Konferencja "Badania archeologiczne dawnej Pomezanii"

Joanna Wawrzeniuk on ndz., 12/04/2015 - 20:04

Konferencja "Badania archeologiczne dawnej Pomezanii"

 

          

Urząd Miasta i Gminy Zalewo
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Fundacja Res Publica Multiethnica
Instytut Archeologii i Etnologii PAN


Konferencja naukowa:
Badania archeologiczne dawnej Pomezanii
w latach 2012-2013

17-18 marca 2014 r. Zalewo

pod patronatem Generalnego Konserwatora ZabytkówMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Narodowy Program Rozwoju Humanistyki
Ministerstwo Kultury i Sztuki – Priorytet 5 – Ochrona zabytków
archeologicznych

     


Program konferencjiPoniedziałek 17 marca 2014
9.00-9.05 – Otwarcie konferencji przez Burmistrza Zalewa – Pana Marka Żylińskiego
9.05–9.30 – Wystąpienie Generalnego Konserwatora Zabytków – Wiceministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Pana Piotra Żuchowskiego
9.30-9.45 – Mgr Jakub Wrzosek (NID) – Działania Narodowego Instytutu Dziedzictwa na rzecz ochrony zabytków archeologicznych
9.45-10.00 – Mgr Justyna Nowacka (WUOZ) - Aktualne problemy konserwatorstwa archeologicznego w woj. warmińsko-mazurskim
10.00-10.30 – Dr Jacek Wysocki i Lic. Katarzyna Zdeb (UKSW) – Zasoby archeologiczne gminy Zalewo i możliwości ich wykorzystania turystycznego
10.30-10.50 – Prof. dr hab. Zbigniew Kobyliński (UKSW) – Projekt badawczy NPRH „Katalog grodzisk Warmii i Mazur”
10.50-11.20 – Dr Jacek Wysocki (UKSW) – Projekty badawcze MKiDN: „Niedestrukcyjne, kompleksowe rozpoznanie zasobów archeologicznych dorzecza rzeki Wel na Garbie Lubawskim” i „Kompleksowe niedestrukcyjne rozpoznanie archeologiczne wschodniego pogranicza dawnej Pomezanii”
11.20-11.40 – Prof. dr hab. Przemysław Urbańczyk (UKSW) – Projekt badawczy MKiDN „Niedestrukcyjne kompleksowe rozpoznanie zasobów archeologicznych dna jezior i strefy brzegowej w wybranych akwenach Pojezierza Iławskiego w ramach podwodnego AZP”

11.40-12.00 - przerwa na kawę

12.00-12.20 – Dariusz Wach (IAE PAN) – Wyniki prospekcji aerofotograficznej na terenie dawnej Pomezanii
12.20-12.40 – Mgr Tomasz Herbich (IAE PAN) – Wyniki prospekcji geofizycznej na stanowiskach archeologicznych z terenu dawnej Pomezanii
12.40-13.00 – Dr Jacek Wysocki (UKSW) – Kurhany Pojezierza Iławskiego w świetle wyników skanowania laserowego powierzchni ziemi (LiDAR) i ich weryfikacji terenowej
13.00-13.20 – Dr inż. Łukasz Kobyliński (IPI PAN) – System geoinformacyjny o zasobach archeologicznych dawnej Pomezanii
13.20-13.40 – Dr hab. Andrzej Pydyn (UMK) – Wyniki prospekcji podwodnych w jeziorach dawnej Pomezanii
13.40-14.00 – Dr hab. Krzysztof Misiewicz i Mgr Wiesław Małkowski (UW) – Zastosowanie nowych technologii dokumentacji fotogrametrycznej w badaniach archeologicznych na przykładzie stanowiska w Borecznie, gm. Zalewo
14.00-14.20 – Mgr Jakub Maciejewski, Dr hab. Andrzej Pydyn i Mgr Paweł Stencel (UMK) – Zastosowanie nowych technologii w prospekcji podwodnej akwenów śródlądowych na przykładzie badań na Pojezierzu Iławskim

