prof. zw. dr hab. Zbigniew Kobyliński

Joanna Wawrzeniuk on pon., 23/03/2015 - 21:56

Prof. dr hab. Zbigniew KOBYLIŃSKI
Profesor zwyczajnyWydział Nauk Historycznych i Społecznych UKSW
Instytut Archeologii
Katedra Zarządzania Dziedzictwem Kulturowym, Archeologii Krajobrazu i Archeologii Niedestrukcyjnej

Kontakt
środa 8.45-9.45 UKSW Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3 pok. 317
email: zbigniew.kobylinski@gmail.com

 

WYKSZTAŁCENIE

Studia

 • 1972-1977 – Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny, Kierunek: Archeologia Polski i powszechna

 
Magisterium

 • 1977 – magisterium z archeologii na podstawie pracy magisterskiej Symbolika łodzi we wczesnośredniowiecznej Europie północnej, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Jerzego Gąssowskiego (UW) 


Doktorat

 • 1985 – stopień doktora nauk historycznych na podstawie rozprawy doktorskiej Struktury osadnicze u schyłku starożytności i w początkach wczesnego średniowiecza na ziemiach polskich napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Wojciecha Szymańskiego (Instytut Archeologii i Etnologii PAN)

 
Habilitacja

 • 2002 - stopień doktora habilitowanego na podstawie dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej  Teoretyczne podstawy konserwacji dziedzictwa archeologicznego (Instytut Archeologii i Etnologii PAN) 


Tytuł profesora nauk humanistycznych

 • 2011 - książka profesorska Własność dziedzictwa kulturowego - (Instytut Archeologii i Etnologii PAN 2009) 

KARIERA ZAWODOWA
Praca zawodowa

Pełnione funkcje

Obecne:

 •     Prezes Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich (od 2007)
 •     Dyrektor Instytutu Archeologii WNHiS UKSW
 •     Profesor zwyczajny w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN
 •     Członek Rady organizacji Europa Nostra
 •     Redaktor naukowy periodyku „Archaeologia Polona” (od 1991)
 •     Członek Kolegium ds. Archeologii przy Dyrektorze Krajowego Ośrodka Badań i Konserwacji Zabytków (od r. 2008)
 •     Członek Rady Państwowego Muzeum Archeologicznego (od 2000)
 •     Członek Komisji Konserwatorskiej Pałacu w Wilanowie (od 2004)


Zakończone:

 •     Zastępca Generalnego Konserwatora Zabytków (1995-1999)
 •     Reprezentant Polski w międzynarodowej organizacji Europae Archaeologiae Consilium (1997-1999)
 •     Reprezentant Polski w Komitecie ds. Zarządzania Dziedzictwem Archeologicznym Międzynarodowej Rady ds. Zabytków i Miejsc Zabytkowych (ICAHM-ICOMOS (2000-2008)
 •     Członek Zarządu organizacji międzynarodowej European Association of Archaeologists (2005-2008)DOROBEK NAUKOWY

Kierunki badań

 • Teoria i metodologia archeologii
 • Zarządzanie dziedzictwem kulturowym
 • Archeologia Europy od wczesnej epoki żelaza po wczesne średniowiecze


Zobacz też: Archeologia niedestrukcyjna
Zobacz też: Osiemdziesiąt lat archeologii lotniczej w Polsce

 
Publikacje zwarte

Książki własne

 •     Struktury osadnicze na ziemiach polskich u schyłku starożytności i w początkach wczesnego średniowiecza. Wrocław: Ossolineum 1988.
 •     Teoretyczne podstawy konserwacji dziedzictwa archeologicznego. Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN i Fundacja „Res Publica Multiethnica” 2001.
 •     Archeologia lotnicza w Polsce: osiem dekad wzlotów i upadków. Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN i Państwowe Muzeum Archeologiczne 2005.
 •     Haćki. Zespół przyrodniczo-archeologiczny na Równinie Bielskiej. Białowieża – Warszawa: Białowieska Stacja Geobotaniczna UW, Państwowy Instytut Geologiczny i Instytut Archeologii i Etnologii PAN 2005 (wraz z J.B. Falińskim, A. Berem, W. Szymańskim i A.J. Kwiatkowską-Falińską).
 •     Własność dziedzictwa kulturowego. Idee - problemy - kontrowersje. Warszawa 2009.Redakcja naukowa książek

 •     Myśl przez pryzmat rzeczy. Warszawa 1988 (wraz z Bogdanem Lichym i Przemysławem Urbańczykiem)
 •     Międzynarodowe zasady ochrony i konserwacji dziedzictwa archeologicznego. Warszawa: SNAP 1998.
 •     Pierwsza pomoc dla zabytków archeologicznych. Warszawa: SNAP 1998.
 •     Ewidencja, eksploracja i dokumentacja w praktyce konserwatorstwa archeologicznego. Warszawa: SNAP 1998 (Zeszyty Generalnego Konserwatora Zabytków. Archeologia 1).
 •     Ochrona dziedzictwa archeologicznego w Europie. Warszawa: SNAP 1998.
 •     Krajobraz archeologiczny. Warszawa: Fundacja „Res Publica Multiethnica” 1999.
 •     Zabytki i społeczeństwo. Warszawa: Fundacja „Res Publica Multiethnica” 1999 (wraz z Krystyną Gutowską).
 •     Tadeusz R. Żurowski i konserwatorstwo archeologiczne w Polsce XX wieku. Warszawa: SNAP 1999 (wraz z Jackiem Wysockim).
 •     Wykrywacze metali a archeologia. Warszawa: SNAP 1999 (wraz z Wojciechem Brzezińskim).
 •     Metodyka ratowniczych badań archeologicznych. Warszawa: SNAP 1999.
 •     Metodyka badań archeologiczno-architektonicznych. Warszawa: SNAP 1999.
 •     Quo vadis archaeologia? Whither European archaeology in the 21st century? Warsaw: European Science Foundation, IAE PAN i Fundacja “Res Publica Multiethnica” 2001.
 •     Hereditatem cognoscere. Studia i szkice dedykowane Profesor Marii Miśkiewicz. Warszawa: UKSW, IAUW i PMA 2004.Książki w przygotowaniu

