O instytucie

leszek on Wed, 08/10/2014 - 09:34

Studia w kierunku archeologia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego zostały utworzone w roku akademickim 2007/2008 w ramach Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych, w roku 2008/2009 rozpoczął działalność Instytut Archeologii. W toku studiów studenci uzyskują wiedzę o przeszłości człowieka od jego początków aż po czasy schyłku wczesnego średniowiecza, ze szczególnym uwzględnieniem kontynentu europejskiego. Studia w zakresie archeologii na UKSