dr Jacek Wysocki

Joanna Wawrzeniuk on pon., 23/03/2015 - 22:09

dr Jacek Wysocki,
Adiunkt

Wydział Nauk Historycznych i Społecznych UKSW
Instytut Archeologii

Katedra Zarządzania Dziedzictwem Kulturowym, Archeologii Krajobrazu i Archeologii Niedestrukcyjnej

Kontakt
e-mail: jacek.wysocki@op.pl


Wykształcenie:
Studia

 •     1978-1983 – Uniwersytet Warszawski Wydział Historyczny, Instytut Archeologii, kierunek: archeologia Polski i powszechna. Magisterium: „Metalurgia żelaza na osadzie produkcyjnej w Małym Płocku” pod opieką naukową prof. dr hab. Jerzego Gąssowskiego


Studia podyplomowe:

 •     1989 – 1990 – Podyplomowe Studium Konserwatorstwa Archeologicznego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny, Instytut Archeologii i Etnologii. Praca dyplomowa: „Osadnictwo doliny Wierzbicy. Analiza osadnicza i wnioski konserwatorskie” pod opieką naukową prof. dr hab. Jadwigi Chudziakowej
 •     1994 – 1995 – Podyplomowe studium konserwacji zabytków architektury i urbanistyki, Politechnika Warszawska Wydział Architektury. Praca dyplomowa  „”Studium ochrony wartości kulturowych Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego” pod opieką naukową dr Danuty Kłosek–Kozłowskiej,
 •     1999 – Podyplomowy kurs: „Nowoczesne zarządzanie rozwojem miast”, Europe - Uniwersitat Viadrina, Frankfurt (Oder) i Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu.


Doktorat:

 •     2008 – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych. Dysertacja: „Kształtowanie się polskiej doktryny konserwatorstwa archeologicznego w XX wieku”, przygotowana pod opieką naukową prof. UKSW dr hab. Zbigniewa KobylińskiegoPraca zawodowa

 •     1983 – 1985 – Uniwersytet Warszawski, Instytut Archeologii, - asystent kontraktowy
 •     1986 – 1990 – Biuro Dokumentacji Zabytków w Płocku, - Konserwator zabytków archeologicznych na woj. płockie
 •     1991 – 2004 – Państwowa Służba Ochrony Zabytków w Olsztynie, później Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków – Wojewódzki konserwator zabytków
 •     2005 –  Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego w Olsztynie – Starszy specjalista do spraw wartości kulturowych
 •     2009 –    Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego - AdiunktZainteresowania badawcze:

 •     metalurgia żelaza we wczesnym i późnym średniowieczu
 •     osadnictwo grodowe na terenie północnego Mazowsza i w Prusach – problematyka konserwatorska
 •     teoria konserwatorstwa archeologicznego
 •     historia konserwatorstwa archeologicznego
 •     rewitalizacja zabytkowych zespołów miejskich i wiejskich
 •     konserwatorstwo archeologiczne w kontekście problematyki zagospodarowania przestrzennegoNajważniejsze badania wykopaliskowe:

 •     1986 – 1989 – zespół grodowy w Proboszczewicach, gm. Stara Biała woj. płockie
 •     1993 – 1995 – zamczysko w Sątocznie (st. I), gm. Korsze, woj. olsztyńskie
 •     1996 – 2003 – stanowisko wielokulturowe w Równinie Dolnej (st. III), gm. Korsze woj. warmińsko–mazurskie
 •     2008 – 2009 – badania na terenie zespołu klasztornego w Kazimierzu Biskupim, gm. loco, woj. wielkopolskiePublikacje naukowe:

