prof. zw. dr hab. Stefan Karol Kozłowski

Joanna Wawrzeniuk on pon., 23/03/2015 - 21:57

Prof. dr hab. Stefan Karol Kozłowski
Profesor zwyczajny


Wydział Nauk Historycznych i Społecznych UKSW
Instytut Archeologii

Katedra Archeologii Pradziejów i Średniowiecza Europy
Kontakt

Kontakt

tel. 667 781 938, email: skkozlowski@op.pl

UKSW, Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3, pok. 317

 

Kierunki badań

 •     Mezolit Europy

 

 •     Neolit preceramiczny na Bliskim Wschodzie

 

 •     Historia badań archeologii


 

WYKSZTAŁCENIE

Studia

 • 1956-1961 –  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny, Katedra Archeologii Pierwotnej i Wczesnośredniowiecznej


Magisterium

 • 1961 – magisterium z archeologii na podstawie pracy magisterskiej Stanowisko płudzkie w Tokarach-Rąbierzu, powiat Płock, napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Włodzimierza Antoniewicza (UW)


Doktorat

 • 1967 – uzyskał stopień doktora nauk historycznych na podstawie rozprawy doktorskiej Mezolit Małopolski, napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Waldemara Chmielewskiego (UW)


Habilitacja

 • 1971 – uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej Pradzieje ziem polskich od 9 do 4 tysiąclecia p.n.e. (UW)


Tytuł profesora nauk humanistycznych

 • 1988 – nadanie tytułu naukowego profesora


 

Kariera zawodowa

 • 1961 – asystent w Katedrze Archeologii Pierwotnej i Wczesnośredniowiecznej UW

 

 • 1967 – adiunkt w Katedrze Archeologii Pierwotnej i Wczesnośredniowiecznej UW

 

 • 1973 – docent w Katedrze Archeologii Pradziejowej i Wczesnośredniowiecznej UW

 

 • W latach 70. XX w. Wicedyrektor Instytutu Archeologii UW

 

 • W latach 70. i 80. XX w. Prodziekan Wydziału Historycznego UW

 

 • 1981 –  od profesor na Uniwersytecie Warszawskim

 

 • 1996-2002 – profesor na Uniwersytecie w Lyon 2

 

 • 2002 –  od profesor na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie


 

Nagrody i odznaczenia

 •     Order Odrodzenia Polski – Krzyż Kawalerski
 •     Medal Komisji Edukacji Narodowej
 •     Nagroda Rektora Uniwersytetu WarszawskiegoPełnione funkcje

 •     Przewodniczący Komisji Mezolitycznej Międzynarodowej Unii Nauk Pra- i Protohistorycznych (UISPP)
 •     Członek Komitetu Stałego Międzynarodowej Unii Nauk Pra-i Protohistorycznych (UISPP)

 

 •     Korespondent Polskiej Akademii Umiejętności


 

DOROBEK NAUKOWY

Zakończone projekty badawcze (wybrane)

 •     Dofinansowanie na wydanie monografii – The Mesolithic in Europe

 

 •     Program badawczy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego R.III-6 na publikację serii wydawniczej – Archaeologia Interregionalis

 

 •     Grant KBN zakończony publikacją monografii – Neolithic Chipped Stone Industries of the Fertile Crescent, and Their Contemporaries in Adjacent Regions


 

Obecnie realizowane projekty badawcze  

 •     Wykonawca grantu – Inwentaryzacja pradziejowych kopalń krzemienia w różnych warunkach środowiskowych w ramach programu „Dziedzictwo kulturowe” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Priorytet 5: Ochrona zabytków archeologicznych)


 

Kierowanie ekspedycjami terenowymi

 •     Gaban (Włochy)
 •     Gilgal (Palestyna)
 •     Jaskinia Coléoptere (Belgia)
 •     Jaskinia Maszycka
 •     Nemrik (Irak)
 •     Tell M’lefaat (Irak)


 

Stypendia zagraniczne

 

 • 1969-70 - 3 miesiące w ZSRR

 

 • 1974 - 2 miesiące w Danii

 

 


Członkostwo w zespołach redakcyjnych

 •     1965-1971 Sekretarz redakcji  – Światowit, t. 25-32

 

 •     1981-1991 Redaktor wraz z J.K. Kozłowskim – Archaeologia Interregionalis, t. 1-14. Wydawnictwo UW


 

Recenzowanie projektów badawczych

 •     Recenzja indywidualnych grantów KBN


 

Udział w zagranicznych konferencjach naukowych

 •     Argenton (Francja)
 •     Bagdad (Irak)
 •     Belfast (Wielka Brytania)
 •     Berlin (Niemcy)
 •     Berno (Szwajcaria)
 •     Bordeaux (Francja)
 •     Edynburg (Wielka Brytania) – współorganizator
 •     Ferrara (Włochy)
 •     Fréjus (Franca)

 

 •     Forli (Włochy)
 •     Grenoble (Francja) – współorganizator
 •     Liège (Belgia)

 

 •     Lwów (Ukraina)
 •     Lyon (Francja)
 •     Maastricht x2 (Holandia)
 •     Mainz (Niemcy)
 •     Mexico City (Meksyk)
 •     Nicea (Francja)
 •     Niğde (Turcja)
 •     Nitra (Słowacja)
 •     Nynäshamn (Szwecja) – współorganizator
 •     Paryż (Francja)
 •     Petersburg (Rosja)
 •     Poczdam (Niemcy) – współorganizator
 •     Predemosti (Czechy)
 •     Santander (Hiszpania) – współorganizator
 •     Sarajewo (Jugosławia)
 •     Sénanque (Francja)
 •     Southampton (Wielka Brytania)
 •     Szolnok (Węgry)
 •     Trento x2 (Włochy)
 •     Toronto (Kanada)
 •     Tokio (Japonia)
 •     Wenecja (Włochy)
 •     Wilno (Litwa)


 

Wykładowca wizytujący

 • W latach 70. XX w. - Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej

 

 • W latach 70. XX w. - Uniwersytet Łódzi


 

Opieka naukowa

 • 9 wypromowanych prac doktorskich (w tym jedna na UKSW)


 

bibliografia

1963

 •     Badania stanowisk paleolitycznych i mezolitycznych w powiecie kolbuszowskim, [w:] Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, Rzeszów, s. 11-12.
 •     Paleolityczne, mezolityczne i neolityczne materiały krzemienne spod Przemyśla, Acta Archaeologica Carpathica, t. 5, s. 49-53.

 

1964

 •     Badania w Jaskini Maszyckiej w latach 1962-1963, [w:] I Ogólnopolskie Sympozjum Paleolityczne, Kraków, s. 45-51.
 •     Materiały paleolityczne ze stanowiska wydmowego Tokary-Rąbierz, pow. Gostynin (przemysł tokarski), Światowit, t. 25, s. 253-269.
 •     Sprawozdanie z badań na stanowisku otwartym we wsi Majdan Królewski (przysiółek Ciułak), pow. Kolbuszowa, [w:] I Ogólnopolskie Sympozjum Paleolityczne, Kraków, s. 15-18.
 •     Uwagi o późnym paleolicie i mezolicie wschodniej części Kotliny Sandomierskiej, Archeologia Polski, t. 9, s. 325-335.


