewnicka - Osadnictwo pradziejowe w dorzeczu rzeki Orz - promotor dr hab. Z. Kobyliński

 

 

 

 

 

 

 

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2015
Informacja o ciasteczkach