prof. zw. dr hab. Przemysław Urbańczyk

Joanna Wawrzeniuk on pon., 23/03/2015 - 22:06

prof. zw. dr hab. Przemysław Urbańczyk     
Profesor zwyczajny

Wydział Nauk Historycznych i Społecznych UKSW
Instytut Archeologii
Katedra Archeologii Starożytnych Cywilizacji Basenu Morza Śródziemnego i Świata Wczesnochrześcijańskiego

Kontakt
email: uprzemek@iaepan.edu.pl

Zainteresowania badawcze
    wczesne średniowiecze Polski, Europy Środkowej i Skandynawii:
    urbanizacja;
    początki państw;
    chrystianizacja;
    stosunki geopolityczne;
    architektura mieszkalna i sakralna;
    kolonizacja wysp północnego Atlantyku;
    metodologia archeologii;
    metodyka badań wykopaliskowych;
    historia archeologii

Stopnie i tytuły naukowe

    1974 – magister, Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego; tytuł pracy: „Wczesnośredniowieczne pochwy broni białej w kulturze pruskiej”;
    1980 – doktor, Instytut Historii Kultury Materialnej PAN; tytuł rozprawy: „Formowanie się i struktura archeologicznych stanowisk wielowarstwowych”;
    1992 – dr hab., Instytut Archeologii i Etnologii PAN; książka: „Medieval Arctic Norway”;
    2000 – tytuł profesora; książka: „Władza i polityka we wczesnym średniowieczu”

 Nagrody i odznaczenia

    1981 – Srebrna Odznaka Za Opiekę nad Zabytkami (Ministerstwo Kultury);
    1991 – Medal Komisji Edukacji Narodowej (Ministerstwo Edukacji);
    1992 – nagroda Instytutu Polsko-Skandynawskiego w Kopenhadze;
    1993 – Złoty Krzyż Zasługi RP;
    2004 – Medal 50-lecia Instytutu Archeologii i Etnologii PAN;
    2005 -  nominacja do Nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych;
    2008 – I nagroda KLIO za najlepszą książkę historyczną roku w kat. monografii naukowej;

Stanowiska administracyjne

    1991-1993    zastępca dyrektora Instytutu Archeologii i Etnologii PAN;
    od 1993    kierownik Katedry Archeologii w Akademii Podlaskiej, Siedlce
    1996-1998    kierownik Zakładu Archeologii Średniowiecza w IAE PAN
    2006-2009    kierownik Studium Doktoranckiego w IAE PAN

Kierownictwo badawczych programów krajowych

    1995-1999      interdyscyplinarny program “Adalbertus” ustanowiony przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej – wyniki opublikowano w 5 tomach, z których 3 stały się podstawami doktoratów;
    1998-2002      program  “TRAKT” ustanowiony przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej w celu technologicznego wsparcia archeologicznych badań ratowniczych;
    2001-2003      Program Badawczy Zamawiany Ministerstwa Nauki “Ziemie polskie na przełomie tysiącleci” – ponad 200 osób przygotowało 21 tomów, z których 4 zostały już opublikowane;
    2005-2007      grant MNiSW “Chronologia najstarszej polskiej architektury murowanej”;
    od 2005    program “Origines Polonorum" ustanowiony przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej
    2008-2010      grant MNiSW “Chronologia i technologia najstarszej polskiej architektury murowanej”;

 Opieka promotorska

    od 1997     24 prace magisterskie w Instytucie Historii Akademii Podlaskiej
    1999    rozprawa doktorska Marii Kasprzyckiej “Tło hydrograficzne osadnictwa Żuław Elbląskich w I tysiącleciu naszej ery” obroniona w IAE PAN;
    2001    rozprawa doktorska Marka Jagodzińskiego “Osadnictwo między Wisłą a Pasłęką we wczesnym średniowieczu. Pograniczny charakter stosunków etnicznych” obroniona w IAE PAN;
    2007    rozprawa doktorska Jolanty Sadowskiej-Topór “Starożytne drogi bagienne w dolinie rzeki Dzierzgoń na tle analogii z Niżu Europejskiego” obroniona w IAE PAN; obrony przewidziane w 2010 r.:

- Bartłomiej Szmoniewski, “Wczesnosłowiańskie ozdoby z metali nieżelaznych”;
- Katarzyna Skrzyńska-Jankowska, “Wczesnośredniowieczne pogranicze kulturowe w rejonie środkowego Bugu”

Kierownictwo umów międzynarodowych

    1981-1991     umowa o współpracy naukowej IHKM PAN z Instytutem Nauk Społecznych Uniwersytetu w Tromsø, Norwegia;
    1992-1998    umowa o współpracy naukowej IAE PAN z Muzeum Historii Kultury Uniwersytetu w Trondheim, Norwegia;
    2001-2006    umowa o współpracy naukowej IAE PAN z Instytutem Archeologii w Rejkjawiku, Islandia;
    2002-2004    umowa o współpracy naukowej IAE PAN z Instytutem Archeologii Uniwersytetu w York, Anglia.

Kierownictwo  ekspedycji terenowych

    1981     badania wczesnośredniowiecznej osady w Soløy, kom. Lavangen, Troms, płn. Norwegia (wspólnie z prof. Reidarem Bertelsenem).
    1982     badania średniowiecznego probostwa w Trondenes, kom. Harstad, płn Norwegia;
    1984-1986     badania wczesnośredniowiecznego “miasta” Vágar na wyspie Austvågøya w archipelagu Lofotów, płn. Norwegia (wspólnie z prof. R. Bertelsenem);
    1987-1988     badania średniowiecznej osady w Stauran, Nordland, płn. Norwegia;
    1991-1992     badania wczesnosredniowiecznej osady w Hunstad k. Bodø, płn. Norwegia (wspólnie z Marit Cruickshank);
    1993-1995     badania ratownicze na półwyspie Tjeldbergodden, zach. Trøndelag, środkowa Norwegia;
    1994-1997     wczesnośredniowieczne grodziska w Mokajmach i Kwietniewie oraz grobla z okresu wpływów rzymskich w Świętym Gaju, woj. Elbląskie;
    2001-2006     wikińskie osadnictwo półziemiankowe w Sveigakot, płn.-wsch. Islandia;
    2001- 2002     prospekcja geofizyczna na pre-inkaskim cmentarzysku Tablada de Lurin w Limie, Peru (wspólnie z dr K. Misiewiczem);
    2003-2005     średniowieczne osady w Skonsvika i Nordmannset, kom. Berlevåg, płn.-wsch. Norwegia;

Udział w pracach zespołów międzynarodowych
A. Komitety doradcze:

    1997-2000      Steering Committee międzynarodowego programu “Transformation of the Roman World” ustanowionego przez European Science Foundation;
    2005-2008    “Observer” międzynarodowego programu EARTH ustanowionego przez European Science Foundation;
    2007-2009    Scientific Committee międzynarodowego programu BOREAS ustanowionego przez European Science Foundation;
     2006-2009    Scientific Committee miedzynarodowego programu SAFE międzynarodowego programu BOREAS ustanowionego przez NATO i European Science Foundation;;

B. Zespoły oceniające projekty badawcze:

    2003-2008      udział w kilkunastu doraźnych zespołach powoływanych przez European Science Foundation, Strasbourg;
    2005-2008    udział w kilku doraźnych zespołach powoływanych przez COST (European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research), Bruksela;
    2006-2008    przewodnictwo międzynarodowej komisji przynajacej granty po-doktorskie Irish Research Council for the Humanities and Social Sciences, Dublin;
    2006-2009    Review Panel międzynarodowego programu BOREAS ustanowionego przez European Science Foundation;
    od 2007    Review Panels SH5 i SH6  przyznające granty po-doktorskie European Research Council, Bruksela;
    2008-2009    komisja powołana przez Research Promotion Foundation do oceny wniosków o powołanie nowych instytutów badawczych, Nicosia, Cyprus;
    2008-2009    zespół oceny wniosków o nagrody rektora Autonomicznego Universytetu w Barcelonie;
    od 2008    Advisory Board programu INSTAR ustanowionego przez Heritage Council, Dublin;
    2009    zespół do oceny wniosków o ustanowienie nowych instytutów naukowych Fundacji Boltzmanna, Wiedeń;
    2009          przewodnictwo Review Panel europejskiego programu HERA (Humanities in the Eauropean Research Area);
    od 2009        Archaeology Panel europejskiego projektu ERIH (European Reference Index for the Humanities);
    2010    zespół do oceny  School of Archaeology, University College Dublin

C. zespoły eksperckie:

    2003-2008    przedstawiciel Polski w Standing Committee for the Humanities, European Science Foundation, Starsbourg (2005-2007 – członek Core Group);
    2004-2008    międzynarodowe jury przyznające European Union Prize for Culture Heritage, Haga;
    od 2008    Landscape Studies Group ustanowiona przez Europa Nostra, Haga.

