Przygotowywanie prac

leszek on pon., 23/02/2015 - 11:18

Składanie prac dyplomowych - informacje ogólne - (plik PDF do pobrania)

Zasady zapisu bibliograficznego w wykazie cytowanej literatuty oraz zasady sporządzania przypisów - (plik PDF do pobrania)

Praca licencjacka

Instrukcja dotycząca przygotowywania pracy licencjackiej i zdawania egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia w Instytucie Archeologii UKSW

1. Prace licencjackie mogą powstawać w ramach seminariów licencjackich prowadzonych w Instytucie Archeologii UKSW. Tematy prac licencjackich są proponowane przez prowadzącego seminarium. Jeżeli prowadzący seminarium wyrazi zgodę, student/studentka może także przygotowywać pracę, której temat sam zaproponował/zaproponowała. Temat pracy, zaakceptowany przez jej promotora, podlega zatwierdzeniu przez Radę Instytutu Archeologii WNHiS UKSW.

2. Postępy pracy są referowane w czasie seminarium i konsultowane z prowadzącym. Warunkiem zaliczenia I semestru seminarium licencjackiego jest złożenie zaakceptowanego przez prowadzącego, pisemnego konspektu pracy licencjackiej. Konspekt (minimum trzy strony) musi zawierać: projektowany tytuł pracy licencjackiej, jasne sformułowanie przedmiotu i problemu pracy, określenie układu pracy wraz z opisem jej poszczególnych części, omówienie podstaw źródłowych pracy oraz podstawową bibliografię.

3. Promotorem pracy licencjackiej może być nauczyciel akademicki mający co najmniej stopień doktora. Oceny pracy dokonuje promotor kierujący pracą oraz jeden recenzent. Recenzentem pracy licencjackiej może być osoba mająca co najmniej stopień doktora.

4. Praca licencjacka powinna stanowić samodzielne opracowanie wybranego zagadnienia/zagadnień w oparciu o istniejącą literaturę przedmiotu. Podstawą przygotowania pracy powinno być nie mniej niż 20 pozycji bibliograficznych, nie wliczając w to źródeł internetowych (nie dotyczy czasopism naukowych wydawanych w formie cyfrowej).

5. Celem pracy licencjackiej jest wykazanie się znajomością podstaw warsztatu pracy badawczej archeologa. Praca licencjacka winna pokazać, że jej autor poznał zasady pisania pracy naukowej i potrafi samodzielnie opracować wybrany problem badawczy. Praca licencjacka zawierać musi aparat naukowy w postaci przypisów bibliograficznych i wykazu cytowanej literatury. Szczegółowy sposób przygotowania wykazy cytowanej literatury i sporządzania przypisów bibliograficznych jest ustalany przez studenta z promotorem pracy.

Praca może mieć charakter:
a) analityczno-interpretacyjny (zawierająca analizę oraz interpretację wybranego zjawiska w szeroko rozumianym kontekście kulturowym lub historycznym);
b) porównawczy (polegająca na porównaniu pod wybranym kątem określonych zjawisk artystycznych lub historycznych);
c) krytyczny (zajmująca stanowisko krytyczne wobec wybranych zjawisk artystycznych czy historycznych lub ich przyjętych interpretacji).

6. Praca powinna mieć objętość nie mniejszą niż 40 stron tekstu (nie wliczając w to bibliografii, ilustracji i aneksów). Tekst powinien być napisany czcionką Arial 11 pkt. lub TimesNewRoman 12 pkt., odstęp między wierszami wynosić 1,5, a strona powinna liczyć około 2800 znaków wraz ze spacjami. Zasady sporządzania wykazu cytowanej literatury i przypisów bibliograficznych reguluje Załącznik do niniejszej instrukcji, opracowany przez prowadzącego seminarium licencjackie.

7. Należy przygotować trzy egzemplarze pracy dyplomowej (dwa w twardej - jednostronnie drukowane i jeden w miękkiej oprawie – dwustronnie drukowany) - zszyte lub sklejone oraz. elektroniczną wersję pracy z plikiem, z którego dokonano wydruku. Elektroniczną wersję pracy student archiwizuje w systemie USOS, zgodnie z instrukcją dostępną pod adresem: https://apd.uksw.edu.pl/csi/apd_studenci.pdf lub https://www.apd.uksw.edu.pl/documents/page/instrukcje/

8. W pracy musi znaleźć się oświadczenie o samodzielnym jej napisaniu oraz o zgodności wersji elektronicznej z drukowaną podpisane przez autora. Tekst takiego oświadczenia dostępny jest pod adresem: https://apd.uksw.edu.pl/

9. Recenzenci pracy licencjackiej oceniają m.in.: merytoryczną zawartość pracy, zgodność jej treści z tytułem, dobór i wykorzystanie źródeł, poprawność ortograficzną, gramatyczną i stylistyczną, opanowanie techniki pisania prac naukowych, obecność i jakość aparatu naukowego w postaci przypisów, wykazów cytowanej literatury, ilustracji, etc.

10. Warunkiem przystąpienia do egzaminu licencjackiego w sesji letniej jest złożenie w Dziekanacie WNHiS pracy - zaakceptowanej przez promotora, a następnie przez Radę Instytutu - do dnia 31 maja. Ponadto praca musi otrzymać pozytywną ocenę recenzenta, wyznaczonego przez Dyrektora Instytutu. W przypadku negatywnej oceny pracy przez recenzenta, o dopuszczeniu do egzaminu decyduje Dziekan, który zasięga opinii drugiego recenzenta.

11. Po uzyskaniu absolutorium na studiach I stopnia i po złożeniu pracy licencjackiej student zdaje egzamin licencjacki.

12. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu licencjackiego jest:
a) uzyskanie zaliczenia wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie nauczania;
b) uzyskanie w systemie akumulacji i przenoszenia osiągnięć studenta co najmniej 180 punktów;
c) uzyskanie oceny co najmniej dostatecznej z pracy licencjackiej.

13. Egzamin licencjacki odbywa się przed trzyosobową komisją powołana przez Dziekana, w skład której wchodzą: przewodniczący i dwaj członkowie. Z urzędu egzaminowi przewodniczy: Dziekan, Prodziekan, Dyrektor Instytutu lub jego Zastępca albo upoważniony przez Dziekana nauczyciel akademicki mający tytuł naukowy lub stopień naukowy, zatrudniony na Wydziale. Dziekan powołuje do komisji promotora i recenzenta pracy lub innego egzaminatora.

14. Egzamin dyplomowy powinien odbyć się w terminie nie przekraczającym trzech miesięcy od daty złożenia pracy. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym. W czasie egzaminu student przedstawia autoreferat prezentujący wyniki pracy, a następnie zadawane są pytania (nie mniej niż trzy) z zakresu materiału dydaktycznego będącego przedmiotem nauczania w ciągu całych studiów I stopnia.

15. Podstawą obliczenia oceny na dyplomie są – średnia arytmetyczna wszystkich ocen z indeksu – 0,5; ocena z egzaminu licencjackiego - 0,25 i ocena pracy licencjackiej – 0,25.

16. Pozytywne złożenie egzaminu licencjackiego jest warunkiem przystąpienia do rekrutacji na studia magisterskie.

Dyrektor Instytutu Archeologii UKSW
Dr hab. prof. UKSW Zbigniew Kobyliński
Rada Instytutu Archeologii UKSW
Warszawa, 1 grudnia 2010 r.

 

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2015
Informacja o ciasteczkach