prof. zw. dr hab. Martin Gojda

Joanna Wawrzeniuk on pon., 23/03/2015 - 21:54

Prof. zw. dr hab. Martin Gojda

Profesor


Wydział Nauk Historycznych i Społecznych UKSW
Instytut Archeologii
Katedra Zarządzania Dziedzictwem Kulturowym, Archeologii Krajobrazu i Archeologii Niedestrukcyjnej

Kontakt
UKSW, Warszawa
ul. Wóycickiego 1/3 bud. 23, pokój 317
email: martin.gojda@seznam.cz

 

 
STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE

  • 1975 – 1980 -  study of archaeology and history at the Faculty of Arts, Charles University, Prague.
  • 1980 – 1984 - full-time scholar of the Institute of Archaeology, Czech Academy of Sciences. Dissertation: The Development of the Settlement Pattern in the Basin of the Lower Vltava, Central Bohemia (400-1200 AD); published in British Archaeological Reports (BAR) / International Series, Vol. 447, Oxford 1988.
  • 1982 - Doctor of Philosophy (PhDr) - (Charles University, Prague)
  • 1990 - Candidatus Scientiarum (CSc.) - (Czech Academy of Sciences, Prague)
  • 2006 - Professor of UKSW (Warszawa)
  • 2011- (Full) University Professor: since 2011 (Masarykova univerzita, Brno)
  • 2012 - ordinary professor of UKSW (Warszawa)


KARIERA ZAWODOWA

ODZNACZENIA I NAGRODY

Golden Emblem of the Ministry of Culture and Heritage of the Polish Republic (Warszawa, 2000);

Commemorative Medal of the Institute of Archaeology, Slovak Academy of Sciences (Nitra, Slovak Republic, 2009);

Prix of the Czech Academy of Sciences for achieved excellent results of high research importance (Prague, 2010);

Medal of the Ministry of Education of the Polish Republic (Warszawa 2012);

Commemorative Medal of the University of West Bohemia (Plzeň 2012).


KIERUNKI BADAŃ

Landscape archaeology,

Non-destructive archaeological methods, archaeological remote sensing


DOROBEK NAUKOWY

Książki

1988
The Development of the Settlement Pattern in the Basin of the Lower Vltava (Central Bohemia) 200-1200 A.D. BAR International Series 447. Oxford.

1991
The Ancient Slavs: Settlement and Society. Edinburgh.

1997
Letecká archeologie v Čechách - Aerial Archaeology in Bohemia. Praha.

2000
Archeologie krajiny. Vývoj archetypů kulturní krajiny. Praha.


Redakcja naukowa i współautorstwo książek
2001
Darvill, T. & Gojda, M. (eds.): One Land, Many Landscaapes. British Archaeological Reports (BAR) International Series 987. Oxford.

2004
M. Gojda (ed.): Ancient Landscape, Settlement Dynamics and Non-Destructive Archaeology. Czech Research Project 1997-2002. Praha.

2004
Letecká archeologie a dálkový průzkum. [w:]: Nedestruktivní archeologie (M. Kuna et al.), rozdział 3 (str. 49-115). Praha.

2005
Počátky raného středověku v Čechách (M. Kuna - N. Profantová, et al.), rozdz. 1.4. Praha.

2011
M. Gojda et Trefný, M. (eds.): Archeologie krajiny pod Řípem – Archaeology in the Landscape  around the Hill of Říp. Pilsen: University of West Bohemia.

2013
M. Gojda et John, J. (eds.): Archeologie a letecké laserové skenování krajiny. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni.

2014
M. Gojda et Kamermans, H. – Posluschny, A. G. (eds.): A Sense of the Past. Bar Int. Ser. 2588. Oxford: Archaeopress.

Artykuły w periodykach i pracach zbiorowych
1984
K problematice hrobů s výzbrojí na středoevropských pohřebištích doby římské – The Problems of Burials with Arms in Central European Cemeteries of the Roman Period, Archeologické rozhledy XXXVI, 67-89.

1985
Gojda, M. - Kuna, M., Časně slovanský sídelné areál v Roztokách (okr. Praha-západ)-stav výzkumu a jeho perspektivy - Early Slavic Settlement Accumulation in Roztoky, District of Prague-West (a Survey of Excavation performed in the years 1980-1983), Archeologické rozhledy XXXVII, 152-69,237-40.

Gojda, M. - Kuna, M., Roztoky, R-N Praga-zapad. Ranněslavjanskij seliščnyj areal. [w:] Archeologičeskije izučenija pamjatnikov 6-15 vjekov v Čechii 1975-1985 gg, 215-25. Praga.

1986
Gojda, M. - Kuna, M., Roztoky - a newly discovered settlement area of the ear-ly Slavic period. [w:] Archeology in Bohemia 1981-1985, 175-82. Prague (Institute of Archaeology).

1987
Hospodářské systémy paleoindiánských středoamerických kultur: nové pohledy - New Data on the Economic Systems of the Mesoamerican Prehispanic Cultures, Památky archeologické LXXVIII, 465-8.

1989
Příspěvek povrchové prospekce (sběrů) k topografii raně středověkých sídelních poloh v mezoregionu dolního Povltaví - New Data on the Topography of Early Medieval Sites in the Basin of the Lower Vltava (Central Bohemia) Obtained by a Fieldwalking Survey, Archeologické rozhledy XLI, 614-28.

Krajina v současném pojetí britské středověké archeologie - Landscape in the Perspective of British Medieval Archaeology, Památky archeologické LXXX, 456-63.

1990
 A Comparative Study of Czech and British Medieval Rural  Settlement Archaeology: towards Whole Landscapes. [w:] From the Baltic to the Black Sea. Studies in Medieval Archaeology - One World Archaeology Series, Vol.18 (Austin,D.-Alcock,L. eds), 99-106. Unwin Hyman-London.

The Lower Vltava Basin: an Attempt at the Regional Approach to the Settlement History of the Early Middle Ages. [w:] From the Baltic to the Black Sea. Studies in medieval Archaeology - One World Archaeology series, Vol.18(Austin,D.-Alcock,L. eds.), 219-35. Unwin-Hyman-London.

Vývoj sídelních forem ve střední Americe v období před španělským dobytím: současný stav poznání - The Present State of Knowledge in the Settlement and and Environmental Study of the Mesoamerican Formative and Classic Periods, Archeologické rozhledy XLII, 36-62.

W.A.C.: Nová alternativa světové a tabu československé archeologie - World Archaeological Congress-the New International Forum and Taboo of the Czechoslovak Archaeology, Archeologické rozhledy XLII, 446-50.

The Current State and Future Direction of Early Medieval Studies in Bohemia, Annual Report of the Medieval Settlement Research Group 4, 48-9. 1990(1989)

The Rhind Lectures 1989-90:a synopsis: The search for the Early Medieval settlement process of the ancient Slavs, a ge-neral survey and selected problems, Proceedings of the Socie-ty of Antiquaries of Scotland 120, 225-230.

1991
Roztoky, [w:] Excursion guide of the XIIth Congress of UISPP, 36-7, Bratislava.

Early Medieval Settlement at Roztoky: The 1986-1989 excavations. [w:] Archaeology in Bohemia 1986-1990, 135-9, Prague.

1992
Postprocesualismus a jeho vliv na koncepci středověké archeologie - Postprocessualism and its implications to medieval archaeology, Archeologické rozhledy XLIV/2, 70-84.

Early Medieval Settlement Study in Bohemia: Tradition and Perspectives - Studium raně středověkého osídlení v Čechách: tradice a perspektivy, Památky archeologické LXXXIII, 174-180.

Spatial Pattern in the Early Medieval Rural House and Community: A Case Study. [w:] Rural Settlement (Pre-Printed Papers, Vol.8), 125-30. York.