 •     Eighty years later: Carl’s Schuchardts’s archaeological excavation at Starosiedle (Starzeddel) and the Polish-German re-excavation in 2001-2004. Dresden – Warsaw (wraz z U. Kobylińską i L.D. Nebelsickiem).
 •     Biehla in Saxony: Polish-German investigation of the Early Iron Age enclosed settlement 2000-2003. Dresden – Warsaw (wraz z L.D. Nebelsickiem).
 •     Polish-German excavation of the Early Iron Age ceremonial site at Kozów: contextualization of the Vettersfelde (Witaszkowo) hoard. Dresden – Warsaw (wraz z L.D. Nebelsickiem).Tłumaczenia książek naukowych

 •     Edward C. Harris, Principles of archaeological stratigraphy [Zasady stratygrafii archeologicznej], Warszawa: Ośrodek Dokumentacji Zabytków, pierwsze wydanie - 1979, drugie wydanie – 1982.
 •     Philip Barker, Techniques of archaeological excavation [Techniki wykopalisk archeologicznych], Warszawa: Ośrodek Dokumentacji Zabytków, 1994.
Artykuły

 1979

 •     Rola metafor w kategorialnym porządkowaniu rzeczywistości, Studia Filozoficzne 11, 1979, s. 77-89 (wraz z K. Połubińską).

 

 •     Comment on: A. Marshack, Upper Palaeolithic symbol systems of the Russian Plain: cognitive and comparative analysis, Current Anthropology 20:2, 1979, s. 300-301 (wraz z U. Kobylińską).

 

 1980

 •     Świadomość: myśl - język - wyobraźnia, [w:] Świadomość i rozwój, J. Lipiec (red.), Kraków 1980, s. 174-186 (wraz z K. Połubińską).
 •     Rec.: Experimental archeology, D. Ingersoll, J.E. Yellen & W. Macdonald (red.), Archeologia Polski.25:2, 1980, s. 431-435.

 

 •     Rec.: I. Hodder, The distribution of material  culture items in the Baringo district, western Kenya, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 28:2, 1980, s. 255-257.

 

 1981

 •     Badania etnoarcheologiczne a nomotetyzacja archeologii, Archeologia Polski 26:1, 1981, s. 7-47.
 •     Archeologia jako nauka historyczna, Archeologia Polski 26:1, 1981, s. 219-225.
 •     Kierunki etnoarcheologicznego badania ceramiki: przegląd problematyki, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 29, no 1, 1981, s. 43-53 (wraz z U. Kobylińską).
 •     Rec.: S. South, Research strategies for archaeological pattern recognition on historic sites, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 29:2, 1981, s. 221-225.

 

 1982

 •     W kierunku systemowego badania ceramiki zabytkowej: koncepcje Sandera E. van der Leeuwa, Archeologia Polski 27:2, 1982, s. 449-457 (wraz z U. Kobylińską).
 •     Konflikt systemów wartości jako problem metodologiczny nauk antropologicznych, [w:] Człowiek  i świat wartości, J. Lipiec (red.), Kraków 1982, s. 177-193 (wraz z K. Połubińską).


 1983

 •     Zawartość fosforu w glebie jako wskaźnik dawnej działalności ludzkiej, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 31:3, 1983, s. 277-297 (wraz z W. Brzezińskim i M. Duliniczem).
 •     Społeczna motywacja zachowań a typy myślenia, Prace Instytutu Nauk  Ekonomiczno-Społecznych. Filozofia, 31, 1983, s. 77-97 (wraz z K. Połubińską).


 1984

 •     Problemy metody reprezentacyjnej w archeologicznych badaniach osadniczych, Archeologia Polski 29:1, 1984, s. 7-40.
 •     APIS: komputerowy program próbkowania losowego i statystycznej analizy przestrzennej stanowiska archeologicznego, Archeologia Polski 29:1, 1984, s. 41-54 (wraz z J. Zagrodzkim i W. Brzezińskim).
 •     Modelowanie symulacyjne pradziejowych procesów osadniczych, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 22:1, 1984, s. 67-94 (wraz z P. Urbańczykiem).
 •     Sprawozdanie z konferencji metodologicznej - Warszawa 23-25 XI 1982 r., Sprawozdania Archeologiczne 36, 1984, s. 317-320 (wraz z B. Lichym i P. Urbańczykiem).
 •     Rec.: Vendel period studies, Archeologia  Polski 29:2, 1984, s. 451-459.


 1985

 •     Cognitive possibilities of ethnoarchaeology: some theoretical considerations, Ethnologia Polona 11, 1985, s. 273-280.
 •     Symulacja, idealizacja i "indukcjonizm" w badaniach ceramiki zabytkowej, Archeologia  Polski 30:1, 1985, s. 229-234 (wraz z U. Kobylińską).


 1986

 •     Koncepcja "terytorium eksploatowanego przez osadę" w archeologii brytyjskiej i jej implikacje badawcze, Archeologia Polski 31:1, 1986, s. 7-30.
 •     Haćki, woj. białostockie, Informator Archeologiczny. Badania 1986, s. 126-127.
 •     Rec.: L. Karlsson, Nordisk form. Om djurornamentik, Archeologia Polski 31:1986, s. 456-460.


 1987

 •     Podstawowe metody analizy przestrzennej układów punktowych, Archeologia Polski 32, 1987, s. 21-53.
 •     The settlement structure and the settlement process: the identification of the continuity and change in a socio-cultural system in time, Archaeologia Polona 25/26: 1987, s. 121-155.
 •     The Storvagan Project 1985-1986, Norwegian Archaeological Review 20:1, 1987, s. 51-55 (wraz z R. Bertelsenem, A. Buko, A. Fossnes, J. Hoodem, K. Lind i P. Urbańczykiem).
 •     Haćki, woj. białostockie, Informator Archeologiczny. Badania 1987, s. 145-146.


