NOWA PUBLIKACJA - Konserwacja zapobiegawcza 03

Joanna Wawrzeniuk on ndz., 15/11/2015 - 00:00

Konserwacja zapobiegawcza 03. Dziedzictwo niematerialne i pamięć", pod redakcją Zbigniewa Kobylińskiego i Jacka Wysockiego

w serii ARCHAEOLOGICA HEREDITAS 05 -2015

Spis treści

Zbigniew Kobyliński – Czy można mądrze zarządzać niematerialnym dziedzictwem kulturowym?

 Część I. Andrzej Tomaszewski i problematyka dziedzictwa niematerialnego

Ewa Święcka – Pamięć miejsc i miejsca pamięci. O wartościach duchowych i dziedzictwie niematerialnym w pismach  Andrzeja Tomaszewskiego

Maria Poksińska – Rysunek architektoniczny – imperatyw, wiedza, pasja

Ewa Łużyniecka – Pamięć o sacrum trwa w architekturze

Maria Brykowska – „Wielodyscyplinarne” badania i zadania konserwatorskie, na przykładzie prac Zespołu Badań nad Polskim  Średniowieczem UW i PW w WiślicyWładysław Zalewski – Odkrycie posadzki wiślickiej i meandry praktyki konserwatorskiej: rola Andrzeja Tomaszewskiego

Andrzej Rusak – Troska o dziedzictwo edukacja: prawda przeszłości i wskazanie na przyszłość (na przykładzie konserwacji  fresków jagiellońskich w katedrze sandomierskiej)Bibliografia prac Andrzeja Tomaszewskiego. Andrzej Tomaszewski in memoriam. Publikowane wspomnienia o Profesorze  Andrzeju Tomaszewskim

Część II. Dziedzictwo niematerialne – rozważania teoretyczne

Agnieszka Przybyła-Dumin – Jak zachować niematerialne? O problemach wdrażania zapisów Konwencji UNESCO z 2003 roku w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego

Krystyna Gutowska – Kilka uwag o niematerialnych wartościach i niematerialnym sposobie istnienia dziedzictwa kulturowego

Dorota Folga-Januszewska – Starożytne początki pojęcia muzeum jako formy dziedzictwa niematerialnego

Dorota Kielak – Między pamięcią a ideą. O sposobie transponowania zabytków przeszłości w polskiej literaturze przełomu XIX i XX wieku

Magdalena Rutyna – Cmentarz jako nośnik pamięci indywidualnej i grupowej

Zbigniew Kobyliński – Archeolog jako mówca umarłych

Część III. Dziedzictwo niematerialne: ochrona, prezentacja, kreacja

Jacek Gutowski – Dziedzictwo kulturowe i fantazmaty

Anna Zalewska – Na styku niematerialnego i materialnego. Znaczenie, potencjał i odpowiedzialność archeologii w procesie kształtowania wiedzy oraz wrażliwości i świadomości historycznej Polaków, w odniesieniu do materialnych pozostałości po Wielkiej Wojnie

Weronika Kobylińska-Bunsch – Utrwalić to, co niematerialne: fotografia jako (s)chronienie pamięci w strategiach artystycznych XX wieku

Jarosław Chrapek i Bartłomiej Klęczar – Transatlantycka Telegraficzna Centrala nadawcza w Babicach. Przywracanie pamięci miejsca w świadomości mieszkańców gminy Stare Babice i m. st. Warszawy

Jacek Wysocki – Pamięć utracona i odzyskana: o inicjatywach na rzecz poznawania przedwojennych dziejów Prus

Karolina Przybysz – Umschlagplatz w przestrzeni dzisiejszej warszawy – miejsce pamięci czy pamięć miejsca?

Agnieszka Walendzewicz – Niematerialne wartości dziedzictwa materialnego na przykładzie Centrum Handlowego Suwałki Plaza

Tadeusz Klimczak – Pożegnanie z Hutą – o fenomenie powstania, istnienia, zatracenia i o przywracaniu pamięci w przestrzeni publicznej

Artur Kostarczyk – Pamięć geometrii przestrzeni, czyli o znaczeniu dziedzictwa kultury dla gospodarowania przestrzenią

Karol Piasecki – Rola krajoznawstwa w przekazie regionalnej tradycji kulturowej. Przykład Kozienic i regionu kozienickiego

Wiesława Chodkowska – Tajemnice ciesiołki – pokaz dawnych technik budowlach i inne działania podejmowane w ramach konserwacji zapobiegawczej w Dziale Architektury Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku

Łukasz Mikołaj Sadowski – Europa w Azji. W kilku słowach o zabytkach kolonialnych w Malakka

Marek Zalewski – Supraśl – na progu wspólnego dziedzictwa

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2015
Informacja o ciasteczkach