prof. zw. dr hab. Jacek Lech

Joanna Wawrzeniuk on pon., 23/03/2015 - 21:58

Prof. dr hab. Jacek LECH

Profesor zwyczajny

 

Wydział Nauk Historycznych i Społecznych UKSW

Instytut Archeologii

Katedra Archeologii Pradziejów i Średniowiecza Europy


Kontakt

UKSW Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3, pokój nr 317

 

WYKSZTAŁCENIE
Studia

 •     1965-1970 – Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny, kierunek Archeologia Polski i powszechna w Katedrze Archeologii Pradziejowej i Wczesnośredniowiecznej; ponadto trzy lata studiów w Katedrze Etnografii, udział w wybranych zajęciach w Instytucie Historii UW oraz z socjologii na Wydziale Filozofii i Socjologii UW

Magisterium

 •     1970 r. – 8 czerwca: egzamin magisterski i tytuł zawodowy magistra w zakresie archeologii Polski i powszechnej uzyskany w Katedrze Archeologii Pradziejowej i Wczesnośredniowiecznej Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego (dyplom nr 2131). Praca magisterska "Neolityczna pracownia krzemieniarska w Sąspowie, pow. Olkusz" została przygotowana pod kierunkiem doc. dr. hab. Waldemara Chmielewskiego. Recenzent: prof. dr hab. Witold Hensel

Doktorat

 •     1978 r. – 30 czerwca: Rada Wydziału Historycznego UW nadała stopień doktora na podstawie pracy „Eksploatacja górnicza i przetwórstwo krzemienia jurajskiego-podkrakowskiego w kręgu kultur wstęgowych”, przygotowanej na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem prof. dr. hab. W. Chmielewskiego. Recenzenci: doc. dr hab. R. Schild i doc. dr hab. T. Wiślański

Habilitacja

 •     1988 r. – 15 marca: stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie archeologii nadany uchwałą Rady Naukowej Instytutu Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedłożonej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem „Górnictwo krzemieni społeczności wczesnorolniczych w Europie Środkowej”, opublikowanej w wersji angielskiej jako „Flint mining among the early farming communities of central Europe”, w trzech częściach: Przegląd Archeologiczny t. 28:1981, s. 5-55; t. 30:1983, s. 47-80; Acta Archaeologica Carpathica t. 22:1982/1983, s. 5-63. Recenzenci: prof. dr hab. W. Chmielewski, prof. dr hab. B. Ginter, prof. dr hab. R. Schild, prof. dr hab. S. Tabaczyński, prof. dr hab. W. Wojciechowski

Tytuł profesora nauk humanistycznych

 •     2000 r. – 31 października: tytuł profesora nauk humanistycznych nadany postanowieniem Prezydenta RP na podstawie dorobku naukowego uzyskanego po habilitacji, w tym książki: "Between Captivity and Freedom. Polish Archaeology in the 20th Century" (Warsaw 1999). Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Abramowicz, prof. dr hab. Janusz Krzysztof Kozłowski, prof. dr hab. Włodzimierz Wojciechowski

 

KARIERA ZAWODOWA

Praca zawodowa

Od 1 października 1970 r. do 30 września 2011 r. pracownik naukowy Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN, po zmianie nazwy Instytut Archeologii i Etnologii PAN, na podstawie mianowania:

    1970 – asystent
    1974 – starszy asystent
    1978 – adiunkt
    1989 – docent
    2001 – profesor
    2010 – profesor zwyczajny

Ponadto w latach 1983-1988 – adiunkt w Instytucie Archeologii i Etnografii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wykłady z zakresu archeologii powszechnej: epoka kamienia i wczesna epoka brązu oraz archeologia Polski do okresu lateńskiego i wykład monograficzny.

Z dniem 1 października 2011 r. mianowany profesorem zwyczajnym w Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW w Warszawie.

 

Funkcje na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego

2014-2016 – członek Wydziałowej Komisji ds. oceny pracowników naukowo-dydaktycznych z ramienia IA UKSW.

Od 2015 r. - kierownik Katedry Archeologii Pradziejów i Średniowiecza Europy Instytutu Archeologii UKSW

Od 2016 r. – przedstawiciel Instytutu Archeologii w Wydziałowej Komisji ds. Etyki Nauki i Zawodu WNHiS UKSW

Od 2017 r. – członek Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich UKSW

 

Funkcje w instytucjach i organizacjach krajowych

1972-1977 – sekretarz Zespołu Koordynacyjnego Problemu Resortowego PAN-37.

1981-1987 – członek Komisji Archeologicznej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Archeologicznego i Numizmatycznego (PTAiN), w latach 1984-1987 jej wiceprzewodniczący; 1987 –członek Zarządu Głównego PTAiN i współorganizator Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich.

1990-2011 – członek Rady Naukowej Instytutu Archeologii i Etnologii PAN.

1993-2004 – rzeczoznawca Ministra Kultury i Sztuki w dziedzinie ochrony zabytków archeologicznych.

1993-2015 – wybierany członkiem Komitetu Nauk Pra- i Protohistorycznych Wydziału I PAN a w latach 2003-2007 także przewodniczący Komitetu; 1992-1999 – przewodniczący Komisji Dziejów i Metodologii Badań Archeologicznych; 2003-2007 – przewodniczący Komisji Dziejów Archeologii; 1997-2007 – redaktor naczelny wydawnictw Komitetu i jego serii wydawniczej w Wydawnictwie Naukowym PWN „Prace”. W 2015 r. zrezygnował z Kandydowania do Komitetu, aby umożliwić wybór większej grupy nowych członków.

1993-1996 i 2006-2011  – członek Komitetu Krajowego ds. Współpracy z Międzynarodową Unią Nauk Pra- i Protohistorycznych (UISPP).

1994-2000 – członek Rady Muzealnej Muzeum Archeologicznego w Gdańsku.

1997 – ekspert podkomsji i komisji Sejmu i Senatu RP z ramienia NSZZ „Solidarność”, przygotowujących ustawę o Polskiej Akademii Nauk z dnia 25 kwietnia 1997 r.

1998-2002 – przewodniczący Stałej Komisji Konserwatorskiej ds. Rezerwatu Archeologicznego „Krzemionki Opatowskie” przy Generalnym Konserwatorze Zabytków RP.

2000-2002 – członek Komisji Konserwatorstwa Archeologicznego przy Generalnym Konserwatorze Zabytków RP.

2001-2006 – członek Rady Muzealnej Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

od marca 2015 r. – Kurator Naukowy Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki.

od 2016 r.  - członek-ekspert Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN.