14.20–14.40 – przerwa na kawę

14.40-15.10 - Mgr Seweryn Szczepański (UWM) - Grodziska z obszaru byłych powiatów Heilsberg, Mohrungen, Osterode i Pr. Holland w świetle pozostałości zbiorów archiwalnych dawnego Prussia-Museum
15.10-15.30 - Prof. dr hab. Jerzy Nitychoruk (PSW w Białej Podlaskiej) i Dr Fabian Welc (UKSW) – Wyniki badań geologicznych grodzisk dawnej Pomezanii
15.30-15.50 – Dr Jacek Wysocki (UKSW) – Wyniki badań grodziska z wczesnej epoki żelaza w Wieprzu, st. 20, gm. Zalewo
15.50-16.10 – Prof. dr hab. Zbigniew Kobyliński (UKSW), Dariusz Wach (IAE PAN) i Mgr Magdalena Rutyna (UKSW) – Kurhan czy gródek stożkowaty? Wyniki badań domniemanego grodziska w Wenecji, st. 2, gm. Morąg
16.10-16.30 – Prof. dr hab. Zbigniew Kobyliński (UKSW), Dariusz Wach (IAE PAN) i Mgr Magdalena Rutyna (UKSW) – Wyniki badań grodziska w Janikach Wielkich, gm. Zalewo
16.30-16.50 – Dr Sławomir Wadyl - Wyniki badań grodziska w Rejsytach, gm. Rychliki
16.50-17.10 – Prof. dr hab. Zbigniew Kobyliński (UKSW), Dariusz Wach (IAE PAN) i Lic. Karolina Czyżniak (UKSW) – Wyniki badań grodziska na wyspie w Łodygowie, gm. Kisielice, st. 2
17.10-17.30 – Dr Anna Gręzak (UW) – Wyniki analizy kości zwierzęcych z grodziska w Łodygowie, st. 2, gm. Kisielice

Wtorek 18 marca 2014 r.
9.00-9.20 – Mgr Dominika Kofel, Mgr Mateusz Popek, Dr hab. Andrzej Pydyn i Mgr Wiktor Trojanowski (UMK) – Struktury długiego trwania na przykładzie wybranych stanowisk archeologicznych z Pojezierza Iławskiego
9.20-9.40 – Dr Sławomir Wadyl – Chronologia grodziska w Węgrach, gm. Sztum, woj. pomorskie
9.40-10.00 - Dr Jacek Wysocki (UKSW) – Wyniki badań domniemanego grodziska w Truplu, gm. Kisielice
10.00-10.20 - Mgr Rafał Solecki (IAE PAN) – Wyniki wykopalisk grodziska w Suszu
10.20-10.40 – Dr Magdalena Żurek (UKSW) – Wyniki badań reliktów zamku średniowiecznego w Miłomłynie
10.40-11.00 – Mgr Magdalena Rutyna (UKSW) i Dariusz Wach (IAE PAN) – Wyniki badań obwarowań ziemnych w Karolewie, gm. Susz

11.00-11.20 - przerwa na kawę

11.20-11.50 – Dr hab. inż. Joanna Kałużna-Czaplińska (PŁ) – Wyniki badań zawartości kwasów tłuszczowych w ceramice zabytkowej z grodzisk dawnej Pomezanii
11.50-12.20 – Dr Maciej Bojanowski (UW) – Wyniki analizy mineralogicznej ceramiki zabytkowej z grodzisk dawnej Pomezanii
12.20-12.40 - Dr Katarzyna Pińska (UG) – Wyniki analizy paleobotanicznej próbek nawarstwień z grodzisk dawnej Pomezanii
12.40-13.00 – Dyskusja końcowa i zamknięcie konferencji

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2015
Informacja o ciasteczkach