1965

 •     Z problematyki polskiego mezolitu, Archeologia Polski, t. 10, s. 151-177.
 •     Niektóre uwagi o polskim mezolicie, [w:] Konferencja poświęcona prahistorii plejstocenu i wczesnego holocenu Polski, IHKM PAN, Warszawa, s. 33-55.
 •     (Rec.: R. Rimantiene, Periodizatsia i topografia poselenii kamennogo i bronzovogo vekov v Litvie. Avtoreferat dissertatsji), Acta Balto-Slavica , t. 2, s. 373-377.
 •     (Rec.: W.D. Budźko, Ab adnasnai starozhitnosti i geologichnim vozrastie sviderskoi kultury), Acta Balto-Slavica, t. 2, s. 382-384.


1966

 •     Stanowisko w Majdanie, pow. Kolbuszowa w świetle badań w latach 1962-63, Światowit, t. 27, s. 109-127.
 •     Uwagi o pozycji stratygraficznej i wieku szczątków kostnych z Jaskini Maszyckiej, pow. Olkusz, Archeologia Polski, t. 11, s. 307-312.


1967

 •     Kultura komornicka na tle mezolitu Europy Środkowej, Światowit, t. 28, s. 5-32.
 •     Nieznane materiały krzemienne z terenu Kotliny Sandomierskiej, Studia Archeologiczne, t. 2, s. 121-141.
 •     O mezolicie Polski północno-wschodniej i terenów sąsiednich, Archeologia Polski, t. 12, s. 219-256.
 •     O podziale chronologicznym polskiego mezolitu, [w:] W. Chmielewski (red.) Materiały do prahistorii plejstocenu i wczesnego holocenu Polski, Wrocław, Ossolineum, s. 46-75.
 •     W odpowiedzi na artykuł B. Gintera, “Niektóre zagadnienia mezolitu w Polsce”, Archeologia Polski, t. 12, s. 427-430.
 •     Kronika Katedry Archeologii Pradziejowej i Wczesnośredniowiecznej U.W., Światowit, t. 28, s. 176-179.
 •     (Rec.: S. Wierzbicka, Sprawozdanie z badań powierzchniowych stanowisk epoki kamienia na Suwalszczyźnie), Acta Balto-Slavica , t. 5, s. 323-325.
 •     (Rec.: S. Wierzbicka, Sprawozdanie badań powierzchniowych stanowisk epoki kamienia na Suwalszczyźnie), Rocznik Białostocki , t. 5, s. 282-284.


1968

 •     Ciach go drapaczem, Z otchłani wieków, t.34, s. 90-92.
 •     Kultura majdanowska (czerwonoborecka), Wiadomości Archeologiczne, t. 35, s. 153-166.
 •     Kultura pieńkowska, Światowit, t. 29, s. 5-27.
 •     Materiały mezolityczne ze stanowiska II we wsi Płazówka, pow. Kolbuszowa (przysiółek Przywóz), Światowit, t. 29, s. 29-58.
 •     Dwa gniazda mezolityczne ze stanowiska I w Czernichowie, pow. Kraków, Światowit, t. 29, s. 73-78.
 •     W sprawie tzw. górnego i późnego mezolitu, Archeologia Polski, t. 13, s. 444-454.
 •     (z Z. Sochackim), Kronika Katedry Archeologii Pradziejowej i Wczesnośredniowiecznej U.W. w r. 1966, Światowit, t. 29, s. 169-171.
 •     Śledztwo sprzed 14 000 lat, Z otchłani wieków, t. 34, s. 26-28.
 •     Najstarszy portret, Z otchłani wieków, t. 34, s. 89-90.


1969

 •     Górnopaleolityczne stanowisko w Jaskini Maszyckiej, pow. Olkusz, Sprawozdania Archeologiczne, t. 20, s. 25-33.
 •     Kościane harpuny i ostrza mezolityczne, Światowit, t. 30, s. 135-152.
 •     Le Méolithique de la Pologne, Archeologia Polona, t. 11, s. 7-33.
 •     Les civilisations mésolithiques de la Pologne. Geographia Polonica, t. 17, s. 415-428.
 •     Mesolithikum in Polen. Verőffentlichungen des Museums fűr Ur- und Frűhgeschichte Potsdam, t. 5, s. 5-14.
 •     W sprawie granicy paleolitu i mezolitu w Polsce, Światowit, t. 30, s. 70-149.
 •     Wybrane zagadnienia z pradziejów górnej i środkowej Wisły we wczesnym holocenie, Wiadomości Archeologiczne, t. 34, s. 70-149.
 •     Sprawozdanie z praktyk zagranicznej grupy studentów Katedry Archeologii Pradziejowej i Wczesnośredniowiecznej U.W. w 1967 r., Światowit, t. 30, s. 262-263.


1970

 •     Pięćdziesiąt lat dydaktycznej działalności Katedry Archeologii Pradziejowej i Wczesnośredniowiecznej Uniwersytetu Warszawskiego, Światowit, t. 31, s. 293-306.
 •     Ślady najdawniejszych grup ludzkich (paleolit i mezolit) w Polsce północno-wschodniej i na terenach sąsiednich, Komunikaty Mazursko-Warmińskie, t. 107, s. 3-10.


1971

 •     Północno-wschodni krąg kultur mezolitycznych. [w:] W. Chmielewski (red.) Z polskich badań nad epoką kamienia, Ossolineum, Wrocław, s. 27-102.
 •     (z Z. Prószyńskim i E. Sachse-Kozłowską), Nowy inwentarz paleolityczny z Tokar - Rąbierza, pow. Gostynin, Światowit, t. 32, s. 149-161.
 •     (z W. Twardowskim), Znalezisko pięściaka w pobliżu Radomia, Światowit, t. 32, s. 145-148.

    Poczet archeologów polskich. Waldemar Chmielewski, Z otchłani wieków, t. 37.

1972

 •     Pradzieje ziem polskich od IX do V tysiąclecia p.n.e. PWN, Warszawa.
 •     Tradycje mezolityczne w kulturach młodszej epoki kamienia w Polsce, [w:] J.K. Kozłowski (red.) Z badań nad krzemieniarstwem mezolitycznym i neolitycznym, Muzeum Archeologiczne w Nowej Hucie, Kraków, s. 64-73.
 •     Zespoły typu Kudłajewka, Światowit, t. 33, s. 107-120.


1973

 •     Paleolit Wielkiej Warszawy, Warszawskie Materiały Archeologiczne, t.7, s. 5-24.
 •     The introduction to the History of Europe in Early Holocene, [w:] S.K. Kozłowski (red.) The Masolithic in Europe, Wydawnictwo UW, Warszawa, s. 331-366.
 •     (Red.) The Mesolithic in Europe, Papers read at the International Archaeological Symposium on the Mesolithic Europe. Wydawnictwo UW, Warszawa.


1975

 •     Cultural Differentiation of Europe from 10th to 5th Millennium B.C. Wydawnictwo UW, Warszawa.
 •     (z E. Sachse-Kozłowską), Nowa kultura górnopaleolityczna w Europie Środkowej, Archeologia Polski, t. 20, s. 275-313.
 •     Płock - Radziewie II, stanowisko kultury chojnicko-pieńkowskiej, Światowit, t. 34, s. 287-291.
 •     (z M. Kobusiewiczem), Zarys rozwoju polskich badań nad paleolitem i mezolitem w latach 1945-1973, Archeologia Polski, t. 20, s. 23-56.

 

 •     (z J.K. Kozłowskim), Pradzieje Europy od XL do IV tysiąclecia p.n.e. PWN, Warszawa.

 

 •     (z E. Sachse-Kozłowską), The System of Providing Flint Raw Materials in the Late Paleolithic in Poland, [w:] Second International Flint Symposium, Maasstricht 1974, Maasstricht, s. 66-69.
 •     Quelques rémarques sur le Brommien, Acta Archaeologica, t. 46, s. 134-142.
 •     Ważniejsze mezolityczne materiały powierzchniowe z terenu Warszawy i województwa warszawskiego, Światowit, t. 34, s. 149-188.
 •     Międzynarodowe Sympozjum Archeologiczne „The Mesolithic in Europe”, Warszawa 7-12 maja 1973 r., Sprawozdania Archeologiczne, t. 27, s. 349-352.
 •     Hipoteza Stanisława Bukowskiego, Z otchłani wieków, t. 41, s. 65-66.
 •     (Red. z A. Kempisty), Badania archeologiczne na Mazowszu i Podlasiu. PWN, Warszawa.
 •     Comment on the Review by G.H. Odell, Hellinium, t. 15, s. 204-207.


1976

 •     Les courants interculturels dans le Mésolithique de l’Europe occidentale, [w:] IXe Congres International des Sciences Pre- et Protohistoriques Nice 1976, Colloque XIX, Nicea, s. 135-159.
 •     Nieznane materiały ze stanowiska Svaerdborg I w Danii a problem tzw. “kultury Maglemose”, Sprawozdania Archeologiczne, t. 28, s. 29-36.
 •     Prądy międzykulturowe w mezolicie Europy Środkowej, Wiadomości Archeologiczne, t. 41, s. 383-392.
 •     (z Z. Roszkowską), Warszawskie materiały mezolityczne, Warszawskie Materiały Archeologiczne, t. 8, s. 14-48.
 •     Rectangles, Rhomboids and Trapezoids in Northwestern Europe, Helinium, t. 16, s. 43-54.
 •     K-points, Archaeologia Polona, t. 18, s. 7-25.
 •     Project d’une cartographie des éléments typologiques mésolithiques en Europe, [w:] Congres Préhistorique de France, XXe Sesion, Martigues 1974, Issoudon, s. 334-337.


1977

 •     Harpun ze stanowiska Przemyśl II, Acta Archaeologica Carpathica, t. 17, s. 139-143.
 •     Jednorzędowe harpuny typu hawelańskiego w basenie Morza Bałtyckiego, Archeologia Polski, t. 22, s. 73-95.
 •     (z J.K. Kozłowskim), Epoka kamienia na ziemiach polskich, PWN, Warszawa.
 •     Le Paléolithique final entre les Carpathes et l’Oural, [w:] Colloque International “La Fin des Temps Glaciaires en Europe”, Bordeaux, Editions du CNRS, Paris, s. 837-845.
 •     (z J.M. Burdukiewiczem), Les pointes PB et PC, Acta Archaeologica, t. 48, s. 212-218.
 •     Foreign and local elements in the British Mesolithic, Wiadomości Archeologiczne, t. 42, s. 111-115.
 •     Międzynarodowe Sympozjum p.n. “Les civilisations du 8e au 5e millénaire avant notre ère en Europe” – Nicea, 14 września 1976 r., Wiadomości Archeologiczne, t. 42, s. 255.  


1978

 •     Archeologiczne elementy środowiska geograficznego, [w:] J. Kondracki (red.) Poradnik do badań terenowych środowiska geograficznego, Zakład Naukowy MOBN, Ciechanów, s. 311-327.
 •     (z J.K. Kozłowskim), Pointes, sagaies et harpons du Paléolithique et du Mésolithique en Europe centre-est. [w:] IIe Colloque International sur l’os préhistorique, Sénanque, 1976, Paris, s. 205-227.
 •     (z J.K. Kozłowskim), Le substrat mésolithique dans le parti nord de l’Europe centrale et le processus de la “néolithisation”, Akademija Nauka Bosne i Hercegovine, Godisnjak, t. 16, s. 93-104.
 •     The map of Mesolithic XE-points in Europe. Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Seria Archeologiczna, t. 25, s. 213-214.


1979

 •     (z J.K. Kozłowskim), Upper Palaeolithic and Mesolithic in Europe, [w:] Prace Komisji Archeologicznej PAN, t. 18, Ossolineum, Wrocław, s. 1-180.
 •     Quelques rémarques sur l’art zoomorphique mésolithique de la région de la Mer Baltique, [w:] H.G. Bandi (red.) La contribution de la zoologie et de l’ethologie a l’interpretation de l’art des peuples chasseurs préhistoriques, Frifourg, s. 389-398.


1980

 •     Atlas of the Mesolithic in Europe. Wydawnictwo UW, Warszawa.
 •     Bemerkungen zum Mesolithikum in der Tschechoslowakei und in Österreich. Verőffentlichungen des Museums fűr Ur- und Frűhgeschichte Potsdam, t. 14/15, s. 301-308.
 •     (z D. Srejovicem i J.K. Kozłowskim), Les industries lithiques de Vlasac et de Lepenski Vir, [w:] Prace Komisji Archeologicznej PAN, t. 21, Ossolineum, Wrocław, s. 195-205.
 •     (z P.M. Dołuchanowem i J.K. Kozłowskim), Multivariate analysis of Upper Palaeolithic and Mesolithic stone assemblages, Prace Archeologiczne, t. 30, s. 1-104.

 

 •     PE-Points, Archaeoligia Polona, t. 19, s. 143-151.


1981

 •      (z E. Sachse-Kozłowską), Le “Zwierzyniecien”, une nouvelle entité taxonomique avec pointes a dos dans le Paléolithique supérieur ancien de l’Europe centrale, [w:] J.K. Kozłowski (red.) Colloque International “L’Aurignacien et le Gravettien dans leur cadre écologique”, Kraków, s. 35-44.
 •     (z J.K. Kozłowskim), Paléohistoire de la Grand Plaine Européenne, Archaeologia Interregionalis, t. 1, s. 143-162.

    Single Barbed Harpoons of Havel Type in the Baltic Sea Basin, Archaeologia Interregionalis, t. 1, s. 77-88.

 •     (z E. Sachse-Kozłowską), Slovakian radiolarite in Paleolithic and Mesolithic cultures in Poland. [w:] Third International Symposium on Flint, Maastricht, s. 126-129.
 •     (z P. Bielińskim), Tell-el-Saadiya - A preliminary report on the first season of excavations 1979. Sumer, t. 40, s. 103-106.
 •     (z J.K. Kozłowskim), Europa do V tysiąclecia p.n.e., [w:] S.K. Kozłowski (red.) Kultury i ludy dawnej Europy, PWN, Warszawa.
 •     (Red.) Kultury i ludy dawnej Europy, PWN, Warszawa.
 •     (Red. z J.K. Kozłowskim), Préhistoire de la Grande Plaine Européenne,  Archaeologia Interregionalis, t. 1, s. 1-162.
 •     Letter to the Editor, Mesolithic Miscellany 2(1), s. 21.
 •     Report of the President of the Commission 14 (Mesolithic) to the Union International for Pre- and Protohistoric Sciences on the Activities of the Commission from 1977-1981, Mesolithic Miscellany, t. 2(1), s. 17-18.
 •     Uzupełnienia, [w:] M. Brézillon, Encyklopedia kultur pradziejowych, WAiF, Warszawa.
 •     Wprowadzenie, [w:] S.K. Kozłowski (red.) Kultury i ludy dawnej Europy, PWN, Warszawa, s. 7-14.

 

 • 1981-1991 (Red. z J.K. Kozłowskim), Archaeologia Interregionalis, t. 1-14. Wydawnictwo UW.


 

1982

 •     Preliminary Results of the Paleolithic Survey at the Haditha Region, Sumer, t. 42, s. 12-14.
 •     (z J.K. Kozłowskim), A Report on the Paleolithic-Mesolithic Symposium – Xth UISPP Congress, Mexico City 1981, Mesolithic Miscellany, t. 3(1), s. 13-14.


1983

 •     (Red. z J.K. Kozłowskim), Człowiek i środowisko w pradziejach. PWN, Warszawa.
 •     Le material archéologique de la couche mésolithique de la Grotte du Coléoptere, [w:] La couche mésolithique de la grotte du Coléoptère à Bomal-sur-Ourthe (Province du Luxembourg), Mémoire, Société Wallonne de Palethnologie, t. 5, s. 67-82.
 •     Les courants interculturels dans le Mésolithique de l’Europe occidentale, Archaeologia Interregionalis, t. 2, s. 11-36.
 •     (z J.K. Kozłowskim), Lithic industries from the multi-layer Mesolithic site Vlasac in Yugoslavia, Prace Archeologiczne, t. 33, s. 1-109.
 •     (z J.K. Kozłowskim), Przedwytwórcze społeczeństwa zbieracko-łowieckie. [w:] J.K. Kozłowski, S.K. Kozłowski (red.) Człowiek i środowisko w pradziejach, PWN, Warszawa.
 •     Wybrane fragmenty z najstarszych dziejów Pomorza i Mazur, [w:] T. Malinowski (red.) Problemy epoki kamienia na Pomorzu, Słupsk, s. 19-40.
 •     (z J.K. Kozłowskim), Uwagi wstępne, [w:] J.K. Kozłowski, S.K. Kozłowski (red.) Człowiek i środowisko w pradziejach, PWN, Warszawa.
 •     (Red.) Les changements, leur mechanisms, leur causes dans la culture du 7e au 6e millénaire ar. J-C. en Europe, Archeologia Interregionalis, t. 2, s. 1-278.


1984

 •     Cart de la culture de Beuron-Coincy (Beuronien), [w:] Elements de Pré- et Protohistoire Europeenne, Księga pamiątkowa J.P. Millotte, Paris, s. 147-157.
 •     Carte de la culture de Beuron-Coincy (Beuronien), Archaeologia Interregionalis, t. 5, s. 193-206.
 •     (z J.K. Kozłowskim), Chipped stone industries from Lepenski Vir, Yugoslavia, Preistoria Alpina, t. 19, s. 259-294.
 •     (z E. Sachse-Kozłowską), “Kultura zwierzyniecka”, czy zwierzyniecka grupa kultury szeleckiej?  Archeologia Polski, t. 29, s. 427-434.
 •     (z J.K. Kozłowskim), Le Mésolithique a l’est des Alpes, Preistoria Alpina, t. 19, s. 37-56.
 •     (z W. Chmielewskim), Preliminary results of the study of flint industries from the Haditha region, Iraq, Jahrbuch des Bernischen Historischen Museums, t. 63-64, s. 55-68.
 •     (z A. Broglio), Tipologia ed evoluzione delle industrie mesolitiche di Romagnano III. Preistoria Alpina, t. 19, s. 93-148.
 •     (Red. z J.K. Kozłowskim), Advances in Palaeolithic and Mesolithic Archaeology, Archaeologia Interregionalis, t. 5, s. 1-206.


1985

 •     South-eastern elements in the Polish Mesolithic, [w:] Memoires Archéologiques, Księga Pamiątkowa J. Gurby, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 19-25.


1986

 •     (z M. Krogulska, A. Reiche, K. Szymczakiem), Iraq, [w:] 50 Years of Polish Excavations in Egypt and the Near East, Wydawnictwo UW, Warszawa, s. 167-171.
 •     Selected Fragments of the Oldest History of Pomerania and Masuria, Archaeologia Interregionalis, t. 7, s. 23-46.
 •     (z M. Dewezem, E. Sachse-Kozłowska), Spy - les fouilles de F. Twisselmann sur la Basse Terrace, Paléolithique supérieur, Bulletin de la Société royale belge d’Anthropologie et de Préhistoire, t. 97, s. 153-178.
 •     (z J.K. Kozłowskim), Foragers of Central Europe and their acculturation, [w:] M. Zvelebil (red.) Hunters in Transition. Cambridge. University Press. Cambridge, s. 95-108.


1987

 •     (z K. Szymczakiem), Preneolithic site Nemrik 9, [w:] Saddam’s Dam Salvage Project, State Organication of Antiquities, Bagdad, s. 8-12.

    Remarks on the Origins of the Polish Curved Backed Point Assemblages, [w:] J. Burdukiewicz, M. Kobusiewicz (red.) Late Glacial in Central Europe, Ossolineum, Wrocław, s. 241-253.

 •     (Red. z J.K. Kozłowskim), New in Stone Age Archaeology, Archaeologia Interregionalis, t. 8, s. 1-210.


1988

 •     Survey of the Mesolithic of the western part of Russian Plain, [w:] C. Bonsall (red.) The Mesolithic in Europe, John Donald Publishers LTD, Edynburg, s. 99-104.
 •     The Pre-neolithic Base of the Early Neolithic Stone Industries in Europe, Archaeologia Interregionalis, t. 9, s. 9-18.
 •     The World Archaeological Congress, Southampton, 1-7 September 1986, Archeologia Polski, t. 33, 489-492.


1989

 •     Nemrik 9, a PPN Neolithic site in Northern Iraq, Paléorient, t. 15(1), s. 25-31.
 •     (z K. Szymczakiem), Flint industry from house 1/1A/1B at the PPN site in Nemrik 9, Northern Iraq, [w:] Prehistoire du Levant, processus des changenents culturalles, Hommage a Francis Hours, Colleque International CNRS (30 may - 4 juil 1988) Maison de L’Orient Mediterraneen (Lyon), Extraits des volumes Paleorient , CNRS, Paryż, t. 14(2), t. 15(1), s. 32-42.
 •     Mesolithic in Poland, a New Approach. Wydawnictwo UW, Warszawa.
 •     Podstawowe pojęcia, [w:] J. Kmieciński (red.) Pradzieje Polski, PWN, Łódź, s. 21-33.
 •     Mezolit, [w:] J. Kmieciński (red.) Pradzieje Polski, PWN, Łódź, s. 91-102.
 •     Paleohistoria ziem polskich w górnym paleolicie i mezolicie, [w:] J. Kmieciński (red.) Pradzieje Polski, PWN, Łódź, s. 122-134.


1990

 •     (z A. Kempistym), Architecture of the Pre-pottery Neolithic settlement in Nemrik in Iraq, World Archaeology, t. 21, s. 348-362.
 •     (z W. Borkowski, A. Kempistym, R.F. Mazurowskim, A. Reiche, K. Szymczakiem), Miscellanea, [w:] S.K. Kozłowski (red.) Nemrik 9, Pre-pottert Neolithic Site in Iraq, 1 – General Report –Seasons 1985-1986, Wydawnictwo UW, Warszawa, s. 145-151.
 •     (z A. Kempistym), Objects of art, [w:] S.K. Kozłowski (red.) Nemrik 9, Pre-pottert Neolithic Site in Iraq, 1 – General Report –Seasons 1985-1986, Wydawnictwo UW, Warszawa, s. 155-162.
 •      (z A. Kempistym, R. Mazurowskim, A. Reiche, K. Szymczakiem), Second report on the excavations of the Pre-pottery Neolithic site Nemrik 9 in 1986, Saddam’s Dam Salvage Project, Sumer, t. 46, s. 13-18.
 •     (z W. Borkowskim, A. Kempistym, R. Mazurowskim, K. Szymczakiem, A. Reiche), Fourth report on the excavations of the Pre-pottery Neolithic site Nemrik 9, Sumer, t. 46, s. 26-29.
 •     (z A. Kempistym, K. Szymczakiem. R. Mazurowskim, A. Reiche, W. Borkowskim), A preliminary report on the third season /1987 of the Polish excavations et Nemrik 9, Saddam’s Dam Salvage Project, Sumer, t. 46, s. 19-24.
 •     (z K. Szymczakiem), Flint Industry [w:] S.K. Kozłowski (red.) Nemrik 9, Pre-pottert Neolithic Site in Iraq, 1 – General Report –Seasons 1985-1986, Wydawnictwo UW, Warszawa, s. 59-104.
 •     Small Notes: Commentary on the Stratygraphic Position of Faunistic Remains. Flint and Obsidian Artifacts Connected with the Historical Tell. Micowear Study. Molluscs, Palaeolithic and Protoneolithic Materials, the Site and Excavations, [w:] S.K. Kozłowski (red.) Nemrik 9, Pre-pottert Neolithic Site in Iraq, 1 – General Report –Seasons 1985-1986, Wydawnictwo UW, Warszawa, s. 9-44, 177-180, 209-218, 235-236.
 •     Concluding Remarks, [w:] S.K. Kozłowski (red.) Nemrik 9, Pre-pottert Neolithic Site in Iraq, 1 – General Report –Seasons 1985-1986, Wydawnictwo UW, Warszawa, s. 163-166.
 •     Nemrik, Il “ricordo della locatià”, L’Umana Avventura, Jaca Books, Milano.
 •     (Red.) Nemrik 9, Pre-pottert Neolithic Site in Iraq, 1 – General Report –Seasons 1985-1986 (1990), Wydawnictwo UW, Warszawa.


1991

 •     Le Desnenien, Anthropologie, t. 29, s. 95-100.
 •     Neolit Preceramiczny na Kujawach ? Warsaw Univeristy Press, Warszawa.
 •     Nemrik 9, [w:] Polish Archaeology in the Mediterranean, Reports 1989-90, t. 2, s. 102-111.
 •     (z K. Kuźmą, K. Szymczakiem), La reprise de fouilles à M’lefaat, [w:] Polish Archaeology in the Mediterranean, Reports 1989-90, t. 2, s. 112-118.
 •     (z Szymczakiem), Sprawozdanie z wykopalisk w M’lefaat, [w:] Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW, Raporty wykopaliskowe, t. 2, s. 103-108.


1992

 •     Genialny samouk ?, [w:] J. Lech, J. Partyka (red.) Prof. Stefan Krukowski, Ojcowski Park Narodowy, Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera, Ojców, s. 59-64.
 •     Introduction, [w:] S.K. Kozłowski (red.) Nemrik 9, Pre-pottery Neolithic Site in Iraq, 2 – House 1/1A/1B, Wydawnictwo UW, Warszawa, s. 5-12.
 •     (z K. Szymczakiem), Flint Industry, [w:] S.K. Kozłowski (red.) Nemrik 9, Pre-pottery Neolithic Site in Iraq, 2 – House 1/1A/1B, Wydawnictwo UW, Warszawa, s. 43-80.
 •     Miscellanea, [w:] S.K. Kozłowski (red.) Nemrik 9, Pre-pottery Neolithic Site in Iraq, 2 – House 1/1A/1B, Wydawnictwo UW, Warszawa, s. 107-110.
 •     Conclusion, [w:] S.K. Kozłowski (red.) Nemrik 9, Pre-pottery Neolithic Site in Iraq, 2 – House 1/1A/1B, Wydawnictwo UW, Warszawa, s. 135-137.
 •     (z A. Kempistym), Stone Sculptures from the Pre-pottery Neolithic Site Nemrik 9 in Iraq, [w:] 50 Years of the Polish Excavations in Egypt and Near East, ZAŚ PAN, Warszawa, s. 167-170.

 

 •     (Red.) Nemrik 9, Pre-pottery Neolithic Site in Iraq, 2 – House 1/1A/1B, Wydawnictwo UW, Warszawa.


1993

 •     (z E.Sachse-Kozłowską), Magdalenian family from The Maszycka Cave, [w:] Jahrbuch des Rőmisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz, t. 42, s. 115-205.
 •     (z E.Sachse-Kozłowską), Industrie lithique en silex de la couche C6 de la Grotte Walou à Trooz, [w:] Recherches à la Grotte Walou à Trooz (Province de Liége, Belgique), Société Wallonne de Paléonthologie, t. 7, s. 69-78.
 •     Wprowadzenie, [w:] S.K. Kozłowski, J. Kolendo (red.) Dzieje Archeologii na Uniwersytecie Warszawskim, Wydawnictwo UW, Warszawa, s. 5-8.
 •     Pierwsi profesorowie, [w:] S.K. Kozłowski, J. Kolendo (red.) Dzieje Archeologii na Uniwersytecie Warszawskim, Wydawnictwo UW, Warszawa, s. 53-70.
 •     Profesor i jego studenci, [w:] S.K. Kozłowski, J. Kolendo (red.) Dzieje Archeologii na Uniwersytecie Warszawskim, Wydawnictwo UW, Warszawa, s. 71-92.
 •     Korespondencja dotycząca początków dydaktyki archeologicznej na Uniwersytecie Warszawskim, [w:] S.K. Kozłowski, J. Kolendo (red.) Dzieje Archeologii na Uniwersytecie Warszawskim, Wydawnictwo UW, Warszawa, s. 93-106.
 •     (Red. z J. Kolendo), Dzieje Archeologii na Uniwersytecie Warszawskim, Wydawnictwo UW, Warszawa.


1994

 •     (z J.K. Kozłowskim, J. Radovanović), Meso- and Neolithic Sequence from the Odmut Cave (Montenegro), Wydawnictwo UW. Warszawa.
 •      (z H.G. Geblem), Editors’ Concluding Remarks on Chipped Lithics Techno-Taxa and Interaction Spheres Throught the 9th to 6th Millennium BC, [w:] H.G. Gebel, S.K. Kozłowski (red.) Neolithic chipped stone industries of the Fertile Crescent, Ex oriente, Berlin, s. 595-601.
 •     Chipped Neolithic Industries at the Eastern Wing of the Fertile Crescent, [w:] H.G. Gebel, S.K. Kozłowski (red.) Neolithic Chipped Stone Industries of the Fertile Crescent, Ex oriente, Berlin, s. 143-171.
 •     The West Carpathians and Sudeten at the end of the Upper Palaeolithic, [w:] Preistoria Alpina, t. 28, s. 127-137.
 •     Radiocarbon Dates from Aceramic Iraq, [w:] O. Bar-Yosef, R.S. Kra (red.) Late Quaternary Chronology and Paleoclimates of the Eastern Mediterranean, Radiocarbon, Tuscon, s. 255-264.
 •     (Red.) Nemrik 9, Pre-pottery Neolithic Site in Iraq, 3 – Animal Remains. Wydawnictwo UW, Warszawa.
 •     (Red. z H.G. Geblem), Neolithic Chipped Stone Industries of the Fertile Crescent. Ex oriente, Berlin.
 •     (Red. z H.G. Geblem, G, Rollefson), Neo-Lithics, t. 1-3, Ex Oriente, Berlin.


1995

 •     Bogowie z Nemriku (Gods from Nemrik), [w:] Od Nilu do Eufratu (From The Nile to Euphrates), 50 Years of Polish Excavations in Egypt and the Near East, Wydawnictwo UW, Warszawa, s. 112-118.
 •     (z T. Madeyską), Human Settlement and Paleoenvironmental Changes in Poland 10,000-8,000 Years Ago, Biuletyn Peryglacjalny, t. 34, s. 103-123.