 1988

 •     Things as symbols: the boat in the Early-Medieval culture of Northern Europe, Archaeologia Polona 27, 1988, s. 185-200.
 •     Explaining or understanding: an attempt at critical analysis of the antinaturalistic paradigm in archaeology, Archaeologia Polona 28, 1988, s. 23-48.
 •     Konstrukcje, destrukcje i rekonstrukcje: w sprawie budownictwa starszych faz wczesnego średniowiecza na ziemiach polskich, Archeologia Polski 33, 1988, s. 204-210.
 •     Możliwości poznawcze badań archeologicznych w odniesieniu do prahistorii mentalności, [w:] Myśl przez pryzmat rzeczy, Z. Kobyliński, B. Lichy & P. Urbańczyk (red.), Warszawa 1988, s. 57-62.
 •     Funkcjonowanie wytworów techniczno-użytkowych w duchowej sferze kultury: próba semiotycznej analizy łodzi we wczesnośredniowiecznej Europie Północnej, [w:] Myśl przez  pryzmat rzeczy, Z. Kobyliński, B. Lichy & P. Urbańczyk (red.), Warszawa 1988, s. 106-116.
 •     „Archeologia w Brytanii '87” - pierwsza doroczna  konferencja The Institute of Field Archaeologists, Birmingham, 8-10 kwietnia 1987, Archeologia Polski 33:1, 1988, p.. 236-238.
 •     Haćki, woj. białostockie, Informator Archeologiczny. Badania 1988, s. 98.


 1989

 •     An ethnic change or a socio-cultural one? The 5th and 6th centuries AD in the Polish lands, [w:] Archaeological  approaches to cultural identity, S.J. Shennan (red.), London: Allen and Unwin 1989, s. 303-312.
 •     Ethno-archaeological cognition and cognitive ethno-archaeology, [w:] The meanings of things, I. Hodder (red.), London: Allen and Unwin 1989, s. 122-129.
 •     Pottery types and modes of  production, Archeologia Polski 34, 1989, s. 192-197 (wraz z U. Kobylińską).
 •     Rec.: L.H. Dommasnes, On hypotheses, inferences and man in Norwegian archaeology, Archeologia Polski 34:1, 1989, s. 203-207.


 1990

 •     Early medieval hillforts in Polish lands in the 6th to the 8th centuries: problems of origins, function, and  spatial organization, [w:] From the Baltic to the Black Sea. Studies in medieval archaeology, D. Austin, L. Alcock (red.) London 1990, s. 147-156.
 •     Chronologia osadnictwa w Haćkach na Podlasiu: przesłanki archeologiczne i radiowęglowe, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Geochronometria 6, 1990, s. 165-173.
 •     Kwestie etniczne w badaniach archeologicznych (przykład Podlasia), Dyskusja 4, 1990, s. 26-31.
 •     Archeologiczne mapy osadnicze i ich przydatność do analizy przestrzennej, Archeologia Polski 35:2, 1990, s. 241-266 (wraz z M. Duliniczem).


 1991

 •     Theory in Polish archaeology 1960-1990: searching for paradigms, [w:] Archaeological theory in Europe. The last 3  decades, I. Hodder (red.), London: Routledge, 1991, s. 223-247.
 •     Ethnicity in the anthropological and archaeological research: a Norwegian-Polish perspective, Archaeologia Polona 29, 1991, s. 5-27 (wraz z B. Olsenem).
 •     Problemy klasyfikacji zjawisk kulturowych w archeologii, [w:] Pojęcie cechy w naukach biologicznych, J. Piontek (red.), Poznań 1991, s. 15-34.
 •     Between the Slavs, Balts and Germans: ethnic problems in the archaeology and history of Podlasie, Archaeologia Polona 29:1991, s. 123-160 (wraz z P. Barfordem I D. Krasnodębskim).
 •     Comment on: R.A. Watson, What the New Archaeology has accomplished, Current Anthropology 32:3, 1991, s. 284-285.


 1992

 •     Conjoinable sherds and stratificational processes: an example from Wyszogród, Płock Province, Poland, Archaeologia Polona 30, 1992, s. 109-126 (wraz z W.A. Moszczyńskim).


 1993

 •     Polish Medieval excavations and the Harris Matrix: applications and developments, [w:] Practices of archaeological stratigraphy, E.C. Harris, M.R. Brown and G.J. Brown (red.), London: Academic Press, 1993, s. 57-67.
 •     Struktura wielkościowa zespołów  ceramiki na stanowiskach wielowarstwowych: metody analizy i możliwości poznawcze, Archeologia Polski 38:2, p.. 229-262 (wraz z U. Kobylińską).
 •     Imports or local products? Trace element analysis of copper-alloy artefacts from Haćki, Archaeologia Polona 31, 1993 (wraz z Z. Henslem).
 •     Computer clustering of non-morphological attributes of Medieval pottery sherds: two examples from Poland, [w:] Computing the past, J. Andresen, T. Madsen & I. Scollar (red.), Aarhus: Aarhus University Press 1993, s. 349-356 (wraz z A. Buko).
 •     Ein besonderer Hausbefund der frühen Latenezeit in Altdorf, Landkreis Landshut, Niederbayern, [w:] Das archäologische Jahr in Bayern 1993, s. 85-87 (wraz z B. Engelhardtem i D. Krasnodębskim).


 1994

 •     Early Slavs: are they archaeologically visible?, Meta 3-4, s. 13-27.


 1995

 •     Ships, society, symbols and archaeologists, [w:] The ship as symbol in prehistoric and Medieval Scandinavia, O. Crumlin-Pedersen & B. Munch Thye (red.), Copenhagen 1995, s. 9-19.
 •     Ein später Reihengräberfriedhof und eine mittelalterliche Siedlung bei Pfettrach, [w:] Das archäologische Jahr in Bayern 1994, s. 135-138. Stuttgart 1995 (wraz z B. Engelhardtem i  D. Krasnodębskim).
 •     Ausgrabungen in einer Siedlung der frühen Latenezeit von Altdorf, Lkr. Landshut, [w:] Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen. 4. Treffen. Resümees der Vorträge. Espelkamp 1995, s. 113-119 (wraz z B. Engelhardtem i D. Krasnodębskim).