 •     Rębów, Gołoborze, 1986, s. 38-41
 •     Dębno, strażnica włości Biskupów Krakowskich, Gołoborze, 1987, s. 30-34
 •     Pierwszy wyrok NSA na korzyść archeologii, Zapiski Archeologiczne 1, 1992, s. 11-13
 •     Zadania służb konserwatorskich w organizacji badań związanych z inwestycjami, Wiadomości Konserwatorskie 32-33/X, 1995, s. 9-10
 •     Myśl konserwatorska w polskiej archeologii – zarys rozwoju i próba oceny stanu aktualnego, Przegląd Regionalny, Toruń 1997, s. 177-181
 •     Rozwój turystyki jako zagrożenie i szansa dla dziedzictwa archeologicznego, [w:] Aktualne zagrożenia dziedzictwa archeologicznego, Poznań 1997, s. 56-61
 •     Sposoby ekspozycji w krajobrazie obiektów archeologicznych o własnej formie terenowej. Założenia metodyczne, [w] Ochrona zabytków architektury obronnej, Giżycko 1997, s. 107-114
 •     The protection of the archeological heritage in Poland in the 20th century: concepts and practices, Archaeologia Polona 35-36, 1997-1998, s. 427-452
 •     Wyniki dotychczasowych badań archeologicznych terenów starych miast województwa olsztyńskiego i ich wykorzystanie w procesach rewaloryzacji, [w:] Badania archeologiczne starych miast Warmii i Mazur a problemy ich rewaloryzacji, J. Wysocki (red.), Nidzica 1998, s. 41-44
 •     Zarys rozwoju konserwatorstwa archeologicznego w Polsce, Ochrona i Konserwacja Zabytków 7. 1998, s. 33-42
 •     Tadeusz Roman Żurowski jako konserwator, [w:] Tadeusz Roman Żurowski i konserwatorstwo archeologiczne XX wieku, Z. Kobyliński i J. Wysocki (red.), Warszawa 1999, s. 43-53
 •     Konserwatorstwo archeologiczne w Polsce w latach 1920-1940, [w:] Tadeusz Roman Żurowski i konserwatorstwo archeologiczne XX wieku, Z. Kobyliński i J. Wysocki (red.), Warszawa 1999, s. 133-145
 •     Uwagi o problemie uczytelnienia reliktów architektonicznych, [w:] Metodyka badań archeologiczno–architektonicznych,  Z. Kobyliński (red.), Warszawa 1999, s. 187-195
 •     Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego (współautor), Warmińsko-Mazurski Biuletyn Konserwatorski 1, 1999, s. 47-62
 •     Hallandzki program konserwacji zabytków, Przegląd Regionalny 4, Toruń 1999, s. 17-28
 •     Ochrona stanowisk archeologicznych o charakterze obronnym i własnej formie krajobrazowej, [w:] Krajobraz archeologiczny, Z. Kobyliński (red.), Warszawa1999, s. 11-23
 •     Hallandzki model konserwacji zabytków i jego zastosowanie w Polsce (współautor), [w:] Zabytki i społeczeństwo, K. Gutowska i Z. Kobylińśki (red.), Warszawa 1999, s. 112-122
 •     Wykrywacze metali – aspekty metodyczne, prawne i etyczne ich używania (współautor), [w:] Wykrywacze metali a archeologia, W. Brzeziński i Z. Kobyliński (red.), Warszawa 1999, s. 123-130
 •     Ochrona archeologicznych obiektów obronnych  - studia i programy ochrony dla wybranych typów obiektów – analiza i wnioski, Fortyfikacja 6, Warszawa 1999, s. 145-153
 •     Wyniki badań geologicznych i geobotanicznych realizowanych do planów ochrony stanowisk archeologicznych (współautor), Fortyfikacja 6, Warszawa 1999, s. 155-173
 •     Ochrona stanowisk archeologicznych o charakterze obronnym, Fortyfikacja 8, Warszawa 1999, s. 10-24
 •     Maria Wielgus-Wysocka – wspomnienie, Warmińsko-Mazurski Biuletyn Konserwatorski  1, 1999, s. 215-224
 •     Planowanie przestrzenne jako instrument zarządzania dziedzictwem archeologicznym, [w:] Problemy zarządzania dziedzictwem kulturowym, K. Gutowska (red.), Warszawa 2000, s. 99-102
 •     Kurhany Poborza – Wyjątkowy krajobraz archeologiczny (współautor), Warmińsko-Mazurski Biuletyn Konserwatorski 2, 2000, s. 115-120
 •     Dziwne odkrycie w Nidzicy, czyli o tym, że podróże kształcą, Warmińsko-Mazurski Biuletyn Konserwatorski 2, 2000, s. 122-131
 •     Hallandzki program konserwacji zabytków w Szwecji i próba zastosowania go w warunkach polskich, Warmińsko-Mazurski Biuletyn Konserwatorski 2, 2000, s. 218-232
 •     Olsztyński Oddział Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, Warmińsko-Mazurski Biuletyn Konserwatorski 2,  2000, s. 237-239
 •     W odpowiedzi na defetyzm – detektoryzm, Zabytki 2, 2000, s. 78-81
 •     Stanowisko archeologiczne – dobro o szczególnym znaczeniu dla kultury (współautor), Warmińsko-Mazurski Biuletyn Konserwatorski 3, 2001, s. 85-103
 •     Łabędnik – nieznane świadectwo wspólnej historii Polski i Prus, Warmińsko-Mazurski Biuletyn Konserwatorski 3, 2001, s. 130-136
 •     Krzyż z Biedowa – przykład ratowania drobnych zabytków, Warmińsko-Mazurski Biuletyn Konserwatorski 3, 2001, s. 215-221
 •     Enkolpion z Sątoczna, [w] Cerkiew wielka tajemnica, Gniezno 2001, s. 48