1993
 Aerial photography in the central Bohemian transect of the ALRNB-Landscape and Settlement Programme 1992, Památky archeologické LXXXIV, 131-133.

Letecká archeologie v AÚ AVČR. Koncepce leteckého průzkumu a zpracování obrazových dat. Archeologický ústav, Praha.

Ostoj: příběh života na rozhraní, Archeologické rozhledy XLV, 326-329.

 Aerial Archaeology in Bohemia, The newsletter of the Aerial Archaeology Research Group 7, 8-10.

Postprocessualism and archaeology of the "Late Age", Archeologické rozhledy XLV, 381-386.

Bohemia from the air: seven decades after Crawford, Antiquity 67/257, 869-875.

1994
Britská škola krajinné archeologie očima českého medie-valisty. [w:] Archeologie a krajinná ekologie (Beneš,J. - Brůna,V. eds.), 65-70.

Letecká archeologie jako nedestruktivní způsob odhalování a dokumentace minulosti: soudobé trendy, Archeologické rozhledy XLVI, 115-21.

Current problems of aerial archaeology in Bohemia: toward a conceptual approach - Současné problémy letecké archeologie v Čechách: pokus o koncepční přístup, Památky archeologické - Supplementum 1, 229-238. Praha.

Aerial Archaeology: the view from a small continental country, The Newsletter of the Aerial Archaeology Research Group 9, 23-4.

Letecká archeologie v Čechách, Muzejní a vlastivědná práce 32/Časopis přátel starožitností 102, 187-8.

Fotografická dokumentace českých hradů v programu letec-ké archeologie AÚ AVČR, Castellologica bohemica 4, 307-8.

Gojda,M. - Sádlo, J., Roztoky: Pokus o geobotanickou interpretaci vývoje krajiny (raný středověk-současnost), Archeologické rozhledy XLVI/2, 191-204.

1995
Some few remarks on the British diversified view of aerial archaeology, The Newsletter of the Aerial Archaeology Research Group 10, 17-22.

Světový archeologický kongres (WAC): archeologie jako sociální kritika. Poznámky k pojetí a ideové náplni instituce (britské) světové archeologie konce 20. století,- World Archaeological Congress: archaeology as social critique? Some few remarks on the ideas and policy of a (British) world archaeological association at the end of the 20th century, Archeologické rozhledy XLVII, 501-505.

Archaeologists or aviators? A contribution to the discussion on aerial archaeology in Britain. [w:] Whither Archaeology ? Papers in honour of Evžen Neustupný (Kuna, M. - Venclová,N. eds.). Praha, 277-280.

Letecká archeologie mezinárodně, Archeologické rozhledy XLVII/2, 325-327.

Zum Projekt der Luftbildarchäologie in Böhmen, Konzeption und Methoden. [w:] Luftbildarchäologie in Ost- und Mitteleuropa (Forschungen zur Archäologie im Land Brandenburg, Vol. 3), 199-208, Potsdam.

Letecká archeologie na území bývalého Československa: úvod - Introduction to a volume on aerial archaeology on the territory of former Czechoslovakia, Archeologické rozhledy XLVIII, 173-176.

Kombinovaná metoda leteckého průzkumu a povrchových sběrů a její význam pro studium topografie pravěkého osídlení ˙The application of a combined method of aerial survey and surface collection in Central Bohemia, Archeologické rozhledy XLVIII, 220-246.

1996
The combined method of aerial reconnaissance and surface collection, AARGnews (The Newsletter of the Aerial Archaeology Research Group) 13, 14-20.

Aerial archaeology in Japan: a personally experienced overview, AARGnews (The Newsletter of the Aerial Archaeology Research Group) 13, 36-41.

The contribution of air archaeology to the settlement patterns and field system changes in Bohemia, Památky archeologické - Supplementum 5, 326-330.

A few comments on the archaeologists' approach to the Bayeux iconography, Památky archeologické LXXXVI/2, 110-112.

Vrcholně středověká opevněná sídla ve fondech Archí-vu leteckých snímků Archeologického ústavu AVČR, Castellologica bohemica 5, 335-344, Tab.I-XIV.

1997
Bohemia: A long-term grant awarded to the aerial pro-ject, AARGnews (The Newsletter of the Aerial Archaeology Research Group) 14, 11-12.

K soudobým směrům, organizaci a postavení archeologie v Japonsku, Archeologické rozhledy 49/3, 508-525, 577-578.

Mezinárodní konference o dálkovém průzkumu v archeolo-gii, Archeologické rozhledy 49/3, 558-560.

Česká archeologie v mezinárodním projektu Evropské unie, Archeologické rozhledy 49/3, 561.

The principles of aerial archaeology and its cooperation with other non-destructive methods. [w:] Aus der Luft - Bi der unserer Geschichte. Luftbildarchäologie in Zentraleuropa (J. Oexle ed.), 4-9. Dresden.

The contribution of aerial archaeology to the European landscape studies: past achievements, recent developments and future perspectives, Journal of European Archaeology 5.2, 91-104.

1998
Letecká archeologie: mezinárodní spolupráce a letní výcvikové kurzy, Archeologické rozhledy 50/4, 869-876.

1999
Archeologie ze vzduchu. Letecká archeologie v severozápadních Čechách v letech 1992-1997, Archeologické rozhledy 51/2, 410.

Česká archeologie na internetu: nové přírůstky, Archeologické rozhledy 51/4, 879.

2000
Aerial survey and air photo documentation at Velim and its surroundings - Letecký průzkum a dokumentační snímkování Velimi a okolí. [w:] Hrala, J. -  Šumberová, R. - Vávra, M.: Velim. A Bronze age fortified site in Bohemia, 329-336.  Praha (Institute of Archaeology).

2000
„Sídelní prostor pravěkých Čech". Zpráva o průběhu komplexního výzkumného projektu Archeologického ústavu AV ČR a Jihočeského muzea, Archeologické rozhledy 52/3, 535-542.

Letecký průzkum a terénní práce v projektu „Sídelní prostor pravěkých Čech" v roce 1999, Zpravodaj České archeologické společnosti (Supplément 421), 25-26.

2001
Letecká archeologie: principy, cíle a dosavadní výsledky v Čechách, InGIS 1/2001, 18-21.

Archaeology and landscape studies in Europe: approaches and concepts. [w:] One land, many landscapes (Darvill, T. - Gojda, M. eds.), 9-18. BAR International Series 987. Oxford.

Nad městy, hrady a zámky: Česko a Slovensko, Archeologické rozhledy 53/4, 843-845.

2002
Aerial Archaeology in Bohemia at the turn of the twenty first century: integration of landscape studies and non-destructive archaeology. [w:] Aerial archaeology. Developing future practice (Bewley, B. - Raczkowski, W. eds.), 68-75. Amsterdam-Berlin-Oxford-Tokyo-Washington D.C: IOS Press.

2002
Ten years of aerial archaeology in Bohemia: a jubilee conference, AARGnews - The Newsletter of the Aerial Archaeology Research Group 25, 19-20.

Archeologie v České republice: evidence a ochrana památek, průzkum krajiny, Rekonstrukce a experiment v archeologii 3, 159-168.

Udělení prestižní ceny Otto Braaschovi, Archeologické rozhledy 54/1, 332.

Mělnická kotlina v proměnách tisíciletí: sídelní prostor ve světle leteckého průzkumu, Vlastivědný sborník Mělnicka IV, 6-15.

Letecký průzkum a paměť české krajiny. [w:] Krajina 2002. Od poznání k integraci (Němec, J. ed.), 24-29. Praha: Ministerstvo životního prostředí.

Leteckoarcheologický průzkum na Nymbursku a velké pravěké ohrazení u obce Chleby, Vlastivědný zpravodaj Polabí 36, 248-251.

Gojda, M. (ed.) - Dreslerová, D. - Foster, P. - Křivánek, R. - Kuna, M. - Vencl, S. - Zápotocký, M.,  Velké pravěké ohrazení v Klech (okr. Mělník). Využití nedestruktivních metod výzkumu k poznání nového typu areálu, Archeologické rozhledy54, 371-430.

2003
Aerial reconnaissance in archaeology and past landscape studies. The application of visual prospection from low altitudes in Bohemia, Kartografie a geoinformatika 5/2, 4-10.

Archaeology and landscape studies in Europe: approaches and concepts. [w:] People and Nature in Historical Perspective (J. Laszlovszky et P. Szabó, eds.), 35-51. Central European University - Archaeolingua: Budapest.

Vzpomínka na Miroslava Bálka (1946-2003), Archeologické rozhledy 55, 806-808.

Letecký průzkum a identifikace komponent sídelních areálů prostřednictvím porostových příznaků: metodické poznámky. [w:] Sedmdesát Neustupných let (Šmejda, L. - Vařeka, P. eds.), 65-74. Plzeň: Katedra archeologie Západočeské univerzity.

2004
Vzpomínka na Miroslava Bálka, Archeologické rozhledy 55, 806-808.

Letecký průzkum a identifikace komponent sídelních areálů prostřednictvím porostových příznaků: metodické poznámky. [w:] Sedmdesát Neustupných let (L. Šmejda - P. Vařeka eds.), 65-73. Plzeň.

Prehistoric Bohemia: Landscape and Settlement in the Heart of Europe, Landscape Vol. 5 / No. 1, 35-54.

Régészeti örökség és nemzeti tudat Czehországban. [w:] A kulturális örökség (P. Erdösi - G. Sonkoly eds.), 335-346. Budapest: L‘Harmattan - Atelier.

2005
Cíle výzkumného záměru plzeňské katedry archeologie a cesty k jejich dosažení, Archeologické rozhledy 57, 211-213.

Krajina pravěkých Čech ve světle nedestruktivní archeologie. [w:] Ve službách archeologie 6 (J. Hašek - R. Nekuda - M. Ruttkay eds.), 29-42. Brno.

Features, Sites and Settlement Areas in the View of Air Survey (Bohemia 1992-2003). [w:] Air Photography and Archaeology 2003. A Century of Information (J. Burgeois - M. Meganck eds.), 101-111. Gent.

Archeologia lotnicza w Czechach w kóncu XX wieku: integracja studiów nad krajobrazem kulturowym a archeologia nieinwazyjna. [w:] Biskupin...i co dalej? Zdjecia lotnicze w polskiej archeologii (J. Nowakowski, A. Prinke, W. Raczkowski eds.), 449-456. Poznań: Ad rem.

LIDAR a jeho možnosti ve výzkumu historické krajiny, Archeologické rozhledy 57, 806-809.

Popis raně středověkých objektů (et M. Kuna – N. Profantová). In: Počátky raného středověku v Čechách (M. Kuna – N. Profantová et al. – co-authorship), chapt. 1.4 (pp. 25-67). Praha: Archeologický ústav AV ČR.

Krajinné prostředí sídelního areálu (et M. Kuna – J. Sádlo). In: Počátky raného středověku v Čechách (M. Kuna – N. Profantová et al. – co-authorship), chapt. 1.4 (pp. 25-67). Praha: Archeologický ústav AV ČR.

Gojda, M. - Raczkowski, W., Chinese trail: some remarks on the International Conference on Remote Sensing Archaeology in Beijing, China (18.-21.100.2004), AARGnews (The Newsletter of the Aerial Archaeology Research Group) 30, 34-37.

Large prehistoric enclosures in Bohemia: the evidence from the air. [w:] Enclosing the Past: inside and outsider in prehistory (A. Harding - S. Sievers - N. Venclová eds.), Sheffield Archaeological Monographs 15, 76-96. J.R. Collis Publications: Sheffield.

The archeology of lowlands: a few remarks on the methodology of aerial survey. In: Landscape Ideologies (T. Meier ed.), 117-123. Archaeolingua, Series Minor 22. Budapest.

Kulturní krajina. In: Česko – Ottův historický atlas (E. Semotanová et al.) – kap. 2 (pp. 34-41). Praha: Ottovo nakladatelství.

Pravěk. In: Česko – Ottův historický atlas (E. Semotanová et al..) – kap. 3 (pp. 42-69). Praha: Ottovo nakladatelství.

Archetypy evropské kulturní krajiny. In:: Krajina v České republice (Němec, J. – Pojer, F. 2007 a kolektiv), 44-55. Praha: Consult.

Vznik a vývoj osídlení. In: Krajina v České republice (Němec, J. – Pojer, F. 2007 a kolektiv), 70-73. Praha: Consult.

Archeologie krajiny Podřipska: cíle, metody a první výsledky projektu. Zprávy České archeologické společnosti 68, 34-35.

Mezinárodní projekt o historii evropské krajiny, Archeologické rozhledy 59/4, 837-838.

Archeologie krajiny Podřipska. Cíle, metody a výsledky prvního roku projektu. In: Opomíjená archeologie 2005 – 2006 (Krištuf, P. – Šmejda, L. – Vařeka, P. eds.). Plzeň, 12-18.

Letecká archeologie a dálkový průzkum v prvním roce projektu Archeologie krajiny Podřipska. In: Opomíjená archeologie 2005 – 2006 (Krištuf, P. – Šmejda, L. – Vařeka, P. eds.). Plzeň, 12-18.

2008
Archiv leteckých snímků Archeologického ústavu AV ČR v Praze (1992 – 2007). Archeologické rozhledy 60, 144-146.

Archiv leteckých snímků Archeologického ústavu AV ČR v Praze (1992 – 2007).  In: Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách v letech 2003–2007.  Sborník k životnímu jubileu Zdeňka Smrž (E. Černá – J. Kuljavceva Hlavová eds). Most, 409-417.

Zdeněk Smrž: inspirativní dílo archeologa severozápadních Čech. ).  In: Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách v letech 2003–2007.  Sborník k životnímu jubileu Zdeňka Smrž (E. Černá – J. Kuljavceva Hlavová eds). Most, 11-12.

2009
Česká raně středověká hradiště. In: Přemyslovci. Budování českého státu (Sommer, P. – Třeštík, D. - Žemlička, J. eds). Praha: Nakladatelství lidové noviny, 64-68.

Vysokoškolské kurzy letecké archeologie a dálkového průzkumu v České republice, Archeologické rozhledy 61/1, 142-144.

Courses in aerial archaeology at universities in the Czech Republic: An overview, Occasional Publication of the Aerial Archaeology Research Group No. 1, 24-26 (ISSN 2040-526X).

Gojda, M. et John, J. 2009: Dálkový archeologický průzkum starého sídelního území Čech  - Konfrontace výsledků letecké prospekce a analýzy družicových dat. Archeologické rozhledy, 467-492.

Gojda, M. – Šmejda, L. 2009: Cercetarea si prezentarea peisajelor in Republica Cehắ. In: Palmer, R. – Oberlander, I. – Bem, C., Arheologie Aerianắ in Romania si inEuropa. Bucuresti: cimer, 106-111.

2010
Vývojové trendy dálkového průzkumu v archeologii střední Evropy. In:  Gojda, M. a kolektiv, Studie k dálkovému průzkumu v archeologii. Plzeň (Západočeská univerzita), 8-12.

Archeologie v procesu univerzitního vzdělání, Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni 4/10, 13-22.

Gojda, M. – Křivánek, R. – Meduna, P. – Rytíř, M. – Trefný, M. 2010: Archeologie krajiny a sídel na Podřipsku. Výzkum středověkého ohrazeného areálu v Ledčicích. Archeologické rozhledy 62, 259-292.

Gojda, M. – Křivánek, R. 2010: Půdní a geologické podmínky při leteckém a geofyzikálním průzkumu, Živá archeologie – REA 11, 92-95.