 

Funkcje w instytucjach i organizacjach zagranicznych i międzynarodowych

2001-2002 – przedstawiciel Wydziału I Nauk Społecznych PAN na międzynarodowych konferencjach organizowanych przez Stały Komitet Humanistyki Europejskiej Fundacji Nauki w celu wypracowania kryteriów oceny czasopism naukowych z dziedziny nauk humanistycznych i metody sporządzenia ich list europejskich.

od 2002 r. – członek-korespondent Deutsches Archäologische Institut

od 2006 r. – członek Międzynarodowej Unii Nauk Pre- i Protohistorycznych (UISPP), w latach 2006-2011 – członek jej Komitetu Stałego; 2007-2012 – wiceprzewodniczący komisji naukowej UISPP „Flint Mining in Pre- i Protohistoric Times, a w latach 2012-2016 jej przewodniczący; 2012-2016 – członek Komitetu Wykonawczego UISPP.

 

WYRÓŻNIENIA

2001 – nagroda za książkę Z powrotem na ziemię. Spór o pochodzenie cywilizacji ludzkich, pod red. prof. A.K. Wróblewskiego, człon. rzecz. PAN (Wyd. Prószyński i S-ka, seria „Na ścieżkach nauki”, Warszawa 2000), w konkursie „Gazety Wyborczej” na najlepszą książkę popularnonaukową 2000 roku – autor części „Z najdawniejszej historii społeczności ludzkich” – s. 36-216. Książka wznawiana w latach 2001 i 2004.

2002 – Medal Jubileuszowy 50-lecia Polskiej Akademii Nauk przyznany przez Prezesa PAN za osiągnięcia naukowe i w pracy naukowo-organizacyjnej w Komitecie Nauk Pra- i Protohistorycznych PAN.

2004 – Medal Jubileuszowy Instytutu Archeologii i Etnologii PAN „za wybitne osiągnięcia naukowe i długoletnią pracę w Instytucie”.

2005 – Krzyż Kawalerski OOP za osiągnięcia w pracy naukowej i naukowo-organizacyjnej.

2007 – Wyróżnienie Wydziału I Nauk Społecznych PAN za działalność naukowo-organizacyjną w Komitecie Nauk Pra- i Protohistorycznych Polskiej Akademii Nauk – uchwała zebrania plenarnego Wydziału I z dnia 22 listopada 2007 r.

2014 – Medal Komisji Edukacji Narodowej.

 

WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE 

1969

 • „Rewolucja” czy „ewolucja neolityczna”?, „ Z otchłani wieków” 35(3):1969, s. 203-208.

1971

 • Z badań nad kopalnią krzemienia na stanowisku I w Sąspowie, pow. Olkusz, [w:] J.K. Kozłowski (red.), Z badań nad krzemieniarstwem neolitycznym i eneolitycznym, Kraków 1971, Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Muzeum Archeologiczne w Krakowie, s. 115-133.

1972

 • Odkrycie kopalni krzemienia na stanowisku I w Sąspowie, pow. Olkusz, „Sprawozdania Archeologiczne” 24:1972, s. 37-47.

1975

 • O konieczności ochrony prahistorycznych kopalń krzemienia. Uwagi i postulaty, „Wiadomości Archeologiczne” 40(2):1975, s. 139-148.

1976

 • Neolityczne zespoły pracowniane z kopalni krzemienia w Sąspowie, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1976, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, ss. 171 + 39. „Polskie Badania Archeologiczne” 19 – wraz z Anną Dzieduszycką-Machnikową. (Rec. B. Balcer, Sprawozdania Archeologiczne 30:1978, s. 305-308.)
 • Neolithic flint mine and workshops at Sąspów, near Cracow, [w:] “Tweede Internationale Symposium over Vuursteen, 8-11 Mei 1975 – Maastricht”, Staringia 3, s. 70-71. Nederlandse Geologische Vereniging (Maastricht 1976).
 • Zastosowanie reaktorowej analizy aktywacyjnej i fluorescencji rentgenowskiej do identyfikacji surowców krzemiennych dla badań archeologicznych, Raport INT 98/1. Postępy techniki izotopowej w nauce i gospodarce narodowej, Kraków 1976, s. 87-96 – wraz z Zbigniewem Nowickim i Wojciechem Sołtykiem.

1977

 • The flint industry of Danubian Communities North of the Carpathians, „Acta Archaeologica Carpathica” 17:1977, s. 5-28 – wraz z Małgorzatą Kaczanowską.
 • Romuald Schild, Fred Wendorf with a Chapter on Geology by Bahay Issawi and Contribution by F.A. Servello, H. Królik, J. Lech and T.M. Ryan. The Prehistory of Dakhla Oasis and Adjacent Desert, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1977, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, ss. 260.

1979

 • Krzemieniarstwo w kulturze społeczności ceramiki wstęgowej rytej w Polsce. Próba zarysu, [w:] W. Wojciechowski (red.), Początki neolityzacji Polski południowo-zachodniej, Wrocław 1979, Polska Akademia Nauk – Oddział we Wrocławiu. Komisja Nauk Humanistycznych. Sekcja Archeologiczna, s. 121-136.

1980

 • Die Methoden der Versorgung mit Feuerstein und die lokalen Beziehungen zwischen den Siedlungen und Bergwerken im Weichselgebiet während des 5. bis 2 Jt. v.u.Z., [w:] F. Schlette (red.), Urgeschichtliche Besiedlung in ihrer Beziehung zur natürlichen Umwelt, Halle 1980, s. 151-184. „Wissenschaftliche Beiträge der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg“ L 15 – wraz z Andrzejem Leligdowiczem.
 • Das Grab eines Steinschmiedes aus Michałowice bei Krakau – und das Problem der Arbeitsspezialisierung unter der ersten Ackerbau treibenden Bevölkerung Mitteleuropas, [w:] G. Weisgerber (red.), 5000 Jahre Feuersteinbergbau. Die Suche nach dem Stahl der Steinzeit, Bochum 1980, s. 271-278. „Deutsches Bergbau-Museum Bochum“ 22. Wyd. 2 w 1981 r.; wyd. 3 w 1999 r.
 • Z najdawniejszej historii człowieka, [w:] A.K. Wróblewski (red.), Z powrotem na Ziemię. Spór o pochodzenie cywilizacji ludzkich, Warszawa 1980, Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 27-134. Seria „Rodowody cywilizacji”.
 • Geologia krzemienia jurajskiego-podkrakowskiego na tle innych skał krzemionkowych. Wprowadzenie do badań z perspektywy archeologicznej, „Acta Archaeologica Carpathica” 20:1980, s. 165-230.

1981

 • Górnictwo krzemienia społeczności wczesnorolniczych na Wyżynie Krakowskiej. Koniec VI tysiąclecia – 1 połowa IV tysiąclecia p.n.e., Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1981, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, ss. 284. (Rec.: Z. Krzak, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 30(2):1982, s. 282; S. Vencl, Archeologické   rozhledy 37(6):1985, s. 678-679; B. Wyszomirska, Norwegian Archaeological Review, 20(1):1987, s. 11-30.)
 • Flint mining among the early farming communities of Poland, [w:] “Derde Internationale Symposium over Vuursteen, 24-27 Mei 1979 – Maastricht”, Staringia 6, s. 39-45. Nederlandse Geologische Vereniging (Maastricht 1981).
 • Uwagi o krzemieniarstwie społeczności wstęgowych i wspólnot kultury pucharów lejkowatych. Próba konfrontacji, [w:] T. Wiślański (red.), Kultura pucharów lejkowatych w Polsce, Poznań 1981, Polska Akademia Nauk – Oddział w Poznaniu i Leszczyńskie Towarzystwo Kulturalne w Lesznie, s. 11-36 – wraz z Hanną Młynarczyk.
 • Materiały krzemienne z osad społeczności wstęgowych w Niemczy, woj. Wałbrzych. Badania 1971-1972 r., „Silesia Antiqua” 23:1981, s. 39-46.
 • Flint mining among the early farming communities of Central Europe, „Przegląd Archeologiczny” 28:1981, s. 5-55.

1983

 • Flint work of the early farmers. Production trends in Central European chipping industries from 4500-1200 b.c. An outline,  „Acta Achaeologica Carpathica” 22:1982/1983, s. 5-63.
 • Górnictwo surowców krzemiennych w kulturze społeczności wczesnorolniczych na terytorium Polski, [w:] J.K. Kozłowski, S.K. Kozłowski (red.), Człowiek i środowisko w pradziejach, Warszawa 1983, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 114-126 + osobno wspólna bibliografia.
 • Flint mining among the early farming communities of Central Europe. Part II – The Basis of research into flint workshops, „Przegląd Archeologiczny” 30:1983, s. 47-80.

1984

 • The prehistoric flint mine at Wierzbica “Zele”: a case study from Poland, „World Archaeology” 16(2):1984, s. 190-208 – wraz z Hanną Lech.
 • Archeologiczne badania poszukiwawcze i weryfikacyjne w dorzeczu Prądnika w latach 1976-1980, „Sprawozdania Archeologiczne” 36:1984, s. 213-266 – wraz z Ewą Rook i Franciszkiem M. Stępniowskim.

1985

 • Najstarszy przemysł krzemienny wspólnot wczesnorolniczych w dorzeczu Odry. Materiały kultury ceramiki wstęgowej rytej z Gniechowic i Starego Zamku, woj. Wrocław, „Silesia Antiqua” 27:1985, s. 67-79.

1986

 • Przemysł krzemienny społeczności jordanowskiej z Tyńca Małego, gm. Kobierzyce, „Silesia Antiqua” 28:1986, s. 74-90.

1987

 • Z badań nad górnictwem krzemienia społeczności rolniczych Europy Środkowej. Relacje przestrzenne kopalń i osad, „Acta Archaeologica Carpathica” 26:1987, s. 93-137.
 • Danubian raw material distribution pattern in eastern central Europe, [w:] G. de G. Sieveking i M.H. Newcomer (red.), The human uses of flint and chert, Cambridge 1987, Cambridge University Press, s. 241-248.

1988

 • Górnictwo krzemienia wspólnot kultury łużyckiej w późnej epoce brązu i we wczesnej epoce żelaza, „Sprawozdania Gdańskiego Towarzystwa Naukowego” 14:1988, s. 59-62.
 • Mining and distribution of siliceous rocks among the first farming communities in eastern  Central Europe. A review, [w:] J.K. Kozłowski i S.K. Kozłowski (red.), Chipped Stone Industries of Early Farming Cultures in Europe, Warsaw-Cracow 1988, s. 369-380. “Archaeologia Interregionalis” IX.
 • O rewolucji neolitycznej i krzemieniarstwie. Część I. Wokół metody, „Archeologia Polski” 33(2):1988, s. 273-345.

1989

 • A Danubian raw material exchange network: a case study from Bylany [w:] J. Rulf (red.), Bylany Seminar 1987. Collected papers, Praha 1989, Archeologický ústav ČSAV, s. 111-120.
 • O rewolucji neolitycznej i krzemieniarstwie. Część II. Wokół neolityzacji dorzeczy Wisły i Odry, „Archeologia Polski” 34(1):1989, s. 55-125.

1990

 • The Organization of Siliceous Rock Supplies to the Danubian Early Farming Communities (LBK): Central European Examples, [w:] D. Cahen i M. Otte (red.), Rubané & Cardial. Actes du Colloque de Liège, novembre 1988, Liège 1990, s. 51-59. “Etudes et Recherches Archéologiques de l’Universit’ de Liège” 39.

1991

 • The Neolithic-Eneolithic transition in prehistoric mining and siliceous rock distribution,    [w:] J. Lichardus (red.), Die Kupferzeit als historische Epoche. Symposium Saarbrücken und Otzenhausen 6.-13. 11. 1988, Bonn 1991, Dr. Rudolf Habelt GMBH, s. 557-574. „Saarbrücker Beiträg zur Altertumskunde“ 55.

1992

 • J. Lech i J. Partyka (red.), Prof. Stefan Krukowski (1890-1982) – działalność archeologiczna i jej znaczenie dla nauki polskiej, Ojców 1992, Ojcowski Park Narodowy, ss. 288. ISBN 83-900645-0-2 – również o nieco różnej treści jako: „Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera” t. 6, ss. 290 PL ISSN 0867-0196. (Rec.: Sl. Vencl w Archeologické rozhledy 46:1994, s. 149; K. Cyrek i P. Barford w Archaeologia Polona 33:1995, s. 544-547.)
 • Stefan Krukowski i początki badań nad pradziejowym górnictwem krzemienia w Polsce (1919-1939), [w:] J. Lech, J. Partyka (red.), Prof. Stefan Krukowski (1890-1982) – działalność archeologiczna i jej znaczenie dla nauki polskiej, Ojców 1992, Ojcowski Park Narodowy, s. 129-161. (To samo w: „Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera” 6, Ojców 1992, s. 129-161.)
 • V. Gordon Childe a archeologia środkowej i wschodniej Europy. W stulecie urodzin, „Acta Archaeologica Carpathica” 31:1992, s. 5-33.
 • Prehistoria i przemiany światopoglądowe w Europie, „Archeologia Polski” 36:1992, s. 265-285.

1994

 • J. Lech (red.), Ocena stanu archeologii w Polsce. Materiały informacyjne, Warszawa 1994, ss. 76. Komitet Nauk Pra- i Protohistorycznych Wydziału I PAN. ISBN 83-85463-33-X

1995

 • Social functions of archaeology in the 20th century, [w:] M. Kuna, N. Venclová (red.), Whither archaeology? Papers in honour of Evžen Neustupný, Praha 1995, Institute of Archaeology, Academy of Sciences of the Czech Republic, s. 93-96.
 • A Short History of Polish Archaeology, „World Archaeological Bulletin” (Southampton UK) 8:1996, s. 177-195.
 • Redaktor i współautor tomu 33:1995 Archaeologia Polona. Special Theme: Flint Mining, dedicated to the Seventh International Flint Symposium – Poland 1995. Published by the Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences, ss. 590.
 • Górnictwo krzemienia pierwszych wspólnot rolniczych [w:] Natura i kultura w krajobrazie Jury. Tom IV. Pradzieje i średniowiecze, Kraków 1995, Zarząd Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych w Krakowie, s. 69-82 + Fot. 27, 28 i 59-66.

1996

 • S.K. Kozłowski i J. Lech (red.), Erazm Majewski i warszawska szkoła prehistoryczna na początku XX wieku, Warszawa 1996, Wydawnictwo Naukowe PWN, ss. 164. „Komitet Nauk Pra- i Protohistorycznych. Prace” t. 1. ISBN 83-01-11984-5. (Rec.: A. Abramowicz w Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 41(3-4):1996, s. 289-293.)
 • Erazm Majewski jako archeolog i tradycja polskich badań epoki kamienia, [w:] S.K. Kozłowski, J. Lech (red.), Erazm Majewski i warszawska szkoła prehistoryczna na początku XX wieku, Warszawa 1996, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 45-77. Komitet Nauk Pra- i Protohistorycznych. Prace” t. I.
 • Stan archeologii pradziejowej, średniowiecznej i nowożytnej w Polsce, [w:] Nauka w Polsce w ocenie komitetów naukowych PAN. Tom IV. Nauki Społeczne i Humanistyczne, Warszawa 1996, s. 87-95  – wraz z Bolesławem Ginterem.

1997

 • Remarks on prehistoric flint mining and flint supply in European archaeology, [w:] A. Ramos-Millán and M. A. Bustillo (red.), Siliceous rocks and culture, Granada 1997, s. 611-637. “Universidad de Granada. Monográfica Arte y Arqueología” 42.
 • Flint mining among Bronze Age communities: a case study from Central Poland, [w:] R. Schild & Z. Sulgostowska (eds), Man and Flint, Warszawa 1997, Institute of Archaeology and Ethnology. Polish Academy of Sciences, s. 91-98 – wraz z Hanną Lech.
 • Małowierni. Spór wokół marksizmu w archeologii polskiej lat 1945-1975, Archeologia Polski 42(1-2):1997, s. 175-232.
 • Materiały krzemienne z osad społeczności wczesnorolniczych w Strachowie, woj. Wrocław, [w:] A. Kulczycka-Leciejewiczowa, Strachów. Osiedla neolitycznych rolników na Śląsku, Wrocław 1997, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, s. 229-265.
 • J. Lech i D. Piotrowska (red.), Z badań nad krzemieniarstwem epoki brązu i wczesnej epoki żelaza, Warszawa 1997, Wydawnictwo Naukowe PWN, ss. 356. „Komitet Nauk Pra- i Protohistorycznych. Prace” t. 2. ISBN 83-01-12126-2. (Rec.: S. Vencl w Archeologické rozhledy, t. 50(3):1998, s. 725-726; J. Bronowicki w Przegląd Archeologiczny t. 47:1999, s. 188-191; artykuł dyskusyjny: T. Malinowski, O roli krzemieniarstwa u niektórych społeczności epoki metali, Przegląd Archeologiczny 48:2000, s. 127-139.)
 • Górnictwo krzemienia w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza. Badania uroczyska „Zele” w Wierzbicy, woj. radomskie, [w:] J. Lech, D. Piotrowska (red.), Z badań nad krzemieniarstwem epoki brązu i wczesnej epoki żelaza, Warszawa 1997, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 95-113. „Komitet Nauk Pra- i Protohistorycznych. Prace” t. II – wraz z Hanną Lech.
 • Krzemieniarstwo postneolityczne i jego badania, [w:] J. Lech, D. Piotrowska (red.), Z badań nad krzemieniarstwem epoki brązu i wczesnej epoki żelaza, Warszawa 1997, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 337-349. „Komitet Nauk Pra- i Protohistorycznych. Prace” t. II.
 • Archeologia z zachodniomałopolską wyżyną lessową w tle: historia – stan dzisiejszy – perspektywy, [w:] K. Tunia (red.), Z archeologii Małopolski. Historia i stan badań zachodniomałopolskiej wyżyny lessowej, Kraków 1997, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, s. 511-541.

1998

 • Der Silexbergbau, [w:] J. Preuβ (red.), Das Neolithikum in Mitteleuropa. Kulturen – Wirtschaft – Umwelt vom 6. bis 3. Jahrtausend v.u.Z., Band 1/1 – Teil A: Das Neolithikum in Mitteleuropa, Weissbach 1998, Beier & Beran. Archäologische Fachliteratur, s. 121-136 + w tomie 2 wspólna bibliografia – wraz z A. Leligdowiczem.
 • Redaktor tomu 35-36:1997-1998 Archaeologia Polona. Special Theme: Archaeology in the 20th century: ideas – people – research. Published by the Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences, ss. 458.
 • Between captivity and freedom: Polish archaeology in the 20th century, “Archaeologia Polona”, vol. 35-36:1997-1998, s. 25-222.

1999

 • Between Captivity and Freedom: Polish Archaeology in the 20th Century, by..., Warsaw 1999, * Arwil *, ss. 222 – praca opublikowana wcześniej w Archaeologia Polona, vol. 35-36:1997-1998, s. 25-222, uzupełniona w tym wydaniu o spis treści i Preface. Por. trzecią pozycję z r. 1998.
 • J. Lech i F.M. Stępniowski (red.), V. Gordon Childe i archeologia w XX wieku, Warszawa 1999, Wydawnictwo Naukowe PWN, ss. 498 + XVI tabl. „Komitet Nauk Pra- i Protohistorycznych. Prace” t. 3. ISBN 83-01-12862-3. (Rec.: S. Tabaczyński, Archeologia Polski 48:2003, s. 249-252.)
 • V. Gordon Childe (1892-1957): w poszukiwaniu źródeł cywilizacji europejskiej. Zarys biograficzny, [w:] J. Lech, F.M. Stępniowski (red.), V. Gordon Childe i archeologia w XX wieku, Warszawa 1999, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 19-66 + tabl. I-XVI. „Komitet Nauk Pra- i Protohistorycznych. Prace” t. III.
 • Marksizm Gordona Childe’a czyli archeolog wobec Historii, [w:] J. Lech, F.M. Stępniowski (red.), V. Gordon Childe i archeologia w XX wieku, Warszawa 1999, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 243-266. „Komitet Nauk Pra- i Protohistorycznych. Prace” t. III.
 • Tadeusz R. Żurowski jako konserwator, badacz i popularyzator zabytków prehistorycznego górnictwa krzemienia [w:] Z. Kobyliński, J. Wysocki (red.), Tadeusz Roman Żurowski i konserwatorstwo archeologiczne w Polsce XX wieku, Warszawa 1999, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, s. 63-80.

2000

 • Kopalnia krzemienia Grimes Graves w świetle nowych badań, „Przegląd Archeologiczny” 48:2000, s. 19-73 – wraz z Ian’em Longworth’em.
 • O „rewolucji neolitycznej”: z dziejów pojęcia, [w:] A. Buko, P. Urbańczyk (red.), Archeologia w teorii i w praktyce, Warszawa 2000, s. 39-51.
 • Kultura archeologiczna: z dziejów jednego pojęcia, [w:] S. Tabaczyński (red.), Kultury archeologiczne a rzeczywistość dziejowa, Warszawa 2000, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 151-183. „Komitet Nauk Pra- i Protohistorycznych. Prace” t. IV.
 • Z najdawniejszej historii społeczności ludzkich, [w:] A.K. Wróblewski (red.), Z powrotem na Ziemię. Spór o pochodzenie cywilizacji ludzkich, Warszawa 2000, Wyd. Prószyński i S-ka., s. 36-216 + 10 tablic. Seria wyd. „Na ścieżkach nauki”. Wydanie nowe, zaktualizowane i znacznie rozszerzone.  Książka wznowiona w r. 2001 i 2004. (Por. pozycja 1980, Z najdawniejszej historii...)

2001

 • J. Lech i J. Partyka (red.), Z archeologii Ukrainy i Jury Ojcowskiej, Ojców 2001, Ojcowski Park Narodowy, ss. 584. ISBN 83-905882-8-5. (Rec.: A. i L. Leciejewiczowie, Przegląd Archeologiczny, t. 51:2003, s. 193-197.)
 • Archeologia Jury Ojcowskiej w zarysie, [w:] J. Lech, J. Partyka (red.), Z archeologii Ukrainy i Jury Ojcowskiej, Ojców 2001, Ojcowski Park Narodowy, s. 125-180.
 • J. Lech (red.), Archeologia na progu III tysiąclecia, Warszawa 2001, Wyd. Komitet Nauk Pra- i Protohistorycznych PAN, ss. 88. ISBN 83-915989-0-X
 • Ranking czasopism archeologicznych w świetle ankiety z końca 1998 r., [w:] J. Lech (red.), Archeologia na progu III tysiąclecia, Warszawa 2001, Wyd. Komitet Nauk Pra- i Protohistorycznych PAN, s. 65-87 – wraz Danutą Piotrowską i Franciszkiem M. Stępniowskim.
 • Historiografia – archeologia – marksizm (w związku z artykułem Jana M. Piskorskiego Z badań nad historiografią Europy Środkowej i Wschodniej, „Przegląd Historyczny”, t. XCI, 2000, zesz. 3, s. 451-474), „Przegląd Historyczny” t. 92(3): 2001, s. 339-344.

2002

 • On Polish archaeology in the 20th century: remarks and polemic, „Archaeologia Polona” 40:2002, s. 185-252.
 • Początki archeologii w kręgu polskiego Towarzystwa Naukowego w Toruniu: 1875-1881, [w:] B. Wawrzykowska (red.), Archeologia toruńska. Historia i teraźniejszość, Toruń 2002, Muzeum Okręgowe w Toruniu, s. 17-30.

2003

 • Mining and siliceous rock supply to the Danubian early farming communities (LBK) in eastern central Europe: A second approach, [w:] L. Burnez-Lanotte (red.), Production and Managment of Lithic Materials in the European Linearbandkeramik – Gestion des mattériaux lithiques dans le Rubané européen, Oxford 2003, s. 19-30. BAR International Series 1200, Archeopress. Acts of the XIVth UISPP Congress, University of Liège, Belgium, 2-8 September 2001. Section 9. Neolithic in the Near East and Europe. Symposium 9.3.
 • Studien zum mitteleuropäischen Feuersteinbergbau in der Bronzezeit, [w:] Th. Stöllner, G. Körlin, G. Steffens, J. Cierny (red.), Man and Mining – Mensch und Bergbau. Studies in honour of Gerd Weisgerber on occasion of his 65th birthday, Bochum 2003, s. 285-300. „Der Anschnitt, Beiheft“ 16 – wraz z Andrzejem Leligdowiczem.

2004

 • O badaniach prehistorycznego górnictwa krzemienia i kopalni w Krzemionkach Opatowskich, „Przegląd Archeologiczny” 52:2004, s. 15-88.
 • Redaktor tomu 42:2004 Archaeologia Polona. Special Theme: Neighbours: Polish-German relations in archaeology. Part I – to 1945, Published by the Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences, ss. 311.
 • Polish-German relations in archaeology in a short outline: a view from Warsaw, „Archaeologia Polona” 42:2004, s. 21-64.

2006

 • The Grimes Graves flint mine site in the light of two Late Neolithic workshop assemblages: a second approach, [w:] G. Körlin & G. Weisgerber (red.), Stone Age - Mining Age, Bochum 2006, s. 413-422, “Montanhistorische Zeitschrift. Der Anschnitt. Beiheft“ 19 = „Veröffentlichungen aus dem Deutschen Bergbau-Museum Bochum“, Nr. 148 – wraz z Ianem H. Longworthem.
 • Z istorii pol’s’ko-ukrains’kich zv’jazkiv v archeologii (kinec’ XVIII st. – 1939 p.), Archeologični Dostidžennja L’vivs’kogo Universitu (Lwów) 9:2006, s. 17-54.
 • J. Lech, J. Partyka (red.), Jura Ojcowska w pradziejach i w początkach państwa polskiego, Ojców 2006, Wydano nakładem Ojcowskiego Parku Narodowego, ss. 820. ISBN 83-919746-7-7. (Rec.: K.R. Mazurski, Wszechświat, t. 108(10-12):2007, s. 312-313.)
 • Początki polskiej prehistorii w Jurze Ojcowskiej, [w:] J. Lech, J. Partyka (red.), Jura Ojcowska w pradziejach i w początkach państwa polskiego, Ojców 2006, Ojcowski Park Narodowy, s. 55-83 – wraz z Józefem Partyką.
 • Eolity z Wąwozu Korytania w Ojcowie: polski przyczynek do badań pochodzenia ludzkości z początku XX wieku, [w:] J. Lech, J. Partyka (red.), Jura Ojcowska w pradziejach i w początkach państwa polskiego, Ojców 2006, Ojcowski Park Narodowy, s. 121-157 – wraz z Anne Hauzeur.
 • Leon Kozłowski i jego związki z Jurą Ojcowską, [w:] J. Lech, J. Partyka (red.), Jura Ojcowska w pradziejach i w początkach państwa polskiego, Ojców 2006, Ojcowski Park Narodowy, s. 159-192 – wraz z Danutą Piotrowską.
 • Wczesny i środkowy neolit Jury Ojcowskiej, [w:] J. Lech, J. Partyka (red.), Jura Ojcowska w pradziejach i w początkach państwa polskiego, Ojców 2006, Ojcowski Park Narodowy, s. 387-438.
 • Sylwetka naukowa prof. Waldemara Chmielewskiego – archeologa, badacza jaskiń i schronisk skalnych Jury Ojcowskiej, [w:] J. Lech, J. Partyka (red.), Jura Ojcowska w pradziejach i w początkach państwa polskiego, Ojców 2006, Ojcowski Park Narodowy, s. 577-632.
 • Mistrz, uczeń i Dolina Sąspowska, [w:] J. Lech, J. Partyka (red.), Jura Ojcowska w pradziejach i w początkach państwa polskiego, Ojców 2006, Ojcowski Park Narodowy, s. 717-758.
 • Z badań polsko-ukraińskich związków w dziedzinie archeologii do II wojny światowej, „Przegląd Archeologiczny” 54:2006, s. 5-59. Rozszerzona wersja artykułu opublikowanego w języku ukraińskim (por. poz. 2006, Z istorii...).