1996

 •     (z T. Noy), A basket of flint artefacts from house 11 at Gilgal I, Locus 37/42, [w:] S.K. Kozłowski, H.G.K. Gebel (red.), Neolithic Chipped Industries of the Fertile Crescent, and Their contemporaries in Adjacent Regions, Ex oriente, Berlin, s. 271-288.
 •     Early postglacial adaptations in Poland and Central Europe (Mesolithic / Epipalaeolithic), [w:] S.K. Kozłowski, C. Tozzi (red.) The Mesolithic, Colloquium XII, The Colloquia of the XIII International Congress of Prehistoric and Protohistoric Sciences, Forli 1996, A.B.A. C.O. Edizioni, Forli, s. 149-162.
 •     From Zawi Chemi to M’lefaat, [w:] S.K. Kozłowski, H.G.K. Gebel (red.) Neolithic Chipped Industries of the Fertile Crescent, and Their Contemporaries in Adjacent Regions, Ex oriente, Berlin, s.175-182.
 •     Jana Karłowicza listy do Erazma Majewskiego, [w:] S.K. Kozłowski, J. Lech (red.) Erazm Majewski i warszawska szkoła prehistoryczna na początku XX wieku, PWN, Warszawa, s. 31-43.
 •     Jak Erazm Majewski wyciągnął Leona Kozłowskiego z kryminału, [w:] S.K. Kozłowski, J. Lech (red.) Erazm Majewski i warszawska szkoła prehistoryczna na początku XX wieku, PWN, Warszawa, s. 97-102.
 •     Jak Stefan Krukowski nauki z archeologii pobierał, [w:] S.K. Kozłowski, J. Lech (red.) Erazm Majewski i warszawska szkoła prehistoryczna na początku XX wieku, PWN, Warszawa, s. 103-109.
 •      (z J.K. Kozłowskim), Le Paléolithique en Pologne. Editions Jérôme Millon, Grenoble.
 •     (z J. Lechem), O Erazmie Majewskim słowo wstępne, [w:] S.K. Kozłowski, J. Lech (red.) Erazm Majewski i warszawska szkoła prehistoryczna na początku XX wieku, PWN, Warszawa, s. 7-12.
 •     Stefan Krukowski, na początku drogi, [w:] S.K. Kozłowski, J. Lech (red.) Erazm Majewski i warszawska szkoła prehistoryczna na początku XX wieku, PWN, Warszawa, s.

 

 •     (z H.G. Geblem), Remarks on Taxonomy and Related Questions of Neolithic Chopped Stone Industries in the Fertile Crescent, as Related to Their Contemporaries in the Adjacent Regions, [w:] S.K. Kozłowski, H.G. Gebel (red.) Neolithic Chipped Stone Industries of the Fertile Crescent and Their Contemporaries in the Adjacent Regions, Ex Oriente. Berlin, s. 453-460.

 

 •      (Red. z H.G. Geblem), Neolithic Chipped Stone Industries of the Fertile Crescent and Their Contemporaries in the Adjacient Regions. Ex Oriente, Berlin.
 •     Spojrzałem w jasne oczy Stalina, [w:] W. Nowakowski (red.) Concordia, Studia ofiarowane Jerzemu Okuliczowi-Kozarynowi w 65 rocznicę urodzin, Wydawnictwo IAUW, Warszawa.
 •     The Trialetian “Mesolithic” Industry of the Caucasus, Transcaspia, Eastern Anatolia, and the Iranian Plateau, [w:] S.K. Kozłowski and H.G. Gebel (red.) Neolithic Chipped Stone Industries of the Fertile Crescent, and Their Contemporaries in Adjacent Regions, Ex oriente, Berlin, s. 161-170.
 •     (Red. z C. Tozzi), The Mesolithic, Colloquium XII, The Colloquia of the XIII International Congress of Prehistoric and Protohistoric Sciences, Forli 1996, A.B.A. C.O., Forli.


1997

 •     (z E. Sachse-Kozłowską), Halsztacko-lateński krzemienny przemysł “łużycki” w miejscowości Zawada w woj. tarnobrzskim, [w:] J. Lech (red.) Z badań nad krzemieniarstwem epoki brązu i wczesnej epoki żelaza, Warszawa, PWN.
 •     The Gods from Nemrik, Al-Rafidan, t. 18, s. 33-43.
 •     (Red.) Nemrik 9, Pre-pottery Neolithic Site in Iraq, 4. – Ground and Pecked Stone Industry in the Pre-pottery Neolithic of Northern Iraq (R.F. Mazurowski), Wydawnictwo UW, Warszawa.


1998

 •     Early “Neolithic” Chipped Industries of Greater Mesopotamia, [w:] M. Otte (red.) Préhistoire d’Anatolie. Genese des deux mondes, Liège (ERAUL), t. 85, s. 651-664.
 •     (z A. Lasota-Moskalewska, R.F. Mazurowski) M’Lefaat, Early Neolithic Site in Northern Iraq, Cahiers de l’Euphrate, t. 8, s. 179-273.
 •     Pre-pottery Neolithic in Kuyavia ?, [w:] L. Domańska et al. (red.) Harvesting the Sea, Farming the Forest, Sheffield Academic Press, Sheffield, s. 141-149.


1999

 •     (Red. z J. Gurbą, L. Zalizniakiem), Tanged Points Cultures in Europe. Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 •     (z O. Aurenche), La naissance du néolithique. Errance, Paris, s. 1-254.
 •     The Eastern Wing of the Fertile Crescent, Late prehistory of Greater Mesopotamian Lithic Industries. BAR International Series 760, Oxford, s. 1-275.
 •     The Nemrikian PPN Lithic Industry in Iraq and Syria, [w:] E. Cziesla et al. (red.) Den Bogen Spannen..., Festschrift für Bernhard Gramsch zum 65. Geburstag, Beiträge zur Ur-und Frühgeschichte Mitteleuropas, t. 20, s. 313-326.
 •     (z E. Sachse-Kozłowską), Z książki adresowej Erazma Majewskiego, Światowit, t. 1(42), s. 147-158.
 •     The Tanged Points Complex, [w:] J. Gurba, S.K. Kozłowski, L. Zalizniak (red.) Tanged Points Cultures in Europe, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 •     Zanim pojawiły się gliniane miasta (wywiad), Archeologia Żywa, s. 12-27.


2000

 •     Nemrik, an Aceramic Village in Northern Iraq. Światowit Supplement Series. Institute of Archaeology, Wydawnictwo UW, Warszawa.
 •     (z R. Desbrosse), Pyrenees, Alpes et Carpates: Barrieres culturelles pour les derniers chasseurs-predateurs, [w:] Les Paleoalpinus, Hommage a Pierre Binz, Editions Université Joseph Fourier, Grenoble, s. 143-146.


2001

 •     (z O. Aurenche), Continuité, convergences, influences et innovations dans la préhistoire récente de Mésopotamie, [w:] J. Guilaine (red.) Seminaires au College de France. Paris, Errance, Paris, s. 83-95.
 •     Eco-Cultural/Stylistic Zonation of the Mesolithic/Epipalaeolithic in Central Europe, [w:] J. Makay, R. Kertesz (red.) From the Mesolithic to the Neolithic, Archaeolingua, Budapest, s. 261-282.
 •     L’Acheuléen sur le Wadi Faidoune et à Nemrik, [w:] C. Breniquet,C. Kepinski (red.) Études Mésopotamiens, Receuil de textes offert a Jean-Louis Huot, Editions Recherche sur les civilisations, Paris, s. 287-294.
 •     Kostienki ‘15, [w:] B. Ginter et al. (red.) Problemy epoki kamienia na obszarze Starego Świata. Księga Jubileuszowa dedykowana Januszowi K. Kozłowskiemu, Kraków, s. 157-166.
 •     (z O. Aurenche), Le Croissant Fertile et le Triangle d’Or, [w:] C. Breniquet, C. Kepinski (red.) Études Mésopotamiens, Receuil de textes offert a Jean-Louis Huot, Editions Recherche sur les civilisations, Paris, s. 33-44.