Bouzek, J. – Gojda, M. – Klápště, J. – Macháček, J. – Měřínský, Z. – Podborský, V. – Vařeka, P. 2010: Česká archeologie na rozcestí, Archeologické rozhledy 62, 712-714.

2011
Remote sensing for the integrated study and management of sites and monuments - a Central European perspective and Czech case study. In: D. Cowley (ed.): Remote Sensing for Archaeological Heritage Management, EAC Occassional Paper No. 5. Budapest: Archaeolingua, 215-227.

Archaeology in current society. A central European perspective, Antiquity 85, 1448-1153.

Gojda,M. – John, J. – Starková, L. 2011: Archeologický průzkum krajiny pomocí leteckého laserového skenování. Dosavadní průběh a výsledky prvního českého projektu,  Archeologické rozhledy 63, 680-698.

2012
Význam moderních metod dálkového průzkumu pro studium, dokumentaci a mapování historické krajiny českých zemí. Relikty fortifikační architektury v krajině (Terezín). In: E. Chodějovská – R. Šimůnek (eds.): Krajina jak...  Sborník k poctě profesorky Evy Semotanové, str. 239-266. Praha: Historický ústav AV ČR.

Some observations on contemporary teaching of archaeology in universities, Sprawozdania archeologiczne 64, 9-16.

Gojda, M. - Hejcman, M.  2012: Cropmarks in main field crops enable the identification of a wide spektrum of buried features on archaeological sites in Central Europe, Journal of Archaeological Science 39, 1655-1664.

2013
Výzkum, dokumentace a mapování novověkých polních opevnění prostřednictvím letecké prospekce, fotografie a laserového skenování. In: Gojda, M. – John, J. (eds.): Archeologie a letecké laserové skenování krajiny, 38-48.

Projekt Potenciál archeologického výzkumu krajiny v ČR prostřednictvím dálkového laserového 3D snímkování (LIDAR). Jeho cíle a dosažené výsledky (J. John – co-authorship). In: Gojda, M. – John, J (eds.): Archeologie a letecké laserové skenování krajiny, 21-36.

Hejcman, M. – Součková, K. – Gojda, M. 2013: Prehistoric settlement activities changed soil   pH nutriet availability, and growth of contemporary crops in Central Europe, Plant and Soil 369, 131-140.

Ex caelo lux. Principy leteckého laserového skenování a jeho využití pro dálkový archeologický průzkum. (J. John – co-authorship). Gojda, M. – John, J. (eds.): Archeologie a letecké laserové skenování krajiny, 8-19.

2014
Testing the potential of airborne LiDAR scanning in archaeological landscapes of Bohemia: strategy, achievements and cost-effectiveness. In: : Kamermans, H. – Gojda, M. - Posluschny, A. G. (eds.): A Sense of the Past. BAR Int. Ser. 2588, 83-91. Oxford: Archaeopress.

České země v pravěku. In: Semotanová, E. – Cajthaml, J., Akademický atlas českých dějin (Academic Atlas of Czech History). Praha: Academia, 1-30.

 
Recenzje

1986
Archaologische und naturwissentschaftliche Untersuchungen an landlichen und fruhstadtischen Siedlungen in deutschen Kusten- gebiet vom 5. Jahrhundert v.Chr. bis zum 11. Jahrhundret n.Chr.(Kossack,G. - Behre,K.E. - Schmid,P. eds.). Weinheim 1984. Památky archeologické LXVII, 1986, 519-23.

1988
Haviland, W.A. 1985: Excavations in Small Residential Groups of Tikal: Groups 4F-1 and 4F-2. Tikal Report No. 19. Philadelphia 1985. Památky archeologické LXXIX, 1988,482-4.

1989
Darvill, T. 1987: Ancient Monuments in the Countryside: An Archaeological Management Review. London. Památky archeologické LXXX, 1989, 481-3.