 •     Instrukcja o postępowaniu w sprawie ochrony dóbr kultury sakralnej w Archidiecezji Warmińskiej (współautor), Olsztyn 2001
 •     Bogusław Chlebowicz – wspomnienie, Warmińsko-Mazurski Biuletyn Konserwatorski 3, 2001, s. 234-239
 •     Zniszczenie stanowiska archeologicznego w świetle obowiązującego prawa oraz działań prokuratury i sądu (współautor), Ochrona Zabytków 2 (217), 2002, s. 217-223
 •     Instrukcja – przyczynek do współpracy państwowej i diecezjalnej służby konserwatorskiej na terenie woj. warmińsko-mazurskiego, Ochrona i Konserwacja Zabytków 13, 2002, s. 47-57
 •     Równina Dolna st. III. Pierwsza w północno-wschodniej Polsce osada kultury późnej ceramiki wstęgowej (współautor), Warmińsko-Mazurski Biuletyn Konserwatorski 4, 2002, s. 59-64
 •     Sprawozdanie z odkrycia w 2001 roku neolitycznych zabytków w Równinie Dolnej, st. III, gm. Korsze, woj. warmińsko-mazurskie (współautor), [w:] Badania archeologiczne w Polsce północno-wschodniej i na zachodniej Białorusi w latach 2000-2001, Białystok 2002, s. 117-121
 •     Strop z Morąga – Nowe odkrycie w starym zabytku, Zabytki  9, 2002, s. 34-37
 •     Równina Dolna pełna niespodzianek (współautor), Archeologia Żywa 3 (22), 2002, s. 31-33
 •     Spór o ulicę Nowogrunwaldzką w Olsztynie (współautor), Warmińsko-Mazurski Biuletyn Konserwatorski 4, 2002, s. 191-205
 •     Koń w sztuce ludowej, Warmińsko-Mazurski Biuletyn Konserwatorski 4, 2002, s. 215-218
 •     Ginące zawody, uchronić kulturę i pracę, Warmińsko-Mazurski Biuletyn Konserwatorski 4, 2002, s. 219-225
 •     Wybrane obiekty wymagające konserwacji w regionie warmińsko-mazurskim, Renowacje i Zabytki  2002, nr 3, s. 41-45
 •     Architektura wiejska w cieniu tandetnej nowoczesności, [w:] Zachowane – ocalone? O krajobrazie kulturowym i sposobach jego zachowania, Olsztyn 2003, s. 66-74
 •     Mój dom – rewitalizacja wiejskiego domu i siedliska w Biedowie, [w:] Zachowane – ocalone? O krajobrazie kulturowym i sposobach jego zachowania, Olsztyn 2003, s. 187-198
 •     Sposoby adaptacji i ekspozycji fortyfikacji dla turystyki na przykładach europejskich, [w:] Fortyfikacje jako atrakcje turystyczne, Giżycko 2003, s. 161-173
 •     Dlaczego powinniśmy chronić stare cmentarze?, Warmińsko-Mazurski Biuletyn Konserwatorski 5, 2003, s. 234-245
 •     Nagroda dla Towarzystwa, Warmińsko-Mazurski Biuletyn Konserwatorski 5, 2003, s. 247-248
 •     Ochrona zabytków w aspekcie rewitalizacji przestrzeni, [w:] Rewitalizacja obszarów wiejskich Warmii i Mazur, Materiały konferencyjne 7-8 czerwca 2004, Olsztyn 2004, s. 71-78
 •     Materiały kultury późnej ceramiki wstęgowej z Równiny Dolnej st. III, gm. Korsze, woj. warmińsko-mazurskie (wyniki badań w 2001 roku), [współautor], Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, ser. A, nr 42, 2002-2003, Łódź 2004, s. 79–107
 •     Weryfikacja terenowa zdjęć lotniczych, (współautor), [w:] Biskupin ... i co dalej? Zdjęcia lotnicze w polskiej archeologii, Poznań 2005, s. 237-240
 •     Dziedzictw kulturowe Warmii – Maur – Powiśla: stan zachowania, potencjały i problemy, Olsztyn 2006, (współautor i redaktor)
 •     Dziedzictwo kulturowe Warmii – Mazur – Powiśla: stan zachowania, potencjały, problemy (omówienie), Przegląd Turystyczny 57, 2006, s. 16
 •     Historia na polu znaleziona, Farmer nr 7/2006, s. 83-83
 •     Wyjątkowy jak Warmia, malowniczy jak Mazury, Zabytki  4 (19), 2007, s. 40-45
 •     Kłopoty z rejestrem zabytków, Zabytki 3 (26), 2008, s. 92-95
 •     Kłopoty z rejestrem zabytków, rejestr zabytków ruchomych, Zabytki 5 (28), 2008, s. 92-94
 •     Kłopoty z rejestrem zabytków ciąg dalszy - urbanistyka, Zabytki 8 (31), 2008, s. 93-95
 •     Dwory – ginące dziedzictwo, Zabytki 1 (24), 2008, s.  90-92
 •     Olsztyn – spojrzenie na problemy urbanistyczne, Debata 4 (7), 2008, s. 3, 12
 •     Archeologia na wstecznym biegu, Zabytki 6 (29), 2008, s. 92-94
 •     Patriotyzm i zabytki, Debata  (12 ), 2008
 •     Podstawy prawne ochrony zabytków archeologicznych po roku 2003, Zabytki 2 (37), 2009, s. 91 – 93
 •     Początki ochrony prawnej zabytków archeologicznych w II Rzeczpospolitej, [w:] Prawna ochrona dziedzictwa kulturowego, W. Szafrański i K. Zalasińska (red.), Poznań 2009, s. 343-354.
 •     Ignorancja czy arogancja, Debata 1 (16), 2009, s. 16–19
 •     Konserwatorstwo zabytków archeologicznych na Górnym Śląsku po 1945 roku  (w druku)
 •     Stan badań nad późnym średniowieczem i nowożytnością w regionie warmińsko – mazurskim. Badania w latach 1989 – 2009 (w druku)
 •     Problemy konserwatorskie ochrony grodzisk Ziemi Łomżyńskiej (w druku)
 •     Państwowe Grono Konserwatorów Zabytków Przedhistorycznych (w druku)
Ważniejsze wystąpienia na konferencjach

 •     Podstawowe rozpoznanie zasobów jako instrument ochrony w planach zagospodarowania przestrzennego, Sesja naukowa Poznań 1991
 •     Problematyka badań pod inwestycje na terenach zabytkowych układów staromiejskich, Sesja naukowa Poznań 1991
 •     Priorytety ratownictwa w archeologicznych programach badawczych, Sesja naukowa Poznań 1991
 •     Konferencja konserwatorstwa archeologicznego, Poznań 1991 - wystąpienie
 •     Sakralne i świeckie dobra kultury na Warmii – referat wprowadzający na sesji w Fundacji Polsko-Niemieckiej Pojednanie, Olsztyn 1995
 •     Aktualne problemy ochrony zabytków Warmii i Mazur – referat na zjeździe stowarzyszeń regionalnych, Olsztyn 1995
 •     Konferencja międzynarodowa „Badania archeologiczne starych miast Warmii i Mazur, a problemy ich rewaloryzacji”, Wykno 1997 – organizacja, prowadzenie, redakcja publikacji
 •     Konferencja Ochrona zabytków architektury obronnej, Giżycko 1997 - wstąpienie
 •     Konferencja Tadeusz Roman Żurowski i konserwatorstwo archeologiczne w XX wieku Warszawa 1998 – organizacja, wystąpienia, redakcja publikacji
 •     Międzynarodowa konferencja RESTRADE, Halmstad (Szwecja) 1999, organizacja, udział
 •     Międzynarodowa konferencja naukowa „Fortyfikacje jako atrakcje turystyczne” Giżycko 2002 – wystąpienie
 •     Konferencja naukowa „Rewitalizacja obszarów wiejskich Warmii i Mazur” Olsztyn 2004 – wystąpienie
 •     Konferencja „Na wschodnich rubieżach państwa Piastów, z archeologami szlakiem grodzisk”, Łomża 2008, - wystąpienie
 •     Konferencja „Brunon z Kwerfurtu – Pięciu Braci Męczenników – Kazimierz Biskupi”, Kazimierz Biskupi 2008
 •     Konferencja międzynarodowa „Regiony, rzemiosła, kategorie. Archeologia późnego średniowiecza i czasów nowożytnych w uwarunkowaniach nowego ustroju, czyli 20 lat później” – Supraśl 2009

 

Inna działalność

 

 •     Zarządzanie tworzeniem i realizacją programu współpracy polsko–szwedzkiej „Hallandzki Model Konserwacji Zabytków” w latach 1995 – 2000
 •     Zarządzanie i udział w programie współpracy międzynarodowej w basenie Morza Bałtyckiego (Szwecja, Polska, Litwa, Rosja) „Development through Conservation of the Cultural Heritage In the Balic Sea Region BALCON” w latach 2001-2003
 •     Udział (wykładowca) w programie współpracy międzynarodowej (Polska, Dania) „Ginące zawody”Problematyka zajęć dydaktycznych:

 •     Zarządzanie dziedzictwem kulturowym - System prawny i administracyjny ochrony zabytków w Polsce
 •     Zarządzanie dziedzictwem kulturowym - Planowanie przestrzenne
 •     Metody i techniki konserwacji znalezisk archeologicznych, obiektów zabytkowych i dzieł sztuki
 •     Archeologia średniowiecza i czasów nowożytnych
 •     Historia architektury i technik budowlanych oraz metodyka badań archeologiczno-architektonicznych
UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2015
Informacja o ciasteczkach