 1996

 •     Early Medieval archaeology in Poland: successes and failures, World Archaeological Bulletin 8, 1996, s. 238-254.
 •     Spätreihengräberzeitlicher Friedhof und mittelalterliche Siedlung im Baugebiet Pfettrach-Höfen, Gde. Altdorf, Lkr. Landshut, Niederbayern. [w:] Vorträge 14. Niederbayerischer Archäologentag, s. 189-210, Deggendorf 1996 (wraz z B. Engelhardtem i  D. Krasnodębskim).
 •     Eine urnenfelderzeitliche Siedlung von Altdorf, Friedhofsparkplatz, [w:] Das archäologische Jahr in Bayern 1995, s. 53-56. Stuttgart 1996 (wraz z B. Engelhardtem, D. Krasnodębskim i R. Wojtaszkiem).
 •     Rettungsgrabungen in einem hallstattzeitlichen Grabhügelfeld bei Pöcking, [w:] Das archäologische Jahr in Bayern 1995, s. 77-80. Stuttgart 1996 (wraz z D. Krasnodębskim i S. Winghartem).
 •     Early Medieval wells from Pfettrach, Bavaria: chronological, technological and palaeoecological implications of the discovery. [w:] Proceedings of the Medieval Europe Conference, Brugge 1996 (wraz z B. Engelhardtem, F. Herzigiem, D. Krasnodębskim, M. Kupryjanowicz i M. Michniewicz).
 •     Pojedynczy grób ciałopalny z okresu rzymskiego w Altdorf, Lkr. Landshut w Dolnej Bawarii, Sprawozdania Archeologiczne (wraz z D. Krasnodębskim, M. Michniewicz, M. Pyżuk i B. Engelhardtem).


 1997

 •     Settlement structures in Central Europe at the beginning of the Middle Ages, [w:] Origins of Central Europe, P. Urbańczyk (red.), s. 97-114, Warszawa 1997.
 •     Aktualne zagrożenia dziedzictwa archeologicznego w Polsce. Poznańskie Zeszyty Archeologiczno-Konserwatorskie 6, 1997, s. 7-25.
 •     Ginące dziedzictwo, Archeologia Żywa 3(4), 1997, s. 38-40.
 •     Archeologia z lotu ptaka. Rola zdjęć lotniczych w ochronie zabytków archeologicznych. Archeologia Żywa 3(4), 1997, s. 41-42.


 1998

 •     Theoretical orientations in archaeology in Poland (1945-1995), [w:] S. Tabaczyński i P. Urbańczyk (red.), Theory and practice of archaeological research, vol. 3, Warszawa 1998, s. 225-258.
 •     Archäologischer Denkmalschutz in Polen am Ende des 20. Jahrhunderts. Archäologisches Nachrichtenblatt 2, 1998, s. 133-144.
 •     Osiedla wczesnosłowiańskie, [w:] M. Miśkiewicz (red.), Słowianie w Europie wcześniejszego średniowiecza, Warszawa 1998.
 •     Archeologia jako służba dziedzictwu archeologicznemu, Ochrona Zabytków 1998, nr 2, s. 96-99.
 •     Przyszłość miejskiej przeszłości w Polsce, [w:] J. Wysocki (red.), Badania archeologiczne miast a problemy ich rewaloryzacji, Olsztyn 1998
 •     Przyszłość konserwatorstwa archeologicznego w Polsce: problemy i perspektywy, [w:] Archeologia wielkopolska. Osiągnięcia i problemy ochrony zabytków, H. Kocka-Krenz (red.), s. 5-19. Poznań 1998.
 •     Etyka ochrony dziedzictwa archeologicznego, [w:] Etyka i estetyka. I Forum Konserwatorów, M. Rubnikowicz (red.), s. 42-64. Toruń 1998.
 •     Ochrona dziedzictwa archeologicznego w Polsce na przełomie tysiącleci, Ochrona i Konserwacja Zabytków 9, 1998, s. 14-32.
 •     Międzynarodowe zasady polityki zarządzania dziedzictwem archeologicznym, [w:] Międzynarodowe zasady ochrony i konserwacji dziedzictwa archeologicznego, Z. Kobyliński (red.), s. 11-14. Warszawa 1998
 •     Założenia programu działań służb konserwatorskich w dziedzinie ochrony i zarządzania dziedzictwem archeologicznym, [w:] Ewidencja, eksploracja i dokumentacja w praktyce konserwatorstwa archeologicznego, Z. Kobyliński (red.), Zeszyty Generalnego Konserwatora Zabytków - Archeologia 1, s. 7-13. Warszawa 1998.
 •     Minimalne wymogi konserwatorskie w zakresie metod eksploracji stanowisk archeologicznych i sporządzania ich podstawowej dokumentacji, [w:] Ewidencja, eksploracja i dokumentacja w praktyce konserwatorstwa archeologicznego, Z. Kobyliński (red.), Zeszyty Generalnego Konserwatora Zabytków - Archeologia 1, s. 59-72. Warszawa 1998.
 •     „Pierwsza pomoc” dla zabytków archeologicznych – wprowadzenie, [w:] Pierwsza pomoc dla zabytków archeologicznych, Z. Kobyliński (red.), s. 7-11. Warszawa 1998.
 •     Ochrona i zarządzanie dziedzictwem archeologicznym w Europie – wprowadzenie, [w:] Ochrona dziedzictwa archeologicznego w Europie, Z. Kobyliński (red.), Warszawa

1998

 •     Polska: ochrona dziedzictwa archeologicznego, [w:] Ochrona dziedzictwa archeologicznego w Europie, Z. Kobyliński (red.), s. 259-276. Warszawa 1998.
 •     Rettungsgrabungen in einem hallstattzeitlichen Grabhügelfeld bei Pöcking, Lkr. Starnberg, Obb., [w:] Ausgrabungen und Funde in Altbayern 1995-1997, J. Prammer i R.-M. Weiss (red.), s. 110-112, Straubing 1998 (wraz z D. Krasnodębskim i S. Winghartem).
 •     Protecting the archaeological heritage in Poland at the end of the 1990s, [w:] S. Tabaczyński i P. Urbańczyk (red.), Theory and practice of archaeological research, vol. 3, Warszawa 1998, s. 461-482 (wraz z P.M. Barfordem).
 •      Ochrona zabytków archeologicznych - odpowiedzialność wobec dziedzictwa, [w:] Z otchłani wieków Pomorza Gdańskiego, Gdańsk 1998.
 •     Czy przeszłość może przynosić zyski? Archeologia Żywa 3, 1998, s. 34-39.
 •      Wszyscy jesteśmy konserwatorami dziedzictwa archeologicznego, Z Otchłani Wieków 1998.