 

 •     Stefan Krukowski na Kaukazie, Fontes Archaeological Posnanienses, t. 39, s. 211-216.

 

 •     The Big Arrowheads Industries (BAI) in the Near East, [w:] J. Caneva et al. (red.) Beyond Tools, Redefining the PPN Lithic Assemblages of the Levant, Ex Oriente, Berlin, s. 283-287.
 •     (z E. Sachse-Kozłowską), Finalnopaleoliticheskiye i mezoliticheskiye nakonechniki i garpuny iż roga i kosti v Tsentralnoy Evrope, [w:] Kamenniy vek evropeiskikh ravnin, Sergeev Posad, s. 90-104.
 •     Uzupełnienia, [w:] M. Brézillon, Encyklopedia kultur pradziejowych, WAiF, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.


2002

 •     E pluribus unum ? Regards sur l’Europe mésolithique, [w:] Congrés des Sociétées Historiques, Lille, s. 293-300.
 •     (z G. Dalmeri), Riparo Gaban: the Mesolithic layers, Preistoria Alpina, t. 36, s. 3-42.
 • 2003
 •     (z O. Aurenche) El origen del neolitico en el Próximo Oriente. El paraiso perdido. Ariel, Barcelona.
 •     (z M. Cremaschi, M. Dini, C. Tozzi) L’industria di Isola Santa in Toscana e la sua posizione nel Sauveterriano italiano, Rivista di Scienze Preistoriche, t. 53, s. 193-239.
 •     Na pograniczu światów – środkowoeuropejskie, rogowe ostrza mezolityczne, [w:] E. Kawałkowa (red.) Kultura janisławicka w Polsce północno-wschodniej i na terenach sąsiednich, OTN, Ostrołęka, s. 101-108.

 

 •     The Mesolithic: What Do We Know and What Do We Believe?, [w:] L. Larsson et al. (red.) Mesolithic on the Move, Oxbow Books, Oxford, s. 17-21.

 

 •     Waldemar Chmielewski (1929-2004), Światowit, t. 5(46), s. 305.


2004

 •     Complexe des sites paléolithiques à Piekary, Piekary I, Piekary II, [w:] S. K. Kozłowski, E. Sachse-Kozłowska (red.) Piekary près de Cracovie (Pologne). Complexe des sites paléolithiques, PAU, Kraków, s. 9-100.

 

 •     (z J. K. Kozłowski), Conclusions. In Piekary près de Cracovie (Pologne). Complexe des sites paléolithiques, [w:] S. K. Kozłowski, E. Sachse-Kozłowska (red.) Piekary près de Cracovie (Pologne). Complexe des sites paléolithiques, PAU, Kraków, s. 149-156.

 

 •     Dlaczego Leon Kozłowski nie został profesorem Uniwersytetu Warszawskiego?, [w:] Z. Kobyliński (red.) In Hereditatem cognoscere, UKSW, PMA, IAiE PAN, Warszawa, s. 288-293.

 

 •     (z A. Lasota-Moskalewska), El toro! El vaco?, TÜBA-AR 7, s. 121-131.

 

 •     (z O. Aurenche and M. Le Mière), La notion de la frontier dans le Protonéolithique et le Néolithique du Proche-Orient, [w:] BAR International Series 1263, s. 355-361.
 •     Leon Kozłowski na Kaukazie, [w:] J. Libera, A. Zakościelna (red.) Przez pradzieje i wczesne średniowiecze, UMCS, Lublin, s. 42-47.

 

 •     (Red. z E. Sachse-Kozłowską), Piekary près de Cracovie (Pologne). Complexe des sites paléolithiques. PAU, Kraków.

 

 •     Stefan Krukowski w Ojcowie, [w:] Z. Kobyliński (red.) Hereditatem cognoscere, UKSW, PMA, IAiE PAN, Warszawa, s. 282-288.

 

 •     Stefana Krukowskiego wczesne przemyślenia o krzemieniach, [w:] J. Libera, A. Zakościelna (red.) Przez pradzieje I wczesne średniowiecze, UMCS, Lublin, s. 29-41.

 

 •     Waldemar Chmielewski (1929-2004), Polish Archaeology in Mediterranean. Reports 2003, 15, s. 15-16.


2005

 •     (z P. Astuti, M. Dini, R. Grifoni Cremonesi i C. Tozzi), L’industria mesolitica di Grotta Marisa (Lecce, Puglia) nel quadro della industrie litiche dell’Italia meridionale, Rivista di Science Preistoriche, t. 55, s. 185-208.

 

 •     (z O. Aurenche), Territories, Bounadaries and Cultures in the Neolithic Near East, [w:] BAR International Series 1362, s. 1-275.


2006

 •     Around Wylotne and Zwierzyniec, [w:] S.K. Kozłowski (red.) Wylotne and Zwierzyniec, Paleolithic Sites in Southern Poland, PAU, Kraków, s. 361-382.   

 

 •     Groszak/coin-like Micoquian Scrapers (Heidenschmiede Type), [w:] S.K. Kozłowski (red.) Wylotne and Zwierzyniec, Paleolithic Sites in Southern Poland, PAU, Kraków, s. 279-284.   

 

 •     Introduction, [w:] S.K. Kozłowski (red.) Wylotne and Zwierzyniec, Paleolithic Sites in Southern Poland, PAU, Kraków, s. 1-38.

 

 •     Kraków-Zwierzyniec, [w:] S.K. Kozłowski (red.) Wylotne and Zwierzyniec, Paleolithic Sites in Southern Poland, PAU, Kraków, s. 285-286.

 

 •     Mapping the Central/East European Terminal Paleolithic/Earliest Mosolithic. Archaeologia Baltica, t. 7, s. 29-35.

 

 •     Profesor, [w:] J. Lech, J. Partyka (red.) Jura Ojcowska w pradziejach i w początkach państwa polskiego, Ojcowski Park Narodowy, Ojców, s. 695-702.

 

 •     The Haditha Lithics, [w:] C. Kepinski, O. Lecomte, A. Tenu (red.) Studia Euphratica, De Boccard CNRS, Paris, s. 21-65.

 

 •     The Hunter-gatherer ”villages” of the PPNA/EPPNB, [w:] E.B. Banning, M. Chazan (red.) Domesticating Space. Studies in Early Near Eastern Production, Subsistence, and Environment, Ex Oriente, Berlin, s. 43-51.

 

 •     Waldemar Chmielewski, [w:] S.K. Kozłowski (red.) Wylotne and Zwierzyniec, Paleolithic Sites in Southern Poland, PAU, Kraków.

 

 •     Włodzimierz Antoniewicz i Karol Hadaczek, Arkheologischni Doslizhdeniya Lvivskoho Univrrsitetu, t. 9, s. 89-96.

 

 •     (Red.) Wylotne and Zwierzyniec, Paleolithic Sites in Southern Poland. PAU, Kraków.

 

 •     Wylotne Rock-Shelter, [w:] S.K. Kozłowski (red.) Wylotne and Zwierzyniec, Paleolithic Sites in Southern Poland, PAU, Kraków, s. 39-50.


2007

 •     (Red. z M. Masojć, T. Płonka, B. Ginter), Contributions to the Central European Stone Age. Wrocław University, Institute of Archaeology, Wrocław.

 

 •     Il Mesolitico: i cacciatori-raccoglitosi degli initio dell’Olo`cene, [w:] Enciclopedia Archaeologica, Istituto di Enciclopedia Italiana, Roma.

 

 •     Imperium atakuje, [w:] S.K. Kozłowski, M. Masojć, T. Płonka, B. Ginter (red.) Contributions to the Central European Stone Age, Wrocław University, Institute of Archaeology, Wrocław, s. 273-276.

 

 •     Leon Kozlovskyj i Stefan Krukovskyj, [w:] Arkheologichni Doslizhdeniya Lvivskoho Universitetu, t. 10, s. 248-253.
 •     List do uczestników Konferencji, [w:] J. Gurba, J. Libera (red.) 60 lat archeologii w UMCS, Lubelskie Materiały Archeologiczne, t. 15, s. 27-28.

 

 •     Maps 7 and 8, [w:] M. Buchvaldek, A. Lippert, L. Košnar (red.) Archaeological Atlas of Prehistoric Europe, Praehistorica, t. 27 (Praha).

 

 •     Mezolit – między Wschodem a Zachodem, [w:] M. Gierlach (red.) Wspólnota dziedzictwa archeologicznego ziem Ukrainy i Polski, KOBDZ, Warszawa, s. 108-114.

 

 •     (z P. Biagi, L. Zaliznyak), Old Problems and Prospectives for the Radiocarbon Chronology of the Ukrainian Mesolithic?, Southern Branch of P.A. Suvorov Institute of Oceanology RAS, Galenchnik.

 

 •     Stefan Krukowski, narodziny giganta. Państwowe Muzeum Archeologiczne, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, Warszawa.


2008

 •     Legenda Orońska, [w:] W. Borkowski, J. Libera, B Sałacińska, S. Sałaciński (red.) Krzemień czekoladowy w pradziejach, Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, Instytut Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, Oddział w Lublinie, Warszawa-Lublin, s. 25-32.

 

 •     (z M. Dini, R. Grifoni Cremonesi, G. Molara, C. Tozzi), L’industria castelnoviana della Grotta di Latronico 3 (Potenza, Italia), Preistoria Alpina, t. 43, s. 49-74.

 

 •     Włodzimierz Antoniewicz – Studying Archaeology in Imperial Vienna, [w:] Z. Sulgostowska, A.J. Tomaszewski (red.) Man – Millennia – Environment. Studies in Honour of Romuald Schild, Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences, Warsaw, s. 331-334.


2009

 •     Mapping the Mesolithic, [w:] S. McCartan, R. Schulting, G. Warren, P. Woodman (red.) Mesolithic Horizons, Oxbow Books, Oxford, s. 20-26.

 

 •     Thinking Mesolithic. Oxbow Books, Oxford.

 

 •     Włodzimierz Antoniewicz, profesor z Warszawy. Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.

 

 •     Zdrajcy czy bohaterowie? Polska archeologia kolejnych niemieckich okupacji, [w:] Księga Pamiatkowa na 80-lecie J. Gruby, UMCS, Lublin, s. 69-83.

 

 •     First Polish-Bulgarian Contacts in Field of Archaeology, [w:] Memorial Volume Offered to Nikolay Sirakov, Sofia 2009.

 

 •     La Grotte Maszycka en Pologne, ou une ,,mission impossible”, [w:] Données récentes sur le magdalénie de ,,La Garenne”, Indre, Saint Marcel 2009.

 

 •     Apostołowie okresu formatywnego warszawskiej archeologii, [w:] K. Gutkowski, A. Gutkowska (red.) Księga Pamiątkowa Absolwentów Archeologii UW, Wydawnictwo IA UW, Warszawa, s. 7-14.


2010

 •     (Red. z O. Sytnyk), Profesor Leon Kozłowski. Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, Narodowa Akademia Nauk Ukrainy Instytut Ukrainoznawstwa im. I. Krypiakiewicza, Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy Lwowski Narodowy Uniwersytet im. I. Franki, Lwów-Warszawa.

 

 •     Leon, [w:] S.K. Kozłowski, O. Sytnyk (red.) Profesor Leon Kozłowski, Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, Narodowa Akademia Nauk Ukrainy Instytut Ukrainoznawstwa im. I. Krypiakiewicza, Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy Lwowski Narodowy Uniwersytet im I Franki, Lwów-Warszawa, s. 205-302.

 

 •     (z O. Bar-Yosef, A.N. Goring-Morris, A. Gopher), The Stratigraphy and Architecture of Gilgal I, [w:] O. Bar-Yosef, A.N. Goring-Morris, A. Gopher Gilgal (red.) Early Neolithic Occupations in the Lower Jordan Valley The Excavations of Tamar Noy, Oxbow Books, Oxford, s. 11-26.

 

 •     The deep Trench in Gilgal I, [w:] O. Bar Yosef, A.N. Goring-Morris, A. Gopher (red.) Gilgal: Early Neolithic Occupations in the Lower Jordan Valley. The Excavations of Tamar Noy, Oxbow Books, Oxford, s. 27-32.

 

 •     (z F. Boaretto, O. Bar-Yosef, A.N. Goring-Morris, A. Gopher), Radiocarbon Chronology, [w:] O. Bar-Yosef, A.N. Goring-Morris, A. Gopher (red.) Gilgal: Early Neolithic Occupations in the Lower Jordan Valley. The Excavations of Tamar Noy, Oxbow Books, Oxford, s. 33-38.

 

 •     (z T. Noy), A Basket of Flint Artifacts from Gilgal I: Locus 11 and Locus 37/42, [w:] O. Bar-Yosef, A.N. Goring-Morris, A. Gopher (red.) Gilgal: Early Neolithic Occupations in the Lower Jordan Valley. The Excavations of Tamar Noy, Oxbow Books, Oxford, s. 83-100.

 

 •     (z O. Bar-Yosef, A.N.Goring-Morris, A. Gopher), Gilgal and Its Place among Early Neolithic Sites in the Levant, [w:] O. Bar-Yosef, A.N. Goring-Morris, A. Gopher (red.) Gilgal: Early Neolithic Occupations in the Lower Jordan Valley. The Excavations of Tamar Noy, Oxbow Books, Oxford, s. 297-312.


2011

 •     (z T. Kowal), Zabytki prehistoryczne z Novae i Ostrite Mogili, [w:] Novensia, t. 22, s. 7-13.

 

 •     (z O. Aurenche), Archaeology and Cartography: At the Search of the Prehistoric Cultures in the Neolithic Near East, [w:] B. Roberts and M. Van der Linden (red.) Investigating Archaeological Cultures. Material Culture, Variability, and Transmition, Springer New York Dordecht Heidelberg London, s. 271-288.


2012

 •     Tak wiele, tak nieliczni. Młoda archeologia polska 1905-1928, Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Warszawa-Łódź.

 

 •     Archeologiczne królestwo Wernera Radiga w Generalnym Gubernatorstwie, PAU, Kraków.


2013

 •     The Jeziran Neolithic “Market”, [w:] Y. Nishiyaki, M. Verhoeven (red.) Neolithic Archaeology in the Khabur Valley, Upper Mesopotamia and Beyond, The University of Tokyo Museum, Tokyo (w druku).
UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2015
Informacja o ciasteczkach