PUBLIKACJE

*/?>

Publikacja w serii ARCHAEOLOGICA HEREDITAS 07 -2016

Red. Zbigniew Kobyliński

Grodziska Warmii i Mazur 2. Nowe badania i interpretacje

 

Spis treści

 • Wprowadzenie
 • Marcin Engel i Cezary Sobczak - Grodziska jaćwieskie w świetle najnowszych badań interdyscyplinarnych – s. 7-26
 • Arkadiusz Koperkiewicz - Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy Olsztyn – Las Miejski – s. 27-47
 • Felix Biermann, Christofer Herrmann i Arkadiusz Koperkiewicz - Alt Wartenburg/ Barczewko na Warmii. Początki miasta średniowiecznego i jego fortyfikacje – s. 49-70
 • Robert Klimek - Grodziska w Baranówce, gm. Frombork w świetle mitów, źródeł pisanych i badań archiwalnych – s. 71-77
 • Andrzej Pydyn - Wyniki archeologicznych prospekcji podwodnych w jeziorach Pojezierza Iławskiego w latach 2013 -2014 – s. 79-92
 • Zbigniew Kobyliński, Jerzy Nitychoruk, Kamil Rabiega, Magdalena Rutyna, Dariusz Wach, Fabian Welc, Jacek Wysocki, Katarzyna Zeman-Wiśniewska i Magdalena Żurek - Falsyfikacja domniemanych grodzisk w powiecie iławskim i ostródzkim – s. 247-293
 • Maciej J. Bojanowski, Urszula Czarniecka, Arkadiusz Gąsiński, Petras Jokubauskas, Urszula Kobylińska, Zbigniew Kobyliński i Łukasz Kruszewski - Petrografia ceramiki pradziejowej i średniowiecznej z grodzisk zachodniej części ziem pruskich – s. 113-171
 • Joanna Kałużna-Czaplińska, Paulina Gątarek, Angelina Rosiak, Urszula Kobylińska i Zbigniew Kobyliński - Zawartość kwasów tłuszczowych w ceramice pochodzącej z pradziejowych i średniowiecznych grodzisk z zachodniej części ziem pruskich – s. 173-209
 • Maria Lityńska-Zając i Magdalena Moskal-del Hoyo - Wyniki badań archeobotanicznych grodzisk z zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego – s. 211-230
 • Tomasz Stępnik - Analiza dendrologiczna prób drewna i węgli drzewnych z grodzisk zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego – s. 231-246
 • Zbigniew Kobyliński, Jerzy Nitychoruk, Kamil Rabiega, Magdalena Rutyna, Dariusz Wach, Fabian Welc, Jacek Wysocki, Katarzyna Zeman-Wiśniewska i Magdalena Żurek - Falsyfikacja domniemanych grodzisk w powiecie iławskim i ostródzkim – s. 247-293
 • Jacek Radkowski i Jacek Wysocki - Wstęp do problematyki gródków stożkowatych z terenu średniowiecznego państwa zakonu krzyżackiego, znajdujących się na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego – s. 295-385

 


Publikacja w serii ARCHAEOLOGICA HEREDITAS 06 -2016

Zbigniew Kobyliński, Ewa Magdalena Charowska i Łukasz Kowalczyk

Teoria i praktyka prezentacji reliktów archeologiczno-architektonicznych

 

Spis treści

1. Problemy konserwacji zapobiegawczej reliktów archeologiczno-architektonicznych - Zbigniew Kobyliński

2. Konserwacja i prezentacja reliktów archeologicznych in situ przy zastosowaniu konstrukcji zabezpieczających: założenia teoretyczne i rozwiązania praktyczne - Ewa Magdalena Charowska

3. Formy prezentacji reliktów architektury murowanej w Polsce - Łukasz Kowalczyk

(rozwinięty spis treści pod linkiem)

 


Publikacja w serii ARCHAEOLOGICA HEREDITAS 05 -2015

red. Zbigniew Kobyliński i Jacek Wysocki

Konserwacja zapobiegawcza 03. Dziedzictwo niematerialne i pamięć


 

Spis treści

 • Zbigniew Kobyliński – Czy można mądrze zarządzać niematerialnym dziedzictwem kulturowym?