 1999

 •     Edukacja jako najważniejszy element programu działań na rzecz ochrony dziedzictwa, [w:] Zabytki i społeczeństwo, K. Gutowska i Z. Kobyliński (red.), s. 84-89. Warszawa.
 •    Ratownicze badania wykopaliskowe: nauka kompromisu czy kompromis nauki, [w:] Metodyka ratowniczych badań archeologicznych, Z. Kobyliński (red.), s. 17-26. Warszawa.
 •    Siedemdziesiąt lat archeologii lotniczej w Polsce. Światowit 52: 112-122. Internet: www.iaepan.edu.pl/~zbikob.
 •    Świat nauki wobec rabusiów starożytności, [w:] Wykrywacze metali a archeologia, W. Brzeziński i Z. Kobyliński (red.), s. 35-42. Warszawa
 •    Czy możliwa jest ochrona stanowisk archeologicznych in situ?, [w:] Interwencja architektoniczna w zespołach zabytkowych – od reliktu historycznego do kreacji artystycznej. Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska KRAKÓW 2000, t. 6, s. 112-115. Kraków.
 •    Krajobraz archeologiczny – problemy ochrony i prezentacji, [w:] Krajobraz archeologiczny, Z. Kobyliński (red.), s. 5-10. Warszawa.
 •    Dura lex, sed lex, czyli co mówi obowiązujące w Polsce prawo o finansowaniu i prowadzeniu wykopalisk archeologicznych (na marginesie wypowiedzi Heleny Zoll-Adamikowej), Sprawozdania Archeologiczne 51: 301-305.
 •    Zarządzanie dziedzictwem archeologicznym a „wolność nauki” (na marginesie wypowiedzi Eugeniusza Tomczaka), Sprawozdania Archeologiczne 51: 307-317.
 •     Maria Wielgus-Wysocka (18 II 1952 – 19 III 1999), Sprawozdania Archeologiczne 51, 1999, s. 319-324.
 •    Early Medieval wells from Pfettrach, Bavaria: cultural ecology of an early Bavarian village, Archaeologia Polona 37: 1999, s. 87-118 (wraz z B. Engelhardtem, F. Herzigiem, D. Krasnodębskim, M. Kupryjanowicz i M. Michniewicz),.
 •    Praktyka szerokopłaszczyznowych wykopalisk ratowniczych, [w:] Metodyka ratowniczych badań archeologicznych, Z. Kobyliński (red.), s. 241-290. Warszawa (wraz z D. Krasnodębskim i D. Wachem).


 2000

 •     Das Alltagsleben im westslawischen Dorf um das Jahr 1000, [w:] Europas Mitte um 1000, A. Wieczorek & H.-M. Hinz (red.), s. 108-110. Stuttgart.
 •    Protection of the European archaeological heritage: current problems and perspectives, Archaeologia Polona 38, 2000.
 •    Fundamental principles of archaeological heritage conservation, Archaeologia Polona 38, 2000.
 •    Podstawowe zasady konserwacji dziedzictwa archeologicznego, [w:] Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska KRAKÓW 2000, s. 33-35.
 •    Podstawowe zasady ochrony dziedzictwa archeologicznego, [w:] Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska KRAKÓW 2000, s. 84-85.
 •    Ochrona dziedzictwa podwodnego jako międzynarodowy problem legislacyjny, [w:] Problemy zarządzania dziedzictwem kulturowym, K. Gutowska (red.), s. 116-128. Warszawa.
 •    Zarządzanie dziedzictwem kulturowym a koncepcja ekorozwoju, [w:] Problemy zarządzania dziedzictwem kulturowym, K. Gutowska (red.), s. 12-19. Warszawa.
 •    Przełom antypozytywistyczny w archeologii a ochrona dziedzictwa archeologicznego, [w:] Archeologia w teorii i w praktyce, A. Buko i P. Urbańczyk (red.), s. 167-186. Warszawa.
 •    The past, present and future of the Polish Archaeological Record project, [w:] Future of surface artefact studies, J. Bintliff & M. Kuna (red.), s. 73-92. Durham (wraz z P. Barfordem i W. Brzezińskim).
 •     Ochrona krajobrazu archeologicznego. Krajobrazy Dziedzictwa Narodowego 2, 2000.


 2001

 •     Quo vadis archaeologia? Introductory remarks, [w:] Quo vadis archaeologia? Whither European archaeology in the 21st century?, Z. Kobyliński (red.), s. 17-20. Warsaw.
 •    Archaeological sources and archaeological heritage: new vision of the subject matter of archaeology, [w:] Quo vadis archaeologia? Whither European archaeology in the 21st century?, Z. Kobyliński (red.), s. 76-82. Warsaw.
 •    Geophysical verification of aerial discoveries of archaeological sites: examples from Poland, [w:] Aerial archaeology: developing future practices, R.H. Bewley i W. Rączkowski (red.), s. 233-240. Amsterdam (wraz z K. Misiewiczem).
 •    Archeologia niedestrukcyjna w województwie warmińsko-mazurskim, Warmińsko-Mazurski Biuletyn Konserwatorski 2(2000), s. 77-92 (wraz z K. Misiewiczem i D. Wachem).
 •    Wczesnośredniowieczne cmentarzysko pruskie w Dobrzykach, Warmińsko-Mazurski Biuletyn Konserwatorski 2(2000), s. 12-76 (wraz z U. Kobylińską i D. Wachem).


