Konserwacja zapobiegawcza środowiska 4

Joanna Wawrzeniuk on ndz., 12/04/2015 - 20:58

 

     

Polski Komitet Narodowy ICOMOS
Instytut Archeologii
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

Konserwacja zapobiegawcza środowiska 4: dziedzictwo niematerialne – pamięć

Czwarta edycja dorocznej konferencji naukowej

w rocznicę śmierci Profesora Andrzeja Tomaszewskiego

24-25 października 2014 r.

 

Warszawa
Aula Schumana Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ul. Wóycickiego 13, bl. 21
 


PROGRAM KONFERENCJI

24 października 2014 r. - piątek

10.30 - Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński - Rektor UKSW oraz prof. dr hab. Bogusław Szmygin – Przewodniczący PKN ICOMOS i dr hab. prof. UKSW Dorota Folga-Januszewska – Przewodniczący PKN ICOM - Otwarcie konferencji
- Dr Ewa Święcka i dr Jacek Wysocki – Wprowadzenie w problematykę konferencji

11.00 - Prof. dr hab. Maria Poksińska - Rysunek architektoniczny - imperatyw, wiedza, pasja

11.20 - Prof. dr hab. arch. Maria Brykowska - „Wielodyscyplinarne" badania i zadania konserwatorskie, na przykładzie prac Zespołu Badań nad Polskim Średniowieczem UW i PW w Wiślicy

11.40 - Prof. dr hab. Władysław Zalewski - Odkrycie posadzki wiślickiej i meandry praktyki konserwatorskiej. Rola Andrzeja Tomaszewskiego

Przerwa

12.20 – Dr Andrzej Stoiński - Transformacja znaczenia pojęć wolności i sprawiedliwości a tożsamość wspólnoty

12.40 - Dr Krystyna Gutowska - Kilka uwag o niematerialnych wartościach i niematerialnym sposobie istnienia dziedzictwa kulturowego

13.00 - Dr inż. arch. Rafał Szrajber - Zobaczyć niematerialne – interpretacja dziedzictwa w procesie jego upowszechniania

13.20 - Dr Agnieszka Przybyła-Dumin - Jak zachować niematerialne? O problemach wdrażania zapisów Konwencji UNESCO z 2003 roku w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego

Przerwa

14.20 - Dr hab. prof. UKSW Dorota Folga-Januszewska - Starożytne początki pojęcia muzeum jako formy dziedzictwa niematerialnego

14.40 - Dr hab. prof. UKSW Dorota Kielak – Między pamięcią a ideą. O sposobie transponowania zabytków przeszłości w kulturze polskiej przełomu XIX i XX wieku

15.00 - Prof. dr hab. Ewa Łużyniecka - Pamięć o sacrum trwa w architekturze

15.20 – Prof. dr hab. Zbigniew Kobyliński – Archeolog jako mówca umarłych

Przerwa

16.00 - Mgr Weronika Kobylińska-Bunsch - Utrwalić to, co niematerialne: fotografia jako (s)chronienie pamięci w strategiach artystycznych XX wieku

16.20 - Dr inż. arch. Artur Kostarczyk - Pamięć geometrii przestrzeni czyli o znaczeniu dziedzictwa kultury gospodarowania przestrzenią

16.40 – Dr Alicja Jaranowska i dr Łukasz Woźniak - Konserwacja zapobiegawcza w skali urbanistycznej – problem ochrony wartości krajobrazu kulturowego w obszarach chronionego krajobrazu

17.00 - Mgr Magdalena Rutyna – Cmentarz jako nośnik pamięci indywidualnej i grupowej

17.20 - Dr Łukasz Sadowski – Europa w Azji. W kilku słowach o zabytkach kolonialnych w Malakka

17.40 - Dyskusja

25 października 2014 - sobota

10.00 - Prof. dr hab. Mirosław Perz - Osobliwości dziedzictwa muzycznego i jego konserwacji

10.20 – Dr Ewa Stocka-Kalinowska - Pisanie dźwiękiem - materialne czy niematerialne dziedzictwo?

10.40 - Dr hab. prof. USz Karol Piasecki - Rola krajoznawstwa w przekazie regionalnej tradycji kulturowej. Przykład Kozienic i regionu kozienickiego

11.00 - St. kustosz Wiesława Chodkowska - Tajemnice ciesiołki - pokaz dawnych technik budowlanych i inne działania podejmowane w ramach konserwacji zapobiegawczej w Dziale Architektury Muzeum Budownictwa Ludowego –Park Etnograficzny w Olsztynku

11.20 - Ks Andrzej Rusak - Troska o dziedzictwo i edukacja: prawda przeszłości i wskazanie na przyszłość (na przykładzie konserwacji fresków jagiellońskich w katedrze sandomierskiej)

Przerwa

12.00 - Mgr Marek Zalewski i mgr Piotr Jamski - O problemach z ochroną dziedzictwa kulturowego i pamięcią na przykładzie rewitalizacji kompleksu klasztornego w Supraślu

12.20 - Dr inż. arch. Adriana Barbara Cieślak - Materialne i niematerialne wartości sacrum zapisane w strukturze miejskiej na przykładzie unikatowego założenia Góry Kalwarii

12.40 – Dr Katarzyna Pałubska - Pamięć zabytków niechcianych - trudności w ochronie fortyfikacji rosyjskich w Warszawie

13.00 – Dr Jacek Wysocki – Pamięć utracona i odzyskana: o inicjatywach na rzecz poznawania przedwojennych dziejów Prus

Przerwa

14.00 – Mgr Jacek Gutowski – Dziedzictwo kulturowe i fantazmaty

14.20 - Dr Anna Zalewska - Na styku niematerialnego i materialnego. Znaczenie, potencjał i odpowiedzialność archeologii w procesie kształtowania wiedzy oraz wrażliwości i świadomości historycznej Polaków, w odniesieniu do materialnych pozostałości po Wielkiej Wojnie

14.40 – Mgr Tadeusz Klimczak - Pożegnanie z Hutą - o fenomenie powstania, istnienia, zatracenia i o przywracaniu pamięci w przestrzeni publicznej

15.00 – Mgr Bartłomiej Klęczar i mgr Jarosław Chrapek – Transatlantycka telegraficzna centrala nadawcza w Babicach. Przywracanie pamięci miejsca w świadomości mieszkańców gminy Stare Babice i m. st. Warszawy

15.20 – Mgr Karolina Przybysz - Umschlagplatz w przestrzeni dzisiejszej Warszawy - miejsce pamięci czy pamięć miejsca?

15.40 - dyskusja końcowa i zamknięcie konferencji
 

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2015
Informacja o ciasteczkach