Część I. Andrzej Tomaszewski i problematyka dziedzictwa niematerialnego

 • Ewa Święcka – Pamięć miejsc i miejsca pamięci. O wartościach duchowych i dziedzictwie niematerialnym w pismach Andrzeja Tomaszewskiego
 • Maria Poksińska – Rysunek architektoniczny – imperatyw, wiedza, pasja
 • Ewa Łużyniecka – Pamięć o sacrum trwa w architekturze
 • Maria Brykowska – „Wielodyscyplinarne” badania i zadania konserwatorskie, na przykładzie prac Zespołu Badań nad Polskim Średniowieczem UW i PW w Wiślicy
 • Władysław Zalewski – Odkrycie posadzki wiślickiej i meandry praktyki konserwatorskiej: rola Andrzeja Tomaszewskiego
 • Andrzej Rusak – Troska o dziedzictwo edukacja: prawda przeszłości i wskazanie na przyszłość (na przykładzie konserwacji fresków jagiellońskich w katedrze sandomierskiej)
 • Bibliografia prac Andrzeja TomaszewskiegAndrzej Tomaszewski in memoriam. Publikowane wspomnienia o Profesorze Andrzeju Tomaszewskim

Część II. Dziedzictwo niematerialne – rozważania teoretyczne

 • Agnieszka Przybyła-Dumin – Jak zachować niematerialne? O problemach wdrażania zapisów Konwencji UNESCO z 2003 roku w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego
 • Krystyna Gutowska – Kilka uwag o niematerialnych wartościach i niematerialnym sposobie istnienia dziedzictwa kulturowego
 • Dorota Folga-Januszewska – Starożytne początki pojęcia muzeum jako formy dziedzictwa niematerialnego
 • Dorota Kielak – Między pamięcią a ideą. O sposobie transponowania zabytków przeszłości w polskiej literaturze przełomu XIX i XX wieku
 • Magdalena Rutyna – Cmentarz jako nośnik pamięci indywidualnej i grupowej
 • Zbigniew Kobyliński – Archeolog jako mówca umarłych

Część III. Dziedzictwo niematerialne: ochrona, prezentacja, kreacja

 • Jacek Gutowski – Dziedzictwo kulturowe i fantazmaty
 • Anna Zalewska – Na styku niematerialnego i materialnego. Znaczenie, potencjał i odpowiedzialność archeologii w procesie kształtowania wiedzy oraz wrażliwości i świadomości historycznej Polaków, w odniesieniu do materialnych pozostałości po Wielkiej Wojnie
 • Weronika Kobylińska-Bunsch – Utrwalić to, co niematerialne: fotografia jako (s)chronienie pamięci w strategiach artystycznych XX wieku
 • Jarosław Chrapek i Bartłomiej Klęczar – Transatlantycka Telegraficzna Centrala nadawcza w Babicach. Przywracanie pamięci miejsca w świadomości mieszkańców gminy Stare Babice i m. st. Warszawy
 • Jacek Wysocki – Pamięć utracona i odzyskana: o inicjatywach na rzecz poznawania przedwojennych dziejów Prus
 • Karolina Przybysz – Umschlagplatz w przestrzeni dzisiejszej warszawy – miejsce pamięci czy pamięć miejsca?
 • Agnieszka Walendzewicz – Niematerialne wartości dziedzictwa materialnego na przykładzie Centrum Handlowego Suwałki Plaza
 • Tadeusz Klimczak – Pożegnanie z Hutą – o fenomenie powstania, istnienia, zatracenia i o przywracaniu pamięci w przestrzeni publicznej
 • Artur Kostarczyk – Pamięć geometrii przestrzeni, czyli o znaczeniu dziedzictwa kultury dla gospodarowania przestrzenią
 • Karol Piasecki – Rola krajoznawstwa w przekazie regionalnej tradycji kulturowej. Przykład Kozienic i regionu kozienickiego
 • Wiesława Chodkowska – Tajemnice ciesiołki – pokaz dawnych technik budowlach i inne działania podejmowane w ramach konserwacji zapobiegawczej w Dziale Architektury Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku
 • Łukasz Mikołaj Sadowski – Europa w Azji. W kilku słowach o zabytkach kolonialnych w Malakka
 • Marek Zalewski – Supraśl – na progu wspólnego dziedzictwa

Nowa publikacJa prof. S.K. Kozłowwskiego


Nowe monografie z badań Instytutu Archeologii pod red. prof. Z. Kobylińskiego


 


Michał Bieniada - NOWA PUBLIKACJA

Książka jest próbą spojrzenia na dynamiczne zjawisko etnogenezy w sposób ewolucyjny. Ukazuje, że takie czynniki jak adaptacja do zmieniających się warunków ekologicznych i społeczno-ekonomicznych decydują o charakterze grup etnicznych, podobnie jak adaptacja jest głównym motorem zmian i wyodrębniania się gatunków biologicznych. Przykład genezy starożytnego Izraela dowodzi, że naturalnemu zjawisku etnogenezy, w wyniku którego powstają „gatunki kulturowe” – grupy etniczne, towarzyszyła już od starożytności odgórna kreacja, dzięki której elity tworzyły nową jakość – tożsamość narodową.Nowa książka Grodziska Warmii i Mazur. Stan wiedzy i perspektywy badawcze.