 2002

 •     Archaeology on the ruins of ivory towers: What sort of theory do we need?, [w:] Archäologien Europas/Archaeologies of Europe. Geschichte, Methoden und Theorien/History, Methods and Theories, Peter F. Biehl, Alexander Gramsch, Arkadiusz Marciniak (red.), s. 421-424. Tuebingen.
 •    Fundamental principles of archaeological heritage conservation, [w:] Conservation and restoration of the archaeological heritage, T.K. Kirova (red.), s. 47-52. Cagliari 2002.
 •    Polish-German archaeological research in Bavaria and Saxony 1992-2002, Archaeologia Polona, vol. 40, 2002.
 •    Wypowiedź na Kongresie Kultury Polskiej 2000, [w:] Kongres Kultury Polskiej 2000, Wrocław 2002, s. 182-185.
 •    Wczesnośredniowieczna ziemianka z Haciek na Podlasiu, [w:] Słowianie i ich sąsiedzi we wczesnym średniowieczu, M. Dulinicz (red.), Lublin 2002 (wraz z U. Kobylińską).
 •     Konwencja o ochronie podwodnego dziedzictwa kulturowego, Ochrona Zabytków 2, s. 142-151.


 2003

 •     Wet archaeological sites: problems of research and conservation, [w:] Peatlands: archaeological sites – archives of nature – nature conservation – wise use, A. Bauerochse and H. Hassman (red.), s. 132-142. Hannover 2003.
 •    Quo vadis archaeologia: o przyszłości badań nad przeszłością, Archeologia Polski 2003


 2004

 •     Economy, Europe, democracy: new challenges in protection, maintenance and enhancement of cultural landscapes in Poland, [w:] Multiple landscape: merging past and present in landscape planning, I. de Boer, G.J. Carsjens i A. van der Valk (red.), Wageningen 2004 (CD-ROM + printed abstract – s. 26)
 •    Bajuwarowie znad rzeki Pfettrach u schyłku pogaństwa, [w:] Hereditatem cognoscere, Z. Kobyliński (red.), Warszawa 2004, s. 124-134.
 •    Wyniki badań wykopaliskowych grodziska w Klukowiczach na Podlasiu, Wiadomości Archeologiczne 56 (2002-2003), s. 189-227 (wraz z U. Kobylińską i D. Wachem).
 •    Erfolgreiches Burgenprojekt, Archaeo 1, 2004, s. 44-45 (wraz z W. Enderem i L.D. Nebelsickiem).
 •    Dawno před našim časom, [w:] Serbska protyka, A. Frencl (red.), Bautzen 2004, s. 83-86 (wraz z J. Oexle).


 2005

 •     The Slavs 500-700 AD, [w:] P. Fouracre (red.), Cambridge Medieval History, vol. 1, s. 524-554. Cambridge
 •    Zmniejszanie się potencjału poznawczego stanowisk archeologicznych wskutek ich osuszania – niebezpieczeństwo groźne i nieznane, [w:] Przeszłość z perspektywy źródeł materialnych i pisanych, J. Olczak (red.), Archaeologia Historica Polona 15/2, Toruń.
 •    Propagandist use of history and archaeology in justification of the Polish rights to the “Recovered Territories” after the Second World War, Archaeologia Polona 43 (wraz z G. Rutkowską).
 •    Europejskie rezerwaty archeologiczne – tradycje, cele, funkcje, możliwości oddziaływania, [w:] Poszerzenie Unii – szansa dla miast Europy. Samorząd, rozwój, integracja europejska, E. Urbańczyk (red.). Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu. Prace Naukowe Instytutu Zarządzania. Zeszyt Naukowy 6, Kalisz 2005, s. 45-76.
 •   Problem struktur osadniczych u schyłku starożytności i w początkach wczesnego średniowiecza, [w:] Początki kultury słowiańskiej, P. Kaczanowski i M. Parczewski (red.). Kraków, s. 293-305.


 2006

 •     Protection, maintenance and enhancement of cultural landscapes in changing social, political and economical reality in Poland, [w:]  Landscapes under pressure. Theory and practice of cultural heritage research and preservation, L. Lozny (red.), New York 2006: Kluwer/Plenum (Springer), s. 207-236.           
 •     The birth of Polish academic archaeology, [w:] J. Callmer, M. Meyer, R. Struwe i C. Theune (red.), The beginnings of academic pre- and protohistoric archaeology (1890-1930) in a European perspective, Rahden/Westf., 209-219.
 •     Challenges, conflicts and opportunities: cultural landscapes in Poland after the great socio-economic transformation, [w:] Multiple landscape: merging past and present, W.G.M. Van der Knaap i A. Van der Valk (red.). Wageningen
 •     Propagandowe wykorzystanie archeologii w uzasadnianiu polskich praw do Ziem Odzyskanych po drugiej wojnie światowej, Saeculum Christianum 13 (2): 13-80. (wraz z G. Rutkowską)
 •     Vettersfelde, [w:] Hoops Reallexicon der germanischen Altertumskunde 32, s. 317-330 (wraz z L.D. Nebelsickiem).


 2007

 •     Doktryny konserwatorskie a oczekiwania społeczne: poglądy młodzieży liceów warszawskich na temat zabytków, Saeculum Christianum 14 (1): 191-207 (wraz z A. Paczuską).
 •     Poglądy młodzieży liceów warszawskich na temat zabytków: czy teorie konserwatorskie są zgodne z oczekiwaniami społecznymi?, Ochrona Zabytków 2: 81-92 (wraz z A. Paczuską).
 •     Archeologia wczesnego średniowiecza w Polsce 1939-1989: sukcesy i porażki, [w:] J. Lech (red.), Pół wieku z dziejów archeologii polskiej (1939-1989), Warszawa, s. 357-409.
 •     Archaeological journals in Poland: past, present and future, [w:] Scholarly journals between the past and the future, M. Rundkvist (red.), Stockholm, s. 71-84.


 2008

 •     Metal detector users and archaeology in Poland: the current state of affairs, [w:] Metal detecting and archaeology, S. Thomas i P.G. Stone (red.), Woodbridge, s. 13-24 ( wraz z P. Szpanowskim).
 •     Problemy współczesnej teorii konserwacji dziedzictwa archeologicznego w Polsce, [w:] Współczesne problemy teorii konserwatorskiej w Polsce, B. Szmygin (red.), Warszawa – Lublin, s. 35-44.
 •     Starosiedle - an Early Iron Age stronghold in western Poland. 80 years after, COALITION 16, s. 2-7 (wraz z  U. Kobylińską i L.D. Nebelsickiem).
 •     Archaeometric study of pottery from the Early Iron Age stronghold of Starosiedle (Lubuskie province, Gubin commune, Poland), Archaeologia Polona  56: 2008 (wraz z F. Agua-Martinezem, M.Garcia Herasem, U. Kobylińską i M. A. Villegas).