Członkostwo w komitetach i zespołach doradczych/recenzyjnych w Polsce

    od 2003    zespoły recenzujące wnioski młodych naukowców w Towarzystwie Naukowycm Warszawskim;
    od 2004    Komitet Nauk Pra- i Protohistorycznych PAN;
    od 2006    Narodowy Komitet d/s Współpracy z European Science Foundation -wice Przewodniczący;
    od 2006    doraźne zespoły recenzyjne powoływane przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej;
    od 2008     Zespół Doradczy Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
    2008    Zespół powołany przez Polską Akademię Umiejętności do opracowania raportu „Nauki humanistyczne w Polsce. Założenia do programu reformy”
    Od 2010    Komisja ds. Nagród Prezesa Rady Ministrów za działalność Naukową

Organizacja konferencji międzynarodowych

    maj 1996     - „Origins of Central Europe” (Jadwisin) – materiały opublikowane w 1997 r.;
    wrzesień 1996 - „Missions and Countries of ‘New Christianity’ around 1000” (Lublin) - publikacja w 1997 r.;
    październik 1998 - „The neighbours of Poland in the 10th century” (Rybno) - publikacja w 2000 r.;
    październik 2002 - „The neighbours of Poland in the 11th century” (Rybno) – publikacja w 2002 r.;
    październik 2003 - “Early Medieval Monumental Burial Mounds in Northern Europe”  (Kraków);
    wrzesień 2005 - „Gentes and Gentile identity in Early Medieval Europe” [współorganizator I. Garipzanov] (Bergen) – publikacja w 2007 r.;
    wrzesień 2006 - “Naming of the Medieval states” (Frombork) – prace redaktorskie;
    wrzesień 2006 - “The north Atlantic as an archaeological region” (Kraków);
    kwiecień 2007 -  “The multi-room households of Northern Scandinavia” (Rybno) –publikacja w 2010 r.;
    wrzesień 2008  - “New Perspectives in Landscape Studies” (Kraków));
    wrzesień 2008  - “Scandinavia and Poland in the Middle Ages” (Gdańsk).

Referaty na konferencjach zagranicznych

    Około 60 referatów wygłoszonych na konferencjach/kongresach: Austria (Wiedeń x 5), Bośnia-Hercegovina (Sarajevo), Czechy (Praha), Francja (Le Bischenberg), Hiszpania (Santiago de Compostella, San Feliu de Guxiols), Islandia (Reykjavik x 2, Skálholt), Kanada (St Johns, Newfoundland x 2), Łotwa (Riga), Niemcy (Aachen, Bad Bederkesa, Frankfurt am Oder, Greifswald x 3, Leipzig, Wismar, Marburg), Norwegia (Tromsø x 2, Trondheim, Bergen x 2), Portugalia (Lisbon), Republika Południowej Afryki (Cape Town); Rosja (Petersburg, Kaliningrad); Słowacja (Nitra), Szwajcaria (St Maurice), Szwecja (Umeå, Lund), Turcja (Istanbul), Ukraina (Lviv), USA (Kalamazoo x 2, New York), Wielka Brytania (Cambridge, York, St. Andrews, Glasgow, Nottingham, Leeds), Włochy (Venezia, Ravenna, Isernia) oraz na: Cyprze (Nicosia),  Greenlandii (Nuuk), Spitsbergenie (Barentsburg), Szetlandach (Lerwick), Wyspach Kanaryjskich (Pinolere) i Wyspach Owczych (Torshavn).  Większość tekstów tych wystapień została opublikowana (por. spis publikacji).

Wykłady gościnne

    1990 - University of Tromsø, Norway.
    1994 - University College Dublin, Ireland;
    1998 - University of St. Andrews, Scotland;
    2000 - Stanford University, USA;
    2002 - Catholic University of Lima, Peru;
    2002 - University of Uppsala, Sweden;
    2002 - City University of New York, USA;
    2004 - University of Tromsø, Norway;
    2004 – University of Bergen, Norway;
    2005 - Herder-Institut in Marburg, Germany;
    2006 - University of Bergen, Norway;
    2007 - University of Bergen, Norway;
    2008 – Charles University in Prague, Czech Republic;
    2009 – University College Cork, Ireland;
    2009 – University College Dublin, Ireland x 4;
    2009 – Trinity College Dublin, Ireland

                        
Stypendia zagraniczne

    1981  1 miesiąc w Rzymie, Pizie i Padwie (Centro Nazionale delle Ricerche).
    1994      1 m. w Dublinie, Limerick i Gallway (Royal Irish Academy);
    2000      1 m. w Bellagio Study Centre (Rockefeller Foundation);
    2004      3 m. w Bergen (Centre for Medieval Studies);
    2005      6 tygodni w Marburgu (Herder-Institut);
    2006    1 m. w Bergen (Centre for Medieval Studies);
    2007    1 m. w Bergen (Centre for Medieval Studies);    
    2009     3 tyg. w Dublinie (University College Dublin);
    2009    2 tyg. w Bergen (Centre for Medieval Studies);    
    2010    3 tyg. w Bergen (Centre for Medieval Studies);

Członkostwo w zespołach redakcyjnych

    1999-2002    „Studia Archaeologica Slovaca Mediaevalia” (Bratislava, Slovakia).
    2001-2006    “The Northern World. North Europe and the Baltic c. 400-1700. Peoples, economies, cultures” series, published by the Brill Academic Publishers (Leiden, Belgia);
    od 2003     „Archaeologia Islandica” (Reykjavik, Islandia);
    od 2004     „Sprawozdania Archeologiczne” (Kraków, Polska);
    od 2006     seria „Origines Polonorum” publikowana przez Fundacje na Rzecz Nauki Polskiej;
    od 2007     „Journal of the North Atlantic” (Maine, USA);


Redagowanie prac zbiorowych

11 tomów zredagowanych osobiście i 6 tomów współredagowanych (wszystkie podkreślone na liście publikacji). W tym 11 tomów opublikowanych w językach obcych:

    P. Urbańczyk (red.), Origins of Medieval towns in temperate Europe [= “Archaeologia Polona”, t.  32], Warszawa 1994.
    P. Urbańczyk (red.), “Theory and practice of archaeological research, t.  2, Acquisition of field data at multi-strata sites”, Warszawa 1995.
    P. Urbańczyk (red.), “Origins of Central Europe”, Warszawa 1997.
    P.Urbańczyk (red.) “Early Christianity in Central and East Europe”, Warszawa 1997.
    P. Urbańczyk (red.), “The neighbours of Poland in the 10th century”, Warszawa 2000.
    P. Urbańczyk (red.), “Europe around the year 1000”, Warszawa 2001.
    P. Urbańczyk (red.), “The neighbors of Poland in the 11th century”, Warsaw 2002.
    P. Urbańczyk (red.), “Polish lands at the turn of the 1st and the 2nd millennia”, Warszawa 2004.
    I. Garipzanov, P. Geary, P. Urbańczyk (red.), “Franks, Northmen and Slavs: Identities and State Formation in Eraly Medieval Europe”, Turnhout 2008.
    B. Olsen, P.Urbańczyk; C. Amundsen, (red.), “Multi-room settlements in north-east Norway”, w druku (2010).
    P. Urbańczyk (red.), „Naming of the Medieval States” (w opracowaniu).

Recenzowanie projektów badawczych

    Kilkaset ocen – od dużych projektów międzynarodowych (dla Boltzmann Gesellschaft, COST,  Europa Nostra, European Research Council, European Science Foundation, Heritage Council, Foundation for Science Promotion), do indywidualnych wniosków grantowych (dla Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, MNiSW, Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Irish Research Council for Humanities and Social Sciences).

Popularyzacja wiedzy

    ponad 100 krótkich pogadanek radiowych o historii Europy i Polski;
    udział w kilkunastu programach telewizyjnych – w tym prowadzenie bezpośredniej transmisji z pola rekonstrukcji bitwy pod Grunwaldem w 2009 r;
    kilkadziesiąt tekstów w gazetach i czasopismach (por. spis publikacji);
    kilka lekcji w szkołach;
    wykłady dla lokalnych/regionalnych stowarzyszeń i towarzystw.

 

PUBLIKACJE

1977

    1. G.Maetzke, T.Rysiewska, S.Tabaczyński, P.Urbańczyk, Problemi dell'analisi descrittiva nelle ricerche sui siti archeologici pluristratificati, Archeologia Medievale, t.4, s.7-46.
    2. recenzja: J.M.Adovasio, F.G.Fry, J.D.Gunn and R.F.Maslowski, Prehistoric and Historic settlement patterns in western Cyprus, "World Archaeology", t.6:1975, s.339-364, Archeologia Polski, t.22, z.2, s.461-463.

1978

    3. G.Maetzke, T.Rysiewska, S.Tabaczyński, P.Urbańczyk, Problemy analizy opisowej w badaniach wielowarstwowych obiektów archeologicznych, Archeologia Polski, t.23, z.1, s.7-52.
    4. recenzja: C.S.Peebles, Monothetic-Divisive Analysis of the Moundville burials: an initial report, "Newsletter of Computer Archaeology", t.8, 1972, nr 2, s.1-13, Archeologia Polski, t.23, z.2, s.445-447.
    5. Geneza wczesnośredniowiecznych metalowych  pochew broni białej ze stanowisk kultury pruskiej, Przegląd Archeologiczny, t.26, s.107-145.
    6. Archeologiczny bank danych - możliwości i ograniczenia, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, R.26, Nr 2, s.197-206.
    7. O możliwościach zastosowań elektronicznych maszyn cyfrowych w archeologii, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, R.26, nr 4, s.531-535.
    8. recenzja: C.R.Orton, An experiment in the mathematical reconstruction of the pottery from a Romano-British Kiln site at Highgate Wood, London, "Bulletin of the Institute of Archaeology", nr 11: 1973, s.41-73, Archeologia Polski, t.23, z.1, s.203-205.

1979

    9. O przydatności metod komputerowych dla archeologicznych badań osadniczych, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, R.27, nr 2, s.209-218.

1980

    10. Some problems of formal methods and computer science application against the back-ground of contemporary archaeological theory and methodology, Archaeologia Polona, t.19, s.90-114.
    11. Metody komputerowe w archeologii, Archeologia Polski, t.24, z.2, s.245-315.
    12. Założenia teoretyczne badań stratygraficznych w polskiej literaturze archeologicznej, Archeologia Polski, t.25, z.1, s.183-193.
    13. recenzja: J.E.Doran, F.R.Hodson, Mathematics and Computers, Cambridge, Mass. 1975, Przegląd Archeologiczny, t.27, s.187-191.

1981

    14. Archeologia współczesności?, Archeologia Polski, t.26, z.1, s.49-63.
    15. O możliwościach poznawczych archeologii, Przegląd Archeologiczny, t.29, s.5-52.

1982

    16. Soloy, okręg Tromso, Komuna Lavangen, [w:] „Informator Archeologiczny. Badania 1981”, Warszawa, s.293-294.

1983

    17. Dyskusja nie na temat. Odpowiedź S.Florkowi, Przegląd Archeologiczny, t.32, s.213-217.

1984

    18. Z.Kobyliński, P.Urbańczyk, Modelowanie symulacyjne pradziejowych procesów osadniczych. Stan badań, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, R.32, nr 1, s.67-94.
    19. Z.Kobyliński, B.Lichy, P.Urbańczyk, Sprawozdanie z konferencji metodologicznej - Warszawa 23-25 XI 1982 r., Sprawozdania Archeologiczne, t.36, s.317-320.
    20. Z.Kobyliński, B.Lichy, P.Urbańczyk, Trójgłos "z otchłani myśli", Z Otchłani Wieków, R.50, z.1, s.49-52.
    21. Zapomniany bohater, "KOS", 7.V.1984, s.8.

1985

    22. R.Bertelsen, P.Urbańczyk, The Soløy Farm Mound. Excavations and method of stratigraphical analysis, Tromsø.
    23. R.Bertelsen, P.Urbańczyk, Polsko-norweskie wykopaliska w Soloy. Próba analizy stratygraficznej, Sprawozdania Archeologiczne, t.37, s.217-250.
    24. recenzja: A.Buko, wczesnośredniowieczna ceramika sandomierska [Early Mediaeval Sandomierz Pottery], Wrocław 1981 Ossolineum, 277 pp., Archaeologia Polona, t.24, s.281-283.
    25. Vågan - zaginione miasto Arktyki, Z Otchłani Wieków, R.51, z.1-2, s.46-47.
    26. J.Rauhutowa, P.Urbańczyk, Czersk, gm. Góra Kalwaria, woj. stołeczne warszawskie. Stanowisko "Wzgórze Zamkowe", [w:] Informator Archeologiczny. Badania 1984, Warszawa, s.205.
    27. W. Chmielewski,… P. Urbańczyk, „Raport o stanie archeologii w Polsce” [archiwum IAE PAN w Warszawie].
    28. Jan K. [= P. Urbańczyk], „Nadzór” raz jeszcze, „Kultura Niezależna”, nr 11-12, wrzesień 1985, s. 90-93.

1986

    29. Formowanie się układów stratyfikacyjnych jako proces źródłotwórczy, [w:] Teoria i praktyka badań archeologicznych, t.I, Przesłanki metodologiczne, praca zbiorowa pod red. W.Hensla, G.Donato, S.Tabaczyńskiego, Warszawa, s.184-245.
    30. Formazione e struttura delle stratificazioni archeologiche, [w:] Teoria e pratica della ricerca archeologica, I. Premesse metodologiche, Il Quadrante Edizioni, Torino, s.195-260.
    31. Norwegian-Polish Arctic Excavation, Archaeologia Polona, t.35/36, s.225-234.
    32. Storvagan, okręg Nordland, komuna Vågan, [w:] „Informator Archeologiczny. Badania 1985”, Warszawa, s.212.

1987

    33. Przegląd możliwości automatyzacji graficznej analizy archeologicznej dokumentacji terenowej, Archeologia Polski, t.32, z.2, s.377-399.
    34. Stratygrafia archeologiczna w świetle poglądów E.C.Harrisa, Przegląd Archeologiczny, t.34, s.253-276.
    35. Storvagan, okręg Nordland, komuna Vågan, [w:] „Informator Archeologiczny. Badania 1986”, Warszawa, s. 251-252.
    36. R.Bertelsen, A.Buko, A.Fossnes, J.Hood, Z.Kobyliński, K.Lind, P.Urbańczyk, The Storvagan Project 1985-86, Norwegian Archaeological Review, t.20, No 1, s.51-55.
    37. R.Bertelsen, P.Urbańczyk, Two Perspectives on Vagan in Lofoten, Acta Borealia, nr 1/2, s.98-110.

1988

    38. The Arctic dilemma: reflections on the paper by B.Olsen "Interaction between hunter-gatherers and farmers: ethnographical and archaeological perspectioves", Archeologia Polski, t.33, z.2, s.442-454.
    39. Zastosowanie stratygraficznej analizy dokumentacji terenowej stanowiska wielowarstwowego do rekonstrukcji historii użytkowania Wzgórza Zamkowego w Czersku (na podstawie wyników badań z lat 1974-1983), Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, R.36, nr 4, s.587-615.
    40. R.Bertelsen, P.Urbańczyk, The Storvågan Project 1985-86: Preliminary Report (Pl.VI,B), Medieval Archaeology, t.32, s.221-223.
    41. Archeologiczna dokumentacja terenowa - rysunek, fotografia czy komputer, Rocznik Przedsiębiorstwa Państwowego Pracownie Konserwacji Zabytków, z.1, 1987, s.130-142.
    42. Źródła archeologiczne i historyczne w badaniach miast średniowiecznych - przykład norweskiej Arktyki, Rocznik Przedsiębiorstwa Państwowego Pracownie Konserwacji Zabytków, z.2, 1987, s.139-150.
    43. Z.Kobyliński, B.Lichy, P.Urbańczyk (red.), Myśl przez pryzmat rzeczy, [= „Scripta Archaeologica III]”], Warszawa.
    44. Z.Kobyliński, B.Lichy, P.Urbańczyk, Myśl przez pryzmat rzeczy, [w:] Myśl przez przyzmat rzeczy, Scripta Archaeologica III, Warszawa, s.5-6.
    45. Ontologia źródła archeologicznego, [w:] Myśl przez przyzmat rzeczy, Scripta Archaeologica III, Warszawa, s.49-51.
    46. Z.Kobyliński, B.Lichy, P.Urbańczyk, Thought as reflected by things. Ontological and epistemological issues, [w:] Myśl przez przyzmat rzeczy, Scripta Archaeologica III, Warszawa, s.158-162.