SPIS TREŚCI

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Drugi tom serii wydawniczej Archaeologica Hereditas

 Ukazał się drugi tom serii wydawniczej Prac Instytutu Archeologii UKSW "Archaeologica Hereditas"

Grodziska Warmii i Mazur. Stan wiedzy i perspektywy badawcze pod red. Zbigniewa Kobylińskiego


 Pierwszy tom serii wydawniczej Archaeologica Hereditas

Ukazał się pierwszy tom serii wydawniczej Prac Instytutu Archeologii UKSW "Archaeologica Hereditas" Konserwacja zapobiegawcza środowiska 1 pod red. Zbigniewa Kobylińskiego i Jacka Wysockiego

Zawartość tomu:
Andrzej Tomaszewski – Konserwacja zapobiegawcza środowiska
Teoria
Dorota Kielak - Konserwacja zapobiegawcza środowiska – horyzonty badawcze
Zbigniew Kobyliński – Andrzeja Tomaszewskiego koncepcja konserwacji zapobiegawczej środowiska
Bogumiła Rouba - Konserwacja zapobiegawcza jako element strategii ochrony dziedzictwa
Piotr Molski - Konserwacja zapobiegawcza a współczesne tendencje w postępowaniu z zabytkami
Marcin Gawlicki - Konserwacja zapobiegawcza środowiska w obowiązującym systemie ochrony zabytków
Dorota Folga Januszewska – Zapobiegawcza konserwacja czasu, czyli o muzeach
Krystyna Gutowska - Filozoficzne założenia koncepcji konserwacji zapobiegawczej środowiska
Bogusław Szmygin - Zmiana paradygmatu w ochronie dziedzictwa
Praktyka
Jacek Wysocki - Ochrona panoram miast planami zagospodarowania przestrzennego - konserwacja zachowawcza w skali urbanistycznej
Piotr Szpanowski - Wilanowskie założenie krajobrazowe: problemy konserwacji zapobiegawczej
Ewa Święcka - Obiekt zabytkowy w środowisku społecznym. Nowy aspekt konserwacji zapobiegawczej
Marek Skłodowski i Jacques Akerboom - Monumentenwacht - efekty praktycznego wdrożenia zasad konserwacji zapobiegawczej
Olga Bazenova - Restauracja zamku w Nieświeżu na Białorusi
Janusz Budziszewski i Jacek Wysocki - Nowe możliwości detekcji materialnych śladów historii terenów leśnych - lotnicze skanowanie laserowe (LiDAR)archeologicznych w podziemiach Rynku Krakowskiego
Ewa Charowska - Walory ochronne, wystawiennicze oraz estetyka kompozycji architektonicznej kompleksu muzealno-ochronnego ruin łaźni rzymskich miasta Colonia Ulpia Traiana w Parku Archeologicznym w Xanten w Niemczech
Sebastian Wróblewski i Paweł Wróblewski - Góra Grodowa w Tumlinie (stanowisko archeologiczne, rezerwat geologiczny oraz kopalnia odkrywkowa) – konserwacja i zagospodarowanie wieloaspektowego krajobrazu kulturowego
Marcin Górski - Wyspa Giżycka na Mazurach – idea zintegrowanej ochrony środowiska kulturowo-przyrodniczego w teorii i praktyce
Agnieszka Pawlak - Nowa rola konserwatora dzieł sztuki w zmieniającym się muzeum – na przykładzie strategii ochrony zbiorów wypracowywanej w Muzeum Pałacu w Wilanowie
Eryk Bunsch i Robert Sitnik - Zastosowanie technologii precyzyjnego skanu 3D w prewencyjnej konserwacji dzieł sztuki. Najnowsze możliwości rejestracji procesów starzeniowych
Władysław Zalewski - Problemy konserwatorskie największego odkrycia prof. Andrzeja Tomaszewskiego – romańskiej rytowanej posadzki w Kolegiacie Wiślickiej
Małgorzata Pronobis-Gajdzis - Konserwacja zapobiegawcza zabytkowych księgozbiorów na przykładzie kolekcji książek zgromadzonych w klasztorze Mniszek Zakonu Kaznodziejskiego w Św. Annie                                                                              

Publikację można nabyć w Wydawcy - Fundacji Archeologicznej z Zielonej Góry za pośrednictwem strony http://wydawnictwofa.pl/


 Książka doktorantki IA UKSW - mgr Małgorzaty Krasnej-Korycińskiej


  Nowa książka dr Janusza Budziszewskiego


 Nowa książka prof. Zbigniewa Kobylińskiego


 Nowa książka prof. Stefana K. Kozłowskiego


   Nowa książka dr Jacka Wysockiego


   Nowe publikacje prof. Marii Miśkiewicz

Europa wczesnego średniowiecza. Warszawa, 2008, ss. 387.

Polska i Polacy za pierwszych Piastów, [w:] Personalizm polski, (red.) ks. M. Rusiecki. Lublin 2008, s. 53-64.

Wczesnośredniowieczny podział społeczeństwa polskiego. Swoi i obcy, [w:] Wiara i kultura. Śmiały eksperyment Pana Boga, (red.) J. Kulisz. Kraków, 2008, s. 57-67.

 

 

 

 

 

 

 

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2015
Informacja o ciasteczkach