 2009

 •     Bronze- and Early Iron Age strongholds between the Elbe and the Vistula - seen from the perspective of the Polish-German excavations in the Upper Lusatian stronghold „Sumpfwall Biehla“ [w:] Langfristige Erscheinungen und Brüche von der Bronze- zur Eisenzeit, F. Falkenstein, M. Schönfelder i H. Stäuble (red.) 2009 (wraz z L.D. Nebelsickiem)
 •     Współczesne problemy prawnej ochrony dziedzictwa archeologicznego w Polsce, [w:] Prawna ochrona dziedzictwa kulturowego, red. W. Szafrański i K. Zalasińska, Poznań, s. 151-160.


 

KONGRESY, SYMPOZJA, KONFERENCJE (ważniejsze konferencje, udział czynny)

        1986: World Archaeological Congress, Southampton, Anglia (3 referaty)
        1987: First Conference of the Institute of Field Archaeologists, Birmingham, Anglia (referat)
        1992: Computing the past, Aarhus, Dania (referat)
        1993: Medieval Europe, York, Anglia (referat)
        1995: Ship as symbol, Kopenhaga, Dania (referat)
        1995: Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, Santiago de Compostela, Hiszpania (dwa referaty)
        1996: Origins of Central Europe, Jadwisin k. Warszawy, międzynarodowa konferencja organizowana przez IAE PAN (referat)
        1996: Badania archeologiczne miast a problemy ich rewaloryzacji, Wykno k. Niedzicy (referat, przewodniczenie obradom)
        1997: Medieval Europe, Brugia 1997 (referat i wykład inauguracyjny, przewodniczenie sesji)
        1997: Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, Ravenna, Włochy (referat)
        1997: Problemy ochrony zabytków archeologicznych, Saarbrűcken, Niemcy
        1997: Aktualne zagrożenia dziedzictwa archeologicznego w Polsce, Poznań (referat, przewodniczenie obradom)
        1997: Ochrona zabytków architektury obronnej, Giżycko (referat)
        1998: Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, Gőteborg, Szwecja (referat)
        1998: Czynnik społeczny w ochronie zabytków w warunkach reformy samorządowej, Kraków (organizacja konferencji, referat, przewodniczenie obradom)
        1998: Forum Konserwatorów, Toruń (referat, przewodniczenie obradom)
        1998: Archeologia wielkopolska – osiągnięcia i problemy ochrony zabytków, Ostrów Lednicki (referat)
        2000: Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, Lizbona, Portugalia (organizacja sesji)
        2000: Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska Kraków 2000 (udział w Komitecie Organizacyjnym, referat, przewodniczenie sesji)
        2000: Kongres Kultury Polskiej, Warszawa 2000 (uczestnik panelu specjalnego poświęconego ochronie dziedzictwa kulturowego)
        2000: Aerial archaeology. NATO Advanced Research Workshop, Leszno 2000 (referat, przewodniczenie sesji)
        2001: Quo vadis archaeologia, konferencja European Science Foundation, Mądralin k. Warszawy (organizacja konferencji, referat, przewodniczenie obradom)
        2002: 10th anniversary of the Malta Convention, Strassbourg 2002, Council of Europe (referat)
        2002: Początki kultury słowiańskiej, Kraków 2002 (referat)
        2003: Biskupin… i co dalej? Zdjęcia lotnicze w archeologii polskiej, Leszno 2003, konferencja zorganizowana przez Instytut Prahistorii UAM (referat, przewodniczenie sesji)
        2003: Peatland conference, Hannover, Niemcy 2003 (referat, przewodniczenie sesji)
        2003: Die Anfänge der Ur- und Frűhgeschichtlichen Archäologie als akademisches fach, Berlin 2003 (referat)
        2004: Multiple landscape, Wageningen, Holandia 2004 (referat)    
        2004: Budownictwo kultury łużyckiej, Biskupin 2004 (referat)
        2005: Deutsche Archäologenkongress, Frankfurt nad Odrą, Niemcy 2005 (referat)
        2006: Annual Meeting of EAA, Kraków (referat)
        2007: Konferencja z okazji 150 lat Muzeum Archeologicznego w Poznaniu (referat)
        2008: International symposium on ceramology, Warszawa (organizacja konferencji, przewodniczenie obradom, referat)
        2008: Annual Meeting of EAA, La Valetta, Malta (referat)
        2008: Konferencja: Archeologia wobec wyzwań współczesności, Poznań (referat)
        2008: Konferencja Komitetu Teorii Konserwacji ICOMOS, Wiedeń (referat)
        2009: Konferencja na temat wyników archeologicznych badań na terenie Saksonii-Anhalt, Halle (referat)

 

Inne formy działalności

Kierownictwo ekspedycji wykopaliskowych:

 •         Wyszogród, woj. mazowieckie – osada wczesnośredniowieczna (1981-1985)
 •         Haćki, woj. podlaskie – grodzisko i osady, od wczesnej epoki żelaza po wczesne średniowiecze (1986-1991)
 •         Altdorf, Bawaria – osada wczesnoceltycka (1992-1995)
 •         Pfettrach, Bawaria – cmentarzysko i osada wczesnośredniowieczna (1994)
 •         Pocking, Bawaria – cmentarzysko kurhanowe z wczesnej epoki żelaza (1995)
 •         Iława, woj. warmińsko-mazurskie – miasto średniowieczne i nowożytne (1999)
 •         Dobrzyki, woj. warmińsko-mazurskie – cmentarzysko wczesnośredniowieczne (1998-1999)
 •         Sętal i Kabikiejmy, woj. warmińsko-mazurskie – osady wczesnośredniowieczne (2000)
 •         Biehla, Saksonia – grodzisko z wczesnej epoki żelaza (2000-2003)
 •         Starosiedle, woj. lubuskie – grodzisko z wczesnej epoki żelaza (2001-2004)
 •         Kozów, woj. lubuskie – miejsce kultowe z wczesnej epoki żelaza (2001-2004)
 •         Pirna, Saksonia – miasto średniowieczne (2005)
 •         Heuersdorf, Saksonia – wieś średniowieczna i nowożytna (2006)
 •         Rosenhof, Saksonia-Anhalt – grodzisko i osada z wczesnego średniowiecza (2007-2010)
 •         Bodzów, woj. lubuskie - ceremonialne koncentryczne rowy z epoki neolitu (2011)Wykłady i stypendia zagraniczne