Stafford, P. 1985: The East Midlands in the Early Middle Ages. Leicester 1985. Archeologické rozhledy XLI, 1989, 341-2.

Domesday Book Studies: Alecto Historical Edition. London 1987. Archeologické rozhledy XLI, 1989, 336-7.

1990
Kobyliňski, Z. 1988: Struktury osadnicze na ziemiach Polskich u schyłku starożytności i w początkach wczesnego średniowiecza. Warszawa 1988. Archeologické rozhledy 1990, 105-6.

Landscape and Culture (Wagstaw, M. ed.). Oxford-New York 1987. Památky archeologické LXXXI, 1990, 477-81.

1993
Gaffney, V. - Stančič, Z. 1991: GIS approaches to regional analysis: A case study of the island of Hvar Ljubljana. Památky archeologické LXXXIV, 1993, 164-165.

1997
Darvill, T. 1996: Prehistoric Britain from the Air. A Study of Space, Time and Society. Cambridge. Památky archeologické 88/1 - 1997, 158-159.

2006
Bewley, R. - Kennedy, D 2004: Ancient Jordan from the air. British Academy. London. Archeologické rozhledy 58/1 2006, 135-137.

Sádlo, J. - Dreslerová, D. - Cílek, V. - Hájek, P. - Pokorný, P. 2005: Krajina a revoluce. Praha: Malá Skála. Archeologické rozhledy 58/1 - 2006, 137-139.

2012
Cowley, D. - Standring, R.A. - Abicht, M.J. eds: Landscapes through the Lens. Aerial Photographs and Historic Environment (Occassional Publication of the Aerial Archaeology Research Group No. 2, Oxford: Oxbow Books, 2010. European Journal of Archaeology 15/2 – 2012, 356-9.

2012
Barber, M. 2011:  A History of Aerial Photography and Archaeology: Mata Hari’s Glass Eye and Other

Stories. English Heritage, Swindon. Landscapes 2012 (in press).

2013
Doneus, M. 2013: Die hinterlassene Landschaft – Prospektion und Interpretation in der  Landschaftsarchäologie. Mitteilungen der Prähistorischen Kommission, Band 78. Památky archeologické CV, 284-285.

 

UCZESTNICTWO W KRAJOWYCH I MĘDZYNARODOWYCH PROJEKTACH BADAWCZYCH (OSTATNIE 8 LAT)

Research programme of the Ministry of Education Neglected Archaeology (co-head); inside this programme: head of „Archaeological Remote Sensing” and „Archaeology of Landscape around the Říp Mountain” projects (2005-2010; University of West Bohemia).

Potential of Survey of Archaeological Landscapes in the Czech Republic by Means of 3D Airborne Laser Scanning/LiDAR - first application in Czech archaeology of large scale 3D mapping of prehistoric and historic sites and landscapes with earthworks (2010-2011; University of West Bohemia; head of the project).

2010-2014 ArchaeoLandscapes Europe – large project supported by EU via the Culture 2007-2013 Programme (more than 40 partners from almost 30 countries); project No. 2010 – 1486/001-001, CU7-MULT7 (associate partner).

 
ORGANIZACJA MIĘDZYNARODOWYCH KONFERNCJI/KONGRESÓW
2013 (September):
President of the Annual Meeting (AM) of the European Association of Archaeologists (EAA) and Head of the Scientific Board the AM of EAA 2013.held at the University of West Bohemia in Pilsen, Czech Republic.

 
FUNKCJE W W TOWARZYSTWACH NAUKOWYCH, KOMISJACH
Scientific Board of the Faculty of Philosophy, University of West Bohemia

Scientific Board of the Faculty of History and Social Sciences (UKSW)

International Advisory Board of the journal Archaeologia Polona

 
PROBLEMATYKA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Non-destructive methods of archaeological research
monograficzne: Archaeology of the Early Middle Ages (Czechia, Slovakia, Scandinavia, United Kingdom)
konwersatoria: Archaeology of landscape

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2015
Informacja o ciasteczkach