2007

 • J. Lech (red.), Pół wieku z dziejów archeologii polskiej (1939-1989), Warszawa 2007, Wydawnictwo Naukowe PWN, ss. 512. „Komitet Nauk Pra- i Protohistorycznych. Prace” t. VI. ISBN 978-83-01-14396-1(01).
 • J. Lech (red.), Polskie czasopisma archeologiczne na tle europejskim, Warszawa 2007, Komitet Nauk Pra- i Protohistorycznych PAN, ss. 148. ISBN 978-83-915989-1-7.
 • Znaczenie okresu warszawskiego (1930-1944) w życiu prof. Konrada Jażdżewskiego, [w:] M. Blombergowa & A. Andrzejewski (red.),  Konrad Jażdżewski (1908-1985) archeolog, nauczyciel, muzealnik, Łódź 2007: Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, s. 131-144 – wraz z  Danutą Piotrowską.

2008

 • P. Allard, F. Bostyn, F. Giligny, J. Lech (red.), Flint Mining in Prehistoric Europe. Interpreting the archaeological records, Oxford 2008. Archaeopress, ss. 164. „BAR International Series” t. 1891. ISBN 978-1-4073-0371-0
 • The prehistoric flint mining complex at Spiennes (Belgium) on the occasion of its discovery 140 years ago, [w:] P. Allard, F. Bostyn, F. Giligny, J. Lech (red.), Flint Mining in Prehistoric Europe. Interpreting the archaeological records, Oxford 2008. Archaeopress, s. 41-77. „BAR International Series” t. 1891 – wraz z Hélène Collet i Anne Hauzeur.
 • Count Jan Potocki (1761-1815) and his place in the history of archaeology, [w:] E. Jastrzębowska e M. Niewójt (red.), Archeologia, Letteratura, Collezionismo. Atti del Convegno dedicato a Jan e Stanisław Kostka Potocki, 17-18 aprile 2007, Roma 2008, s. 125-146. „Accademia Polacca delle Scienze. Biblioteca e Centro di Studi a Roma. Conferenze” t. 123. ISSN 0208-5623.
 • Mining and distribution of flint from Little Poland in the Lengyel, Polgár and related communities in the Middle/Late Neolithic – a brief outline, [w:] Z. Sulgostowska & A.J. Tomaszewski (red.), Man – Millennia – Environment. Studies in honour of Romuald Schild, Warsaw 2008, Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences, s. 281-292.
 • Materiały krzemienne społeczności kultury ceramiki wstęgowej rytej z Samborca, pow. Sandomierz, [w:] A. Kulczycka-Leciejewiczowa, Samborzec. Studium przemian kultury ceramiki wstęgowej rytej, Wrocłw 2008: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, s. 151-204.

2009

 • O genezie i wczesnych dziejach Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN wraz z uwagami do artykułu Imperium atakuje, pióra prof. Stefana K. Kozłowskiego, „Przegląd Archeologiczny” t. 57:2009, s. 191-214.
 • Stefan Krukowski (1890-1982) – scholar of prehistoric flint mining in Poland. A supplement to the book by Professor Stefan Karol Kozłowski, [w:] J.M. Burdukiewicz, K. Cyrek, P. Dyczek & K. Szymczak (eds.), Understanding the Past. Papers offered to Stefan K. Kozłowski, Warsaw 2009: University of Warsaw, Center for Research on the Antiquity of Southeastern Europe, s. 207-221 – wraz z Danutą Piotrowską.
 • Współredaktor i współautor tomu 47:2009 Archaeologia Polona. Special Theme: Profiles of archeologists from the 20th century dedicated to the memory of Andrew Sherratt, Published by the Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences, ss. 304 – wraz z Wojciechem Piotrowskim i Pamelą Jane Smith.

2010

 • Grahame Clark and archaeology in Poland 1932-2007, [w:] A. Marciniak and J. Coles (red.), Grahame Clark and His Legacy, Newcastle upon Tyne 2010: Cambridge Scholars Publishing, s. 160-187. ISBN 978-1-4438-2222-0
 • Responsibility i badania historii archeologii w XX wieku, „Przegląd Archeologiczny”, t. 58:2010, s. 175-186.

2011

 • Danubian organization of flint mining in the southern part of the Polish Jura: a study from Sąspów near Cracow, [w:] M. Capote, S. Consuerga, P. Díaz-del-Río, X. Terradas (eds.), Proceedings of the 2nd Conference of the UISPP Commission on Flint Minning in Pre- and Protohistoric Times (Madrid, 14-17 October 2009), Oxford 2011: Archeopress, s. 117-128. „BAR International Series” 2260.
 • Extraction methods in the Bronze Age at the Wierzbica “Zele” flint mine site (Central Poland): a model, [w:] M. Capote, S. Consuerga, P. Díaz-del-Río, X. Terradas (eds.), Proceedings of the 2nd Conference of the UISPP Commission on Flint Minning in Pre- and Protohistoric Times (Madrid, 14-17 October 2009), Oxford 2011: Archeopress, s. 109-116. „BAR International Series” 2260 – wraz z Hanną Lech, Kamilem Adamczakiem i Dagmarą Werra.
 • Les premières exploitations minières en Europe, [w:] A. Hauzeur, I. Jadin, C. Jungels (red.), 5000 ans avant J.-C., La grande migration? Le Néolithique ancient dans la collection Louis Éloy, Bruxelles 2011, s. 84-85. „Collections du Patrimoine culturel” 3(2011).

2012

 • Excavations at Grimes Graves, Norfolk, 1972-1976. Fascicule 6, London 2012: British Museum Press – wraz z Ianem Longworth’em i Gillian Varndell. ISBN 978-0-7141-2331-8.
 • Przemiany kulturowe w prehistorii w świetle badań górnictwa krzemienia: poszukiwania rytmu, [w:] B. Gediga, A. Grossman i W. Piotrowski (red.), Rytm przemian kulturowych w pradziejach i średniowieczu, Biskupin 2012: Muzeum Archeologiczne w Biskupinie, s. 189-231. „Biskupińskie Prace Archeologiczne” 9.
 • Prasłowiańszczyzna w badaniach Stefana Noska, [w:] A. Zakościelna (red.), Miejsce Profesora Stefana Noska w archeologii polskiej 50 lat po wydaniu „Materiałów do badań nad historią starożytną i wczesnośredniowieczną międzyrzecza Wisły i Bugu”, Lublin 2012, s. 237-274 – wraz z Danutą Piotrowską.
 • Profesor Anna Kulczycka-Leciejewiczowa (1.09.1934-13.08.2011), „Archeologia Polski” 57(1-2):2012, s. 7-26.

2013

 • Prehistoric flint mining and the enigma of early economics, [w:] T. Kerig, A. Zimmermann (red.), Economic archaeology: from structure to performance in European archaeology, Bonn 2013: Verlag Dr. Rudolf Habelt GmbH, s. 227-251.
 • Resource management in prehistoric siliceous rock mining: an archaeological perspective, [w:] P. Anreiter i in. (red.), Mining in European History and its Impact on Environment and Human Societies. Proceedings for the 2nd Mining in European History Conference of the FZ HiMAT, 7.-10. November 2012, Innsbruck, Innsbruck 2013: Innsbruck University Press, s. 13-19.

2014

 • Prehistoryczna kopalnia krzemienia Grimes Graves we wschodniej Anglii, [w:] D. Piotrowska, W. Piotrowski, K. Kaptur i A. Jedynak (red.), Górnictwo z epoki kamienia: Krzemionki – Polska – Europa. W 90. rocznicę odkrycia kopalni w Krzemionkach, Ostrowiec Świętokrzyski 2014: Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim, s. 245-290 – wraz z Ianem Longworthem.

2015

 • Between economy and symbol: flint in the Bronze Age in eastern Central Europe, [w:] P. Suchowska-Ducke, S.S. Reiter, H. Vandkilde (red.), Forging identities. The mobility of culture in Bronze Age Europe. Report from a Marie Curie Project 2009-2012 with concluding conference at Aarhus University, Moesgaard 2012, vol. I, Oxford 2015: Archeopress, s. 221-229. „BAR International Series” 2771 – wraz z Danutą Piotrowską i Dagmarą H. Werra.

2016

 • On artefacts from the prehistoric mining fields, „Anthropologie”, t. 54(1):2016, s. 21-28 – wraz z Dagmarą H. Werra.
 • Do historii badań i udostępnienia neolitycznej kopalni krzemienia pasiastego w Krzemionkach, pow. Ostrowiec Świętokrzyski, „Archeologia Polski” 61:2016, s. 241-278.

Wg stanu z lutego 2017 r.

 

BADANIA NAUKOWE

Badania wykopaliskowe zagraniczne:

1972 – udział w badaniach stanowisk paleolitycznych w Oazie Dakhla na Pustyni Zachodniej w Egipcie, prowadzonych przez amerykańsko-polsko-egipską Combined Prehistoric Expedition. 1974-1976 – udział w badaniach późnoneolitycznej kopalni krzemienia w Grimes Graves we wschodniej Anglii, prowadzonych przez British Museum (w latach 1994-2000 udział w opracowaniu ich wyników w British Museum).

 

Badania wykopaliskowe w kraju:

m.in. kopalnie krzemienia Sąspów, pow. Kraków, Polany II i Wierzbica „Zele”, pow. Radom; schronisko skalne „Przy kopalni” w Sąspowie, stanowisko Babia Góra III w Iwanowicach, pow. Kraków (w ramach kompleksowej ekspedycji prof. dr. hab. J. Machnika); Ojców/Smardzowice, pow. Kraków, stan. „Nad Jaskinią Ciemną” (paleolit i neolit); ponadto w latach 1968-69 udział w kompleksowych amerykańsko-polskich wykopaliskach: Krakowie-Olszanicy (wczesny neolit), a w 1979 r. i w latach 2015-2016 r. w Krzemionkach Opatowskich, pow. Ostrowiec Świętokrzyski.

 

Zagraniczne badania naukowe:

1973 – ZSRR – stypendium Akademii Nauk ZSRR – pobyt w Instytucie Archeologii AN ZSRR w Moskwie i w Instytucie Nauk Społecznych Ukraińskiej Akademii Nauk we Lwowie – 1 miesiąc

1978/79 – Czechosłowacja – 3 miesięczne stypendium naukowe Słowackiej Akademii Nauk

1981 – Węgry, Instytut Archeologii WAN – 3 tygodnie

1992 – Węgry, Instytut Archeologii WAN – 4 tygodnie

1993 – Republika Czeska: Instytut Archeologii ČAV w Pradze i Instytut Archeologii ČAV w Brnie – 4 tygodnie

1994 – Węgry, Instytut Archeologii WAN – 2 tygodnie

1996 – Węgry, Instytut Archeologii WAN – 4 tygodnie

1997 – Wlk. Brytania (Londyn): stypendium British Academy; praca w British Library oraz archiwach University College London (UCL) i Institute of Archaeology UCL – 1 miesiąc

2008 – Włochy: Rzym, Accademia Polacca delle Scienze. Biblioteca e Centro di Studi a Roma – 2 tygodnie

 

Stypendia zagraniczne uzyskane na badania bez pośrednictwa polskich instytucji, częściowo w drodze konkursów otwartych:

1987 – Czechosłowacja, Praga i Liblice: Instytut Archeologii ČSAV i Katedra Archeologii Uniwersytetu Karola – 2 tygodnie

1988 – Holandia: Rijksuniversiteit Leiden, Archeologisch Centrum – 2 miesiące

1989 – Francja: Université Paris I – Panthéon-Sorbonne i CRNS – 2 tygodnie

1991 – Hiszpania: Universidad de Granada, Depto. de Prehistoria y Arqueología – 2 tygodnie

1994 Wlk. Brytania: visiting professorship British Academy i Foreign Office (pobyt w Instytutach Archeolgicznych uniwersytetów w Birmingham, Bristolu, Newcstle upon Tyne, Oxford oraz w Darwin College Uniwersytetu w Cambridge, British Museum w Londynie i National Museum of Scotland w Edynburgu – łącznie 10 tygodni – konkurs otwarty

1999 – Niemcy: Kolonia, Albertus-Magnus-Universität, Institut für Ur- und Frühgeschichte  –10 dni

2001 – Austria: Universität Wien. Institut für Ur- und Frühgeschichte  – 2 tygodniowe stypendium ze strony Prähistorischen Kommission der Österreichischen Akademie der Wissenschaften

2001 – Niemcy: Kolonia, Albertus-Magnus-Universität,. Institut für Ur- und Frühgeschichte – 2 tygodnie, zaproszenie Uniwersytetu w Kolonii

2005 – Belgia: grant BE-TAF nr 1055 na pracę w Institut royal des Sciences naturelles de Belgique (RBINS) w Brukseli w ramach europejskiego programu Synthesis of Systematic Resources – 3 tygodnie – konkurs otwarty

 

KONFERENCJE NAUKOWE KRAJOWE I ZAGRANICZNE

Organizator lub współorganizator kilkudziesięciu konferencji ogólnopolskich, kilkunastu międzynarodowych w kraju oraz zagranicznych, m.in.:

 1. Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe: „Prof. Stefan Krukowski (1890-1982): działalność archeologiczna i jej znaczenie dla nauki polskiej”, zorganizowane w Ojcowie w dn. 2-4 maja 1990 r.
 2. Polsko-Francuskie Seminarium Archeologiczne poświęcone metodom i najnowszym wynikom badań neolitycznego górnictwa krzemienia, zorganizowane w Krzemionkach Opatowskich, w dn. 15-16 czerwca 1990 r.
 3.  Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe: „V. Gordon Childe i archeologia w XX wieku”, zorganizowane w Warszawie w dn. 14 kwietnia 1992 r.
 4.  Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe: „Prof. dr hab. Leon Kozłowski (1892-1944) – archeolog i polityk II Rzeczpospolitej”, zorganizowane w Warszawie w dn. 17 czerwca 1992 r.
 5.  Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe: „Erazm Majewski i warszawska szkoła prehistoryczna na początku XX wieku”, zorganizowane w Warszawie w dn. 7 października 1993 r.
 6.  Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe: „Archeologia polska w latach 1939-1989. Rozwój myśli i metod”, zorganizowane w Warszawie w dn. 8-9 grudnia 1993 r. z okazji 40-lecia IAE PAN.
 7. Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe: „Z badań nad krzemieniarstwem epoki brązu i wczesnej epoki żelaza”, zorganizowane w Warszawie, w dniach 20-22 października 1994 r.
 8. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Badania powierzchniowe. Rozpoznanie a poznanie w polskiej archeologii”, zorganizowana w Warszawie w dn. 25 października 1994 r.
 9. VIIth International Flint Symposium Warszawa – Ostrowiec Świętokrzyski, 4-8 września 1995 r.
 10. Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe: „Jura Ojcowska w pradziejach i w początkach państwa polskiego” z okazji 125-lecia badań archeologicznych w Jurze Ojcowskiej i 40-lecia Ojcowskiego Parku Narodowego, zorganizowane w Ojcowie w dn. 8-10 maja 1996 r.
 11.  Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe: „Tadeusz R. Żurowski (1908-1985) i konserwatorstwo archeologiczne w Polsce XX wieku”, zorganizowane w Warszawie, w dniu 16 października 1998 r.
 12. Konferencja naukowa: „Archeologia w trzecim tysiącleciu” z okazji 10-lecia Komitetu Nauk Pra- i Protohistorycznych PAN, zorganizowana w Warszawie, w dniu 25 maja 2001 r.
 13. Polsko-niemiecka konferencja naukowa: „Sąsiedzi – polsko-niemieckie stosunki w dziedzinie archeologii”, zorganizowana w Warszawie, w dniu 24 marca 2004 r.
 14. Konferencja naukowa: „70 lat archeologii Biskupina: 1934-2004”, zorganizowana w Warszawie, w dniu 22 czerwca 2004 r.
 15. Konferencja naukowa: „Problemy polskiego muzealnictwa archeologicznego” zorganizowana w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu, w dniu 13 stycznia 2005 r.
 16. Międzynarodowe sympozjum naukowe: „Krzemieniarstwo wspólnot pól popielnicowych (około 1300-400 lat p.n.e.)”, zorganizowana w Warszawie, w dniach 20-22 października 2005 r.
 17. Polsko-ukraińska konferencja naukowa: „Z historii polsko-ukraińskich związków w dziedzinie archeologii”, zorganizowana w Warszawie, w dniu 26 kwietnia 2006 r.
 18. Międzynarodowa konferencja naukowa: „Flint Mining in prehistoric Europe: the interpreting the archaeological records”, zorganizowana w Krakowie, w dniu 23 września 2006 r., w ramach 12th Annual Meeting of European Association of Archaeologists, Cracow, Poland 19-24 September 2006.
 19. Ogólnopolska konferencja naukowa: „Ojców i Jura Ojcowska w historii archeologii”. zorganizowana w Warszawie, w dniu 1 grudnia 2006 r.
 20. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe: „The History of Archaeology and the Archaeological Thought in the 20th Century”, dedykowane pamięci Grahame’a Clark’a (1907-1995) profesora  Uniwersytetu w Cambridge, z okazji setnej rocznicy urodzin uczonego, zorganizowane w Biskupinie, w dn. 23-26 maja 2007 r.
 21. Ogólnopolska konferencja „Polskie czasopisma archeologiczne na tle europejskim”, zorganizowana w Warszawie w dn. 11-12 października 2007 r.
 22. Międzynarodowa konferencja naukowa: „Internationalism and the History of Archaeology”, zorganizowana w La Valletta (Malta), w dniu 18 września 2008 r., w ramach 14th Annual Meeting of European Association of Archaeologists, Malta, 16-21 September 2008.
 23. Ogólnopolska konferencja naukowa: „Biskupin dawniej, dziś i jutro”, z okazji 75. rocznicy rozpoczęcia badań wykopaliskowych, zorganizowana w Biskupinie, w dniach 18-19 czerwca 2009 r.
 24. Druga międzynarodowa konferencja UISPP Commission on Flint Mining in Pre- and Protohistoric Times „Flint Mining and Quarrying Techniques in Pre- and Protohistoric Times”, Madryt, 14-17 październik 2009.
 25. Międzynarodowa sesja „Lithic Raw Material Extrction in Pre- and Protohistoric Times Worldwide” zorganizowana we Florianópolis, Santa Catarina (Brazylia), w czasie XVI Kongresu Międzynarodowej Unii Nauk Pre- i Protohistorycznych (Union Internationale des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques – UISPP), w dniu 5 września 2011 r.
 26. Ogólnopolska konferencja naukowo-konserwatorska: „Prehistoryczna kopalnia ‘Krzemionki Opatowskie’ – Pomnik Historii, na tle problemów badań, ochrony i zagospodarowania pradziejowych kopalń krzemienia w Polsce i w Europie”, Krzemionki, 18-20 kwietnia 2013 r.
 27. Czesko-polska konferencja naukowa „Česko-polské vztahy v dějinách archeologie do roku 1989”, Brno (Republika Czeska), 12-13 wrzesień 2013 r.
 28. Międzynarodowa sesja „Silicous rocks extraction and prehistoric lithic economies”, zorganizowana w Burgos (Hiszpania), w czasie XVII World UISPP Congress – XVII Światowego Kongresu Międzynarodowej Unii Nauk Pre- i Protohistorycznych (Union Internationale des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques – UISPP), w dniu 2 września 2014 r.
 29. Członek Komitetu Naukowego: 7th International Conference of the UISPP Commission on Flint Mining in Pre- and Protohistoric Times, w Mons i Spiennes (Belgia), w dniach 28 września – 1 października 2016 r.

 

Wygłoszenie referatów na kilkudziesięciu konferencjach naukowych, sympozjach i kongresach w Polsce (od 1969 r.) i kilkudziesięciu zagranicznych (od 1975 r.).

 

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2015
Informacja o ciasteczkach