 •     Stypendysta DAAD (Landshut – Monachium 1993)
 •     Stypendysta ICCROM (Rzym 2004)
 •     Wykładowca zaproszony (visiting professor) na UCLA Los Angeles
 •     Wykładowca zaproszony (visiting professor) na Uniwersytecie w Lund (Szwecja)
 •     Wykładowca zaproszony (visiting professor) na Uniwersytecie w Umea (Szwecja)
 •     Wykładowca zaproszony (visiting professor) na Uniwersytecie w Mainz (Niemcy), 2006-2007
 •     Wykładowca na międzynarodowym kursie zarzadzania dziedzictwem kulturowym w Tallinie (Estonia), 2007
 •     Wykłady na uniwersytetach niemieckich (Regensburg, Bamberg, Erlangen)


 

Zrealizowane projekty badawcze:

 •     projekt wykopaliskowy „Wczesnosłowiańska osada w Wyszogrodzie”, realizowany w latach 1981-1985 (pod kierunkiem prof. dr hab. Wojciecha Szymańskiego);
 •     projekt wykopaliskowy „Kompleks osadniczy w Haćkach”, realizowany w latach 1986-1992
 •     projekt badawczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Haćki na Podlasiu: kompleks osadniczy od wczesnej epoki żelaza do wczesnego średniowiecza” (zrealizowany w latach 2005-2008 w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN);
 •     międzynarodowy projekt badawczy „Pogranicza kulturowe w strefie środkowo-naddunajskiej” realizowany we współpracy z Bawarskim Urzędem ds. Ochrony Zabytków w latach 1992-1999; w ramach tego projektu przeprowadzono wykopaliska na stanowiskach z wczesnej epoki żelaza i wczesnego średniowiecza: Altdorf „Am Friedhof”, Altdorf „Parkplatz”, Pfettrach „Höfen”, Pfettrach „Höfenstrasse”, Kr. Landshut i Pöcking, Kr. Starnberg oraz opublikowano łącznie 11 artykułów naukowych;
 •     międzynarodowy projekt badawczy Europejskiej Fundacji Nauki „Quo vadis archaeologia?”; w jego ramach zorganizowano konferencję międzynarodową i wydano publikację książkową.
 •     polsko-niemiecki program badań wykopaliskowych „Grody wczesnej epoki żelaza między Łabą a Odrą”, realizowany we współpracy pomiędzy Urzędem ds. Archeologii Saksonii w Dreźnie, a Instytutem Archeologii i Etnologii PAN i Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego; w ramach tego programu przeprowadzono prace wykopaliskowe na stanowiskach w Biehla, Kr. Kamenz, Kozów i Starosiedle, woj. lubuskie (2000-2004);
 •     polsko-niemiecki projekt wykopaliskowy „Pirna w Saksonii: początki średniowiecznego miasta”, realizowany we współpracy pomiędzy Urzędem ds. Archeologii Saksonii w Dreźnie, a Instytutem Archeologii i Etnologii PAN i Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego (2005);
 •     polsko-niemiecki projekt wykopaliskowy „Heuersdorf w Saksonii: poczatki wczesnośredniowiecznej wsi”, realizowany we współpracy pomiędzy Urzędem ds. Archeologii Saksonii w Dreźnie, a Instytutem Archeologii i Etnologii PAN i Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego (2006);
 •     projekt badawczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Archeologia niedestrukcyjna” zrealizowany w latach 2006-2008 (w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN);
 •     projekt badawczy promotorski Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Kształtowanie polskiej doktryny konserwatorstwa archeologicznego w XX wieku” zrealizowany w latach 2007-2008 (w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego)Aktualnie realizowane projekty badawcze:

 •      projekt badawczy fundacji „Pro Archaeologia Saxoniae” pt. „Biehla in Saxony: Early Iron Age enclosed settlement” (2008-2009);
 •      polsko-niemiecki projekt badawczy „Rosenhof: wczesnośredniowieczny słowiański kompleks osadniczy na Łabą”, realizowany we współpracy pomiędzy Urzędem ds. Ochrony Zabytków i Archeologii Saksonii-Anhalt, a Instytutem Archeologii i Etnologii PAN i Instytutem Archeologii UKSW (od roku 2007);
 •     polsko-hiszpański projekt badawczy „Archeometria szkła i ceramiki”, realizowany we współpracy pomiędzy Instytutem Historii Wyższej Rady Badań Naukowych Hiszpanii a Instytutem Archeologii i Etnologii PAN (od roku 2007).


 

 Problematyka zajęć dydaktycznych

 •         zarządzanie dziedzictwem kulturowym
 •         archeologia Słowian
 •         seminarium metodologiczne


 

Promocje doktorskie

 •     Paweł Kościelecki – Ochrona dziedzictwa archeologicznego w procesie planowania i zagospodarowania przestrzennego (Teoria i praktyka działania służby konserwatorskiej w Polsce) – 2005.
 •     Jacek Wysocki - Kształtowanie się polskiej doktryny konserwatorstwa archeologicznego w XX wieku - 2008
 •     Kinga Stanek - Recepcja rzymskich gier towarzyskich na terenie europejskiego Barbaricum w pierwszej połowie I tysiąclecia naszej ery: romanizacja życia codziennego i symbolizacja prestiżu - 2010
 •     Ewa Charowska - Konserwacja i prezentacja reliktów archeologicznych in situ przy zastosowaniu konstrukcji zabezpieczających: historia, założenia teoretyczne i rozwiązania praktyczne - 2014
UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2015
Informacja o ciasteczkach