1989

    47. A. Rychard, P.Urbańczyk, Stara, nowa Akademia, Gazeta Wyborcza, 24-26 XI 1989, s. 4.

1990

    48. A. Rychard, P.Urbańczyk, Stara, nowa Akademia, Po Prostu, nr 1, s. 12.
    49. Zapomniany "Wuj", Gazeta Wyborcza, 10.IV.1990, s. 3.

1991

    50. Excavations at Stauran, Skanland, Troms 1988 and 1989, [w:] Tromura, Kulturhistorie nr 19, s.117-155.
    51. Medieval Arctic Norway, Warszawa.

1992

    52. Plac miejski - skutek czy warunek powstania  miasta?, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, R.40, nr 3, s.283-288.
    53. The influence of Hansa's economic policy on the development and fall of the arctic trade centre Vagan, Archaeologia Elbingensis, t.1, s.173-177.
    54. Reply to comments, Archaeologia Polona, t.30, s.189-193.

1993

    55. Wędrówki arktyczne. Na końcu Europy, "Życie Warszawy", 27-28 marca, s.6.
    56. Wędrówki arktyczne. Lofoty Wikingów, "Życie Warszawy", 4-5 grudnia.

1994

    57. (red.), Origins of Medieval towns in temperate Europe [= “Archaeologia Polona”, t. 32], Warszawa.
    58. Editorial, Archaeologia Polona, t.32, s.1-2.
    59. The origins of towns on the outskirts of medieval Europe - Poland, Norway and Ireland, Archaeologia Polona, t.32, s.109-127.
    60. Początki miast norweskich, Slavia Antiqua, t.35, s.129-142.

1995

    61. Tak ciepło jak w średniowieczu, Gazeta Wyborcza, nr 81, 5 kwietnia, s.9.
    62. Archeologia o misji św. Wojciecha do Prusów w 997 roku, Słowo - dziennik katolicki, Magazyn, nr 16(80), 21-22-23 kwietnia, s.19-21.
    63. Winnice w Płocku, Gazeta Wyborcza, nr 103, 4 maja, s.10.
    64. Czy istnieją archeologiczne ślady masowych chrztów ludności wczesnopolskiej, Kwartalnik Historyczny, t.CII, nr 1, s.3-18.
    65. Ostrów Lednicki - rozwiązanie zagadki?, Kwartalnik Historyczny, t.CII, nr 2, s.97-108.
    66. (red.), Theory and practice of archaeological research, vol. 2, Acquisition of field data at multi-strata sites, Warszawa.
    67. Postdepositional processes, [w:] W.Hensel, S.Tabaczyński, P.Urbańczyk (red.), Theory and practice of archaeological research, vol. 2, Acquisition of field data at multi-strata sites, P.Urbańczyk (red.), Warszawa, s.69-79.
    68. Closing remarks, [w:] W.Hensel, S.Tabaczyński, P.Urbańczyk (red.), Theory and practice of archaeological research, t.2, Acquisition of field data at multi-strata sites, P.Urbańczyk (red.), Warszawa, s.479-484.
    69. S.Bylina, P.Urbańczyk, Uwagi wstępne, Materiały z konferencji "Mity i wierzenia pogańskich Słowian i Bałtów", Baranów k/Sandomierza, 5-7 października 1995, Światowit, t.40, s.7-8.
    70. J. Gąssowski, S. Bylina, P. Urbańczyk (red.), „Mity i wierzenia pogańskich Słowian i Bałtów” [=„Światowit”, t. 40].
    71. Religia pogańska jako ideologia społeczeństw plemiennych, Materiały z konferencji "Mity i wierzenia pogańskich Słowian i Bałtów", Baranów k/Sandomierza, 5-7 października 1995, Światowit, t.40, s.168-173.

1996

    72. Urzędnicy kontra rzadka mrówka, Gazeta Wyborcza, 12 stycznia 1996, s.11.
    73. Mrówka kontra czołg, Gazeta Wyborcza, 23 stycznia 1996, s.9.
    74. Jeszcze o funkcji wczesnośredniowiecznych "mis" wapiennych, Kwartalnik Historyczny, R.103, z.1, s.65-68.
    75. Tysiąc lat temu w Ameryce, Gazeta Wyborcza, Magazyn, 21 czerwca, s.23-24.
    76. The Saami and the Norwegians - neighbours for 2000 years, [w:] I.Kabzińska-Stawarz, S.Szynkiewicz (red.), Ethnic Conflicts. Sources - Types - Resolving, Warszawa, p. 47-48.
    77. Samowie i Norwegowie - 2000 lat sąsiedztwa, [w:] I.Kabzińska-Stawarz, S.Szynkiewicz (red.), Konflikty Etniczne. Źródła - Typy - Sposoby Rozstrzygania, Warszawa, s.283-287.
    78. wywiad: Gra z przeszłością, z archeologiem prof. Przemysławem Urbańczykiem rozmawia Teresa Bogucka, Gazeta Wyborcza, Magazyn, 30 sierpnia, s.15-17.
    79. Dom z darni, Gazeta Wyborcza, Magazyn, 4 października, s. 6.
    80. 10 000 lat stosunków polsko-norweskich, Gazeta Wyborcza, Dodatek Specjalny - Norwegia, czwartek, 10 października, s.14.
    81. St.Adalbert's mission to the Prussians in 997 AD - history versus archaeology, "2nd Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, Riga, 25th-29th September 1996, p. 86.
    82. Program badawczy "Adalbertus", Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, nr 1/96, s.90-92.
    83. Struktury władzy na ziemiach polskich w I tysiącleciu n.e. Kwartalnik Historyczny, R.103, nr 4, s.3-22.
    84. Urban archaeology in Poland, World Archaeological Bulletin, vol.8, p. 255-259.

1997

    85. Wstyd, Gazeta Wyborcza, 28 stycznia, s.11.
    86. Jak święty Wojciech archeologom pomógł, Wiedza i Życie, Nr 4, kwiecień, s.38-40.
    87. Badania archeologiczne na pruskim odcinku misji św. Wojciecha, [w:] Święty Wojciech i jego czasy, III. Sympozjum Historyczno-Archeologiczne PUNO, Wybór streszczeń referatów, St.-Maurice - Zurych, s.23-24.
    88. wywiad: Ostatnia misja świętego Wojciecha, wywiad z P.Urbańczykiem przeprowadzili P.Wielowiejski i A.Uziębło-Schulta, Archeologia Żywa, Nr 2(3), s.3-5.
    89. Czyj jest Ostrów Lednicki?, Kwartalnik Historyczny, R. 104, nr 2, s.105-109.
    90. Archeologia o misji św. Wojciecha do Prusów w 997 roku, [w:] Stąd nasz ród, Świętowojciechowe sympozja gnieźnieńskie 1995-1996-1997, Poznań, s.22-29.
    91. Święty Wojciech - męczennik geopolityki, Wiadomości Kulturalne, nr 23.
    92. (red.), Origins of Central Europe, Warszawa.
    93. J. Banaszkiewicz, A.Buko, R.Michałowski, P.Urbańczyk, Introduction, [w:] Origins of Central Europe, Warszawa, s.1-3.
    94. Changes of power structure during the 1st millennium A.D. in the northern part of Central Europe, [w:] Origins of Central Europe, Warszawa, s. 39-44.
    95. Misja św. Wojciecha do Prusów w świetle najnowszych badań, „Nauka”, nr 4, s.
    96. (red.) Early christianity in Central and East Europe, Warszawa.
    97. Introduction, [w:] P.Urbańczyk (ed.) Early christianity in Central and East Europe, Warszawa, s. 7-11.
    98. The Meaning of Christianization for Medieval Pagan Societies, [w:] P.Urbańczyk (ed.) Early Christianity in Central and East Europe, Warszawa, s.31-37.
    99. St. Adalbert-Voitech – Missionary and Politician, [w:] P.Urbańczyk (ed.) Early Christianity in Central and East Europe, Warszawa, s. 155-162.

1998

    100. Die Burgwalle von Kwietniewo und Święty Gaj, Wojwodschaft Elblag, Polen, [w:] J. Henning, A.T. Ruttkay (ed.) Fruhmittelalterlicher Burgenbau in Mittel- und Osteuropa, Bonn, s. 315-319.
    101. The origins of Irish towns, [w:] A.Buko (red.), Studia z dziejów cywilizacji, Warszawa, s.233-239.
    102. Multi-strata sites reports as examples of attitude towards stratigraphy - historical analyses, [w:] S. Tabaczyński (red.), Theory and Practice of Archaeological Research, Warszawa, t.3, s.543-553.
    103. (red.), Adalbertus, t. 1, Wyniki programu badań interdyscyplinarnych, Warszawa.
    104. Wprowadzenie, [w:] P. Urbańczyk (red.), Adalbertus. Tło kulturowo-geograficzne wyprawy misyjnej św. Wojciecha na pogranicze polsko-pruskie, t.1, Adalbertus. Wyniki programu badań interdyscyplinarnych, Warszawa, s.7-9.
    105. Misja pruska św. Wojciecha w świetle wyników programu "Adalbertus", [w:] P. Urbańczyk (red.), Adalbertus. Tło kulturowo-geograficzne wyprawy misyjnej św. Wojciecha na pogranicze polsko-pruskie, t.1, Adalbertus. Wyniki programu badań interdyscyplinarnych, Warszawa, s.11-18.
    106. Ograniczenia archeologicznych badań nad przeszłością, [w:] Archeologiczne badania terenowe. Wybór opracowań z "Teorii i praktyki badań archeologicznych", tom I-III, "Zeszyty Ośrodka Ratowniczych Badań Archeologicznych", Seria A - Metodyka i Zagadnienia prawne, Warszawa, nr 2A, s. 27-76.
    107. Hipoteza "pomezańska" misji św. Wojciecha do Prusów, [w:] A. Barciak (red.), Środkowoeuropejskie dziedzictwo świętego Wojciecha, Katowice, s.189-200.
    108. The Goths in Poland - where did they come from and when did they leave?, "European Journal of Archaeology", vol. 1(3), p. 399-416.
    109. Obcy wśród Słowian, [w:] M. Miśkiewicz (red.), Słowianie w Europie wcześniejszego średniowiecza, Warszawa, s. 65-77.
    110. Square sunken huts in Viking Age Scandinavia - the problem of economy or ethnicity?, [w:] "Moete i Norr. Den XX Nordiska Arkeologkongressen - Umeaa 27-31 Augusti 1998", Umeaa, s. 110.
    111. Human Response to environmental Change in North Atlantic Insular Situations, Frodskaparrit, t. 46, s. 149-153.
    112. Christianization of Early Medieval Societies: an Anthropological Perspective, [w:] Conversion and Christianity in the North Sea World, B.E. Crawford (ed.), St. Andrews, s. 129-131.
    113. Odin or Christ - Conversion as an Ideological Conflikt, NABO 97, Conference proceedings St John's, Newfundland, s. 65.
    114. "Archeolodzy powinni stosować się do uznanych norm przyjętych dla prac archeologicznych", [w:] Z. Kobyliński (red.) Ewidencja, eksploracja i dokumentacja w praktyce konserwatora archeologicznego, Zeszyty Generalnego Konserwatora Zabytków, Archeologia, z. 1, Warszawa, s. 104-111.
    115. Ślepota, Gazeta Wyborcza, s. 17.
    116. Pocztówka z Dzielnicy śmieciarzy, Gazeta Wyborcza/Magazyn, 27-28.II.1998, s. 6-7.

1999

    117. Druga strona blokady, Gazeta Wyborcza/Gazeta Stołeczna, nr 23 (2920), z 28.I.99, s.4.
    118. Procesy centralizacji władzy w okresie przechodzenia do organizacji wczesnopaństwowych, [w:] S. Moździoch (red.), Centrum i zaplecze we wczesnośredniowiecznej Europie Środkowej, Wrocław, s. 61-67.
    119. Archeologia o misji św. Wojciecha do Prusów, [w:] M. Jagodziński (red.), Pogranicze polsko-pruskie w czasach św. Wojciecha, Elbląg, s.119-127.
    120. Głos w dyskusji, [w:] M. Jagodziński (red.), Pogranicze polsko-pruskie w czasach św. Wojciecha, Elbląg, s.173-174.
    121. Słowianie w Skandynawii, "Relacje", nr 7-8, s. 28-29.
    122. Nie przenoście nam stolicy do Poznania, "Gazeta Wyborcza" z  18.VIII.1999, s. 10.
    123. Skąd się wzięły Szwedy?, "Relacje", nr 8, s. 13-13.
    124. Słowiańskie miasto Oslo, "Gazeta Wyborcza" z dn. 8.IX.1999, s. 15.
    125. wywiad: Mogło nas nie być, Konferencja o początkach państwa polskiego organizowana w Kaliszu. Mówi P. Urbańczyk, Gazeta Wyborcza, 29.IX.99, s.12.
    126. Skąd się wzięła Polska na mapie Europy?, "Gazeta Wyborcza" z dn. 22.X.1999, s. 18.
    127. Teoria i praktyka badań wykopaliskowych Tadeusza R. Żurowskiego, [w:] Z. Kobyliński i J. Wysocki (red.), Tadeusz R. Żurowski i konserwatorstwo archeologiczne w Polsce XX wieku, Warszawa, s. 55-62
    128. Słowianie w Arktyce, „Archeologia Żywa”, nr 1 (10), s. 39-42.
    129. North Atlantic turf architecture as an example of environmental adaptation, Archaeologia Polona, t. 37, s. 119-133.

2000

    130. Władza i polityka we wczesnym średniowieczu, Wrocław.
    131. Początki państw wczesnośredniowiecznych w Europie Środkowowschodniej, [w:] Ziemie polskie w X wieku i ich znaczenie w kształtowaniu się nowej mapy Europy, H. Samsonowicz (red.), Kraków, s. 53-70.
    132. Głosy w dyskusji, [w:] Ziemie polskie w X wieku i ich znaczenie w kształtowaniu się nowej mapy Europy, H. Samsonowicz (red.), Kraków, s. 249-250; 411; 428-429.
    133. A. Buko, P. Urbańczyk (red.), Archeologia w teorii i w praktyce, Warszawa.
    134. Archeologia etniczności - fikcja czy nadzieja?, [w:] Archeologia w teorii i w praktyce, A.Buko, P.Urbańczyk (red.), Warszawa, s. 137-146.
    135. (red.), The neighbours of Poland in the 10th century, Warszawa.
    136. It is good to have a neighbor, [w:] The neighbors of Poland in the 10th century, P. Urbańczyk (ed.), Warszawa, s. 1-5.
    137. Ogniem i mieczem, Archeologia żywa, nr 4 (13), s. 17-19.
    138. "Normanowie", Archeologia żywa, nr 1/2 (14), s.26.
    139. O przenoszeniu rzeczy w czasie i przestrzeni, Gazeta Wyborcza, 19 kwietnia 2000, s.11.
    140. Klimat zmienia człowieka, Focus, nr 10 (61), s. 32.
    141. Wikingowie - odkrywcy, Super Express, 23 listopada 2000, s. 14.
    142. Rok 1000, Gazeta Wyborcza, Magazyn, niedziela 31 XII 2000, s. 22-25.
    143. Political circumstances reflected in post-war Polish archaeology, “Public Archaeology”, t. 1, s. 49-56.
    144. Misja św. Wojciecha do Prusów w świetle badań archeologicznych, [w:] Święty Wojciech i jego czasy, A. Żaki (red.), Kraków, s. 147-163.
    145. Why Did the Greenland Norse Not Learn from the Thule Inuit?, [w:] Aspects of Arctic and Sub-Arctic History, I. Sigurdsson, J. Skaptason (eds), Reykjavik, s. 62-67.
    146. Bobrzanie znad Obry?, [w:] Śląsk około roku 1000, M. Młynarska-Kaletynowa, E. Małachowicz (red.), Wrocław, s. 261-266.
    147. Metodyka prac wykopaliskowych w Europie - zarys dziejów badań, [w:] Metody badań wykopaliskowych, W. Brzeziński (red.), Warszawa 2000, s. 9-80, wyd. SNAP.
    148. Rok 1000. Milenijna podróż transkontynentalna, Warszawa.

2001

    149. Komitet Budżetu Niepoważnego, „Rzeczpospolita”, nr 14 (5787), 17.I.2001, s. A8.
    150. Paliusz Gaudentego, [w:] „Viae historicae. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lechowi A.Tyszkiewiczowi”, M. Goliński, S. Rosik (red.), Wrocław, s. 242-260.
    151. The Lower Vistula area as a 'Region of Power' and its continental contacts, [w:] “Topographies of power in the Early Middle Ages”, M. de Jong, F. Theuws (eds), Leiden-Boston-Köln, p. 509-532.
    152. (red.), “Europe around the year 1000”, Warszawa.
    153. Introduction, [w:] “Europe around the year 1000”, Warszawa, s. 5-10.
    154. Najdawniejsze stolice państwa piastowskiego, [w:] „Polska na przełomie pierwszego i drugiego tysiąclecia”, Poznań, s. 237-247.
    155. Rok 1000. Milenijna podróż transkontynentalna, "Archeologia Żywa", nr 2(17), s. 30-33.
    156. Almanzor – postrach chrześcijan, „Gazeta Wyborcza. Magazyn”, 4.X.2001, s. 35.
    157. Rok 1000. Milenijna podróż transkontynentalna (cz. II), "Archeologia Żywa", nr 3(18), s. 35-38.
    158. Rok 1000. Milenijna podróż transkontynentalna (cz. III), "Archeologia Żywa", nr 4(19), s. 44-46.
    159. The Role of Archaeology in Research on the Beginnings of the Polish State, “Quaestiones Medii Aevii Novae”, t. 6, s. 253-259.
    160. B. Bryńczak, P. Urbańczyk (red.), „Najstarsze dzieje Podlasia w świetle źródeł archeologicznych”, Siedlce.
    161. Archeologia regionalna (tytułem wstępu), [w:] B. Bryńczak, P. Urbańczyk (red.), „Najstarsze dzieje Podlasia w świetle źródeł archeologicznych”, Siedlce, s.7-11.
    162. Rola archeologii w badaniach nad początkami państwa polskiego, [w:] B. Bryńczak, P. Urbańczyk (red.), „Najstarsze dzieje Podlasia w świetle źródeł archeologicznych”, Siedlce, s. 229-237.

2002

    163. Wczesnośredniowieczne skarby złomu srebrnego, [w:] „Moneta Mediaevalis. Studia numizmatyczne i historyczne ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Suchodolskiemu w 65. rocznicę urodzin”, Warszawa, s. 209-224.
    164. Foreign Leaders in Early Slavic Societies, [w:] “Integration und Herrschaft Ethnische Identitäten und Soziale Organization im Frühmittelalter“, W. Pohl, M. Diesenberger (eds), Wien, s. 215-267.
    165. New times, old problems. Research agendas and funding in contemporary Polish archaeology, [w:] “Public Archaeology”, vol. 2, s. 180-184.
    166. Ethnic aspects of the settlement of Iceland, [w:] “Papa Stour and 1299. Commemorating the 700th anniversary of settlements first document”, B. Crawford (ed.), Lerwick, s. 155-165.
    167. Stauran – a farm in the landscape, „Tromura Kulturhistorie”, nr 35, s. 34-40.
    168. Pieniądz niepieniądz, „Archeologia Żywa”, nr 1(20), s. 31-34.
    169. Sveigakot 2001. Area T – pit house, [w:] “Archaeological Investigations at Sveigakot 2001”, O. Vesteinsson (ed.), Reykjavik, s. 29-49.
    170. „Słowiańskie” półziemianki na Islandii, [w:] „Budownictwo i budowniczowie w przeszłości”, A. Abramowicz, J. Maik (red.), Łódź, s. 391-398.
    171. Kiedy był rok 1000, [w:] „Inter orientem et occidentem”, T. Wasilewski (red.), Warszawa, s.141-148.
    172. Zjazd Gnieźnieński w polityce imperialnej Ottona III, [w:] „Trakt cesarski Iława-Gniezno-Magdeburg”, W. Dzieduszycki, M. Przybył (red.), Poznań, s.49-87.
    173. Wczesna urbanizacja ziem polskich, [w:] „Civitas et villa. Miasto i wieś w średniowiecznej Europie środkowej”, C. Buśko i in. (red.), Wrocław-Praha, s. 37-47.
    174. (red.), “The neighbors of Poland in the 11th century”, Warsaw.
    175. Neighbors and Neighborhoods, [in:] “The neighbors of Poland in the 11th century”, P. Urbańczyk (ed.), p. 5 – 10.
    176. Koniec rysowania, „Archeologia Żywa”, NR 4 (23), s. 53 – 56.

2003

    177. C. Amundsen, Jørn Henriksen, Elin Myrvoll, Bjørnar Olsen, P. Urbańczyk, Crossing borders: multi-room houses and inter-ethnic contacts in Europe’s extreme North, “Fennoscandia archaeological”, t. 20, p. 79 – 100.
    178. Słowianie tu byli [wywiad], „Newsweek”, 23.11.2003, s. 88 - 90.
    179. wywiad:. Urbańczyk, Słowiańska Saga, „Forum Akademickie”, nr 6, s. 52 – 53 (spisał P. Kieraciński).
    180. Archeologia i polityka, „Forum Akademickie”, nr 7 – 8, s. 78 – 80.
    181. Do We Need Archaeology of Ethnicity?, [in:] “Inventing the Pasts in North Central Europe”, M. Hardt, C. Lübke, D. Schorkowitz (ed.), Frankfurt, p. 43 – 49.
    182. Poprawianie człowieka, „Etyka w nauce”, t. 7, seria „Fundacji dyskusje o nauce”, s. 110 – 115.
    183. Area T – excavation report for 2002, [in:] “Archaeological excavations at Sveigakot 2002”, O. Vesteinsson (ed.), Reykiavik, p. 34 – 47.
    184. Vlesova Kniga – oszustwo niedoskonałe, [w:] „Słowianie i ich sąsiedzi we wczesnym średniowieczu”, M. Dulinicz (red.), Warszawa-Lublin, s. 91 – 98.
    185. M. Natuniewicz-Sekuła, P. Urbańczyk, R. Żukowski, Zamiast na papierze rysuj w komputerze, „Z Otchłani Wieków”, t. 58, s. 145-151.
    186. The Politics of Conversion in North Central Europe, [in:] “The cross goes north. Processes of conversion in northern Europe, AD 300 – 1300”, M. Carver (ed.), York, p. 15 – 27.
    187. Politická příslušnost Slezka v desátém století v nejnovější polské historiografii, [w:] “Dĕjiny ve vĕku nejistot. Sborník k příležitnosti 70. narozenin Dušana Třeštíka”, J. Klápště, E. Plešková, J. Žemlička (red.), Praha, s. 292 – 304.
    188. Breaking the monolith: multi-cultural roots of the North Atlantic settlers, [in:] “Vinland Revisited. The Norse World at the Turn of the First Millennium”, S. Lewis-Simpson (ed.), St. John’s, p. 45 – 50.
    189. Iron Age Poland, [in:] „Ancient Europe, 8000 B.C. to A.D. 1000: Encyclopedia of the Barbarian World”, vol. 2, P. Bogucki, P.J. Crabtree (ed.), New York, p. 281-285.
    190. Goths between the Baltic and Black Seas, [in:] „Ancient Europe, 8000 B.C. to A.D. 1000: Encyclopedia of the Barbarian World”, vol. 2, P. Bogucki, P.J. Crabtree (eds.), New York, p. 388-391.
    191. Poland, [in:] „Ancient Europe, 8000 B.C. to A.D. 1000: Encyclopedia of the Barbarian World”, vol. 2, P. Bogucki, P.J. Crabtree (ed.), New York, p. 554-562.

2004

    192. Delikatne granice, „Rzeczpospolita”, nr 21, 26. 01. 04.
    193. Kręte drogi kariery naukowej, „Gazeta Wyborcza”, 27. 02. 04, s. 18.
    194. „Zdobywcy północnego Atlantyku”, Wrocław.
    195. Europe around the year 1000 as seen from the Papal, Imperial and Central-European perspectives, [in:] J. Staecker (ed.) “The European frontier. Clashes and compromises in the Middle Ages”, Lund, p. 35-39.
    196. Archeomachiny, część pierwsza, „Archeologia Żywa”, nr  XX, s. 50 – 51.
    197. Hvor går grensene for EU?, interview for „På Høyden. Nettavis for UiB”, 23.04.2004, p. 1-3.
    198. Kastrowanie nauki polskiej, „Gazeta Wyborcza”, 7.09.2004, s. 18 (pełna wersja w internecie).
    199. Area T/M, [in:] O. Vesteinsson (ed.) “Archaeological excavations at Sveigakot 2003”, Reykjavik, p. 25-34.
    200. Excavation methodology in post-war Poland: The forgotten revolution, [in:] G. Carver (ed.), “Digging in the dirt”, Oxford, p. 111-114.
    201. “Zamach stanu” w tradycji piastowskiej Anonima Galla, [w:] A. Sołtysiak (red.), „Zamach stanu w dawnych społecznościach”, Warszawa, s. 219-226.
    202. Wprowadzenie, [w:] W. Fałkowski (red.), „Kolory i struktury średniowiecza”, Warszawa, s. 229-234.
    203. Wczesnośredniowieczna architektura polska w kontekście archeologicznym, [w:] T. Janiak, D. Stryniak (red.) „Początki architektury monumentalnej w Polsce”, Gniezno, s. 25-36.
    204. Archeomachiny – część druga, „Archeologia Żywa”, nr 3-4 (29-30), s. 52-53.
    205. Czy przeszłość jest poznawalna?, [w:] S. Rosik, P. Wiszewski (red.) „Ad fontes – o naturze źródła historycznego”, Wrocław, s. 11-15.
    206. Kto deponował skarby zdeprecjonowanego srebra i dlaczego? (polemika z krytyką Mateusza Boguckiego i Stanisława Suchodolskiego), „Wiadomości Numizmatyczne”, t. 48, z. 2 (178), s. 167-180.
    207. Streszczenie w języku polskim, [w:] G. Indruszewski, „Man, ship, landscape. Ships and seafaring In the Oder mouth area AD 400-1400. A case study of an ideological context”, Copenhagen 2004, s. 17-19.
    208. (red.), “Polish lands at the turn of the 1st and the 2nd millennia”, Warszawa.
    209. Archaeology about the Polish lands at the turn of the 1st and the 2nd millennia (Introduction), [in:]  P. Urbańczyk (ed.), “Polish lands at the turn of the 1st and the 2nd millennia”, Warszawa, p. 5-14.
    210. The Castle Hill in Czersk, [in:] P. Urbańczyk (ed.), “Polish lands at the turn of the 1st and the 2nd millennia”, Warszawa, p. 271-284.

2005

    211. The southern end: area MT, [in:] O. Vesteinsson (ed.), “Archaeological investigations at Sveigakot 2004”, Reykjavik, p. 26-44.
    212. A personal view on the Samenes historie fram til 1750 by Lars Ivar Hansen and Bjørnar Olsen, “Scandinavian Journal of History”, vol. 30, no. 11, p. 83-95.
    213. Po naukę do Rumunii, “Gazeta Wyborcza” z 19.VII.2005, s. 15.
    214. Early state formation in East Central Europe, [in:] F. Curta (ed.), “East Central and Eastern Europe in the Early Middle Ages”, Ann Arbor: University of Michigan Press, p. 139-151.
    215. The Dzierzgoń river’s history – two thousand years of cultural, ethnic, political and administrative divisions, [in:] Ingvild Øye (red.) “’Utmark’. The outfield as industry and ideology in the Iron Age and the Middle Ages”, Bergen: University of Bergen, p. 237-247.
    216. (red.), “Niesłowianie o początkach Słowian”, Poznań 2005.
    217. Zamiast wprowadzenia, [w:] “Nie-Słowianie o początkach Słowian”, P. Urbańczyk (red.), Poznań, s. 5-9.
    218. Polski węzeł słowiański, [w:] “Niesłowianie o początkach Słowian”, P. Urbańczyk (red.), Poznań, s. 133-153.
    219. Gdzie jest człowiek?, [w:] M. Parczewski (red.), „Archeologia o początkach Słowian. . Materiały z konferencji, Kraków, 19-21 listopada 2001”, P. Kaczanowski, M. Parczewski (red.), Kraków, s. 589-591.
    220. Causa deponendi wczesnośredniowiecznych „skarbów” srebrnych z północnej Europy, [w:] „Causa creandi. O pragmatyce żródła historycznego”, S. Rosik i P. Wiszewski (red.), Wrocław, s. 605-618.

2006

    221. The southern end: area MT, [in:] O. Vesteinsson (ed.), “Archaeological investigations at Sveigakot 2005”, Reykjavik, p. 33-46.
    222. Nie ma dowodów na istnienie Polan, [wywiad dla PAP], internetowy biuletyn PAP z 8 lutego 2006 r.
    223. Kto i kiedy wymyślił Polskę?, „Rzeczpospolita” z 8 lutego 2006, s. 16.
    224. Polska archeologia wczesnego średniowiecza a antropologia kulturowa, [w:] W. Chudziak, S. Moździoch (red.), „Stan i potrzeby badań nad wczesnym średniowieczem w Polsce – 15 lat później”, Toruń, s. 31-40.
    225. Królowie z przywarami, „Gazeta Wyborcza”, z 13-14 maja 2006, s. 12.
    226. Where does the „return to things” lead us?, “Archaeologia Polona”, t. 44, s. 187-194.
    227. Joep Leersen, Diarmuid Ó Giollain, P. Urbanczyk, Thematic Report: Cultural Dynamics: Inheritance and Identity, November 2006 [published at www.heranet.info + Reports + HERA Thematic Scoping Exercise, Cultural Dynamics].
    228. The southern end: area T, [w:] “Archaeological investigations at Sveigakot 2005”, O. Vesteinsson (ed.), Reykjavik 2006.
    229. Kontynentalne tło Zjazdu Gnieźnieńskiego, [w:] P. Kras, A. Januszek, A. Nalewajek, W. Polak (red.), „Ecclesia – cultura – potestas. Studia z dziejów kultury i społeczeństwa”, Kraków 2006, s. 45-50.

2007

    230. Słowianie a sprawa polska, [w:], J. Olko (red.), „Dawne kultury w ideologiach XIX i XX wieku”, Warszawa, s. 21-34.
    231. Archeologia miejska w latach 1939-1989, [w:] J. Lech (red.), „Pół wieku z dziejów archeologii polskiej (1939-1989)”, Warszawa, s. 411-422.
    232. Nauki zielonego tygrysa, „Forum Akademickie”, nr 6, s. 34-35.
    233. Król nagrodził Biskupin, „Gazeta Wyborcza”, 13.VI.2007, s. 23.
    234. „Herrschaft und Politik im Frühen Mittelalter. Ein historisch-anthropologischer Essay über gesellschaftlichen Wandel und Integration in Mitteleuropa“, Frankfurt am Main.
    235. S. Rosik, P. Urbańczyk,  Polabia and Pomerania between paganism and Christianity, [in:] “Christianization and state formation in northern Europe”, N. Berend, (eds.), Cambridge University Press 2007, p. 300-318.
    236. Tubylcy amerykańscy w sagach grenlandzkich, [w:] “Wyobrażenie wroga w dawnych kulturach”, J. Olko, P. Prządka-Giersz (red.), Warszawa: DiG 2007, p. 129-138.
    237. P. Urbańczyk,  S. Rosik, The kingdom of Poland, [in:] “Christianization and state formation in northern Europe”, N. Berend, (ed.), Cambridge University Press 2007, p. 263-300.
    238. Zalew Wiślany: jeśli kopać, to w najwęższym miejscu, „Gazeta Wyborcza” z 22 listopada 2007, s. 9.
    239. Król jest nagi. Cała prawda o polskiej nauce, „Gazeta Wyborcza” z 27 listopada 2007, s. 17.

2008

    240. Nauka bez habilitacji?, “Gazeta Wyborcza”, 19-20 kwietnia 2008, s. 28-29 + http://www.gazetawyborcza.pl/1,89466,5134877.html [pełen .
    241. Nie było Zadnych Polan, Gazeta Wyborcza”, 24-25 maja 2008, s. 22-23.
    242. Władza i polityka we wczesnym średniowieczu [drugie wydanie], Wrocław 2008.
    243. P. Urbańczyk, G. A. Gisladóttir, Areas P2 and P3, “Archaeological investigations at Sveigakot 2006”, G. A. Gisladóttir, O. Vesteinsson (red.), Reykjavik 2008, p. 32-39.
    244. I. Garipzanov, P. Geary, P. Urbańczyk (eds), “Franks, Northmen and Slavs: Identities and State Formation in Eraly Medieval Europe”, Turnhout: Brepols 2008.
    245. Slavic and Christian identities during the transition to Polish statehood, [in:] I.Garipzanov, P. Geary, P. Urbańczyk (eds.), “Franks, Northmen and Slavs: Identities and State Formation in Early Medieval Europe”, Turnhout: Brepols 2008, p. 205-222.
    246. I.Garipzanov, P. Geary, P. Urbańczyk, Introduction: Gentes, gentile gdentity, and state formation in Early Medieval Europe, [in:] I.Garipzanov, P. Geary, P. Urbańczyk (eds.), “Franks, Northmen and Slavs: Identities and State Formation in Early Medieval Europe”, Turnhout: Brepols 2008, p. 1-14.
    247. Nordmannowie, Normanowie i Norwegowie, [w:] A. Buko. W. Duczko (red.), „Przez granice czasu. Ksiega jubileuszowa poświęcona Profesorowi Jerzemu Gąssowskiemu”, Pultusk 2008, s. 489-497.
    248. W oczekiwaniu na cud, „Forum Akademickie”, nr 6, 2008, s. 26-27.
    249. (wywiad), Początki Polski do poprawki, „Focus. Historia”, nr 9, 2008, s. 72-73.
    250. Wiek kamieni, “Academia”, nr, 2008, s. 31-33.
    251. Trudne początki Polski, Wrocław.
    252. Badania paleośrodowiskowe w programach finansowanych przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej, [w:] W. Chudziak (red.), „Człowiek i środowisko przyrodnicze we wczesnym średniowieczu w świetle badań interdyscyplinarnych”, Toruń, s. 173-181.
    253. Rok 995 – Bolesław Chrobry wśród chrześcijan i barbarzyńców, [w:] „Europa barbaria, Europa christiana. Studia mediaevalia Carolo Modzelewski dedicata”, Warszawa: 2108, s. 293-306.
    254. Wywiad z profesorem Witoldem Henslem, „Archeologia Polski”, t. 53, 2008, s. 147-159.
    255. What was Kaupang In Skiringssal?, “Norwegian Archaeological Review”, vol. 41, no 2, p. 176-194.
    256. (wywiad), “Gazeta Pomorska”,  XXXX.
    257. Na tropie pierwszego Islandczyka, [w:] S. Rosik, P. Wiszewski (red.), „Hominem quarere. Człowiek w źródle historycznym„, Wrocław 2008, s.60-77.
    258. Medieval encounter and separation of European civilisation with indigenous cultures of Western Atlantic, “6th International Congress of Arctic Social Sciences. Book of Abstracts”, Nuuk, p. 48-49.

2009

    259. Akceleratorowa chronologia najstarszej architektury murowanej w Polsce, [w:] T. Janiak (red.), „Architektura romańska w Polsce. Nowe odkrycia i interpretacje”, Gniezno 2009, s. 33-49.
    260. Stan chrystianizacji regionu bałtyckiego w czasach Brunona z Kwerfurtu, [w:] A. Kopiczko (red.) „Święty Brunon. Patron lokalny czy symbol jedności Europy”, Olsztyn 2009 (I wydanie), s. 137-146.
    261. W. Bolecki, E. Dahlig-Turek, P. Urbańczyk, Humanistyka a reforma polskiej nauki, „Forum Akademickie”, nr, 2009, s. 24-27.
    262. Wiślane fatum, „Gazeta Wyborcza” z 1 lipca 2009, s. 28.
    263. On the reliability of Wulfstan’s report, [in:] Anton Englert & Athena Trakadas (eds.) “Wulfstan’s Voyage. The Baltic Sea region in the early Viking Age as seen from shipboard” Roskilde: The Viking Ship Museum, 2009, p. 43-48.
    264. Changing societies on the southern Baltic shore, [in:] Anton Englert & Athena Trakadas (eds.) “Wulfstan’s Voyage. The Baltic Sea region in the early Viking Age as seen from shipboard” Roskilde: The Viking Ship Museum, 2009, p. 56-57.
    265. Early Slavs and modern Poland, [in:] H. Reimitz, B. Zeller (eds.), “Vergangenheit und Vergegenwärtigung. Frühes Mittelalter und europäische Erinnerungskultur”, Wien 2009, p. 263-270.
    266. Mediaeval archaeology in Polish historic-political discourse, [in:] J. Schachtmann, M. Strobel, T. Widera (eds.), Göttingen 2009, p. 237-249.
    267. Plemiona czy chaos, [w:] S. Moździoch (red.) „Stare i nowe w średniowieczu. Pomiędzy innowacją a tradycją”, Wrocław 2009, s. 13-22.
    268. Misja Brunona z Kwerfurtu na tle sytuacji Kościoła na obszarze około-bałtyckim, [w:] A. Kopiczko (red.) „Święty Brunon. Patron lokalny czy symbol jedności Europy”, Olsztyn 2009 (II wydanie), s. 137-146.
    269. J. Axer…, P. Urbańczyk…, Nauki humanistyczne w Polsce. Założenia do programu rozwoju (http://www.pau.krakow.pl/).
    270. The Polish discussion on medieval deposits of hack-silver, [In:] S. Brather, D. Guenich, C. Huth (eds.) “Historia archaeologica”, Berlin-New York 2009, p. 501-523.
    271. Deconstructing the “Nordic Civilisation”, “Gripla”, vol. 20, 2009, p. 137-162.
    272. Czy Gniezno było pierwszą stolicą państwa wczesnopiastowskiego? [w:] T. Sawicki (red.), "Studia nad dawną Polską", t. 2,  Gniezno 2009, s. 17 –25.   

2010

    273. Radość z wulkanu, „Gazeta Wyborcza”, 20 kwietnia 2010, s. 18.
    274. Romantyzm czy może zwykłe złodziejstwo, „Gazeta Wyborcza”, 29 czerwca 2010, s. 20.
    275. What did early medieval authors know about structures of governance and religion in northern Central Europe?, [in:] M. Hardt, H. Jöns, S. Kleingärtner, B. Ludowici and J. Scheschkewitz (eds), “Trade and Communication Networks of the 1st Millenium AD in the northern part of Central Europe: central places, beach markets, landing places and trading centres”, Neue Studien zur Sachsenforschung 1, Hannover 2010, p. 356-361.
    276. Before the Poles: problems of ethnic identification in Polish archaeology of the Early Middle Ages, [in:], W. Pohl, M. Mehofer (eds.), “Archaeology of Identity - Archäologie der Identität”, Wien 2010, p. 204-209.
    277. Who named Poland?, [in:], S. Moździoch, W. Mrozowicz, S. Rosik, W. Mrozowicz (eds.), “Mittelalter – Eines oder viele?”, Wrocław 2010, s. 167-182.
    278. From a stronghold to a town – the Polish case, [in:] A. Buko, M. McCarthy (eds.), “Making a medieval town: patterns of early medieval urbanization”, Warszawa 2010, s. 15-26.
    279. Archaeological view of Christianization on two sides of the Baltic Sea, “Archeologia Polski”, t. 55, no. 1-2, p.91-104.

W druku:

    280. The not-yet-fully-welcome ’Guests in the house”, “Scandinavian Journal of History”, vol. XXX, 2010, p. XXX.
    281. The one-farm history of the Icelandic identity formation, [in:] G. Olafsson (ed.) “16th Viking Congress”, Reykjavik 2010, p. XXX.
    282. Turf roofs of the North Atlantic, “Pajar”, vol. XXX, 2010, p. XXX.
    283. Identities of the Saqaliba and the Rūsiyya in early Arabic sources, [in:] Walter Pohl, C. Gantner, R. Payne (eds.) “Visions of Community: Ethnicity, Religion and Power in Early Medieval West, Byzantium and the Islamic World”, Wien 2010, p. XXX.
    284. Początki miast średniowiecznych w północnej Europie – dyskusja bez końca?, [w:] XXX, Warszawa 2010, XXX.
    285. Św. Brunon z Kwerfurtu – patron „przyjaźni polsko-niemieckiej, [w:] „Polska w Europie wczoraj i dziś”, XXXX.
    286. Fremde Anführer bei den frühen Slawen in der 2. Hälfte des 1. Jahrtausend, [in:] „Enzyklopädie des europäischen Ostens“, Klagenfurt(?) 2010, p. XXX.
    287. Comparative approach to architecture and formation processes at Skonsvika, [in:] B. Olsen, C. Amundsen, P. Urbańczyk (eds.), „Medieval multi-room settlements in north-east Norway”, Tromsø 2010.
    288. Experiments with digitalised recording system, [in:] B. Olsen, C. Amundsen, P. Urbańczyk (eds.), „Medieval multi-room settlements in north-east Norway”, Tromsø 2010.
    289. The Skonsvika site: introduction and excavation strategy, [in:] B. Olsen, C. Amundsen, P. Urbańczyk (eds.), „Medieval multi-room settlements in north-east Norway” , Tromsø 2010.

Przyjęte do druku:

    Christianization of the peri-Baltic Europe, [in:] K. V. Jensen (ed.), post-conference volume “Christianization of the North. Archaeology and Theology” – Odense 14-15.XI.05).
    Die Grundlagen der mittelalterlichen Herrschaftsbildung im 9. und 10. Jahrhundert, [in:], „Handbuch Geschichte Polens“.  
    Symbolika geograficzna Wisły w starożytności I wczesnym śrendiowieczu, [w:] S. Moździoch (red.) „Matka rzeka. Rola rzeki w życiu codziennym człowieka średniowiecza”, Wrocław 2010, .
    Archaeological contribution to the studying of the Icelandic identity

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2015
Informacja o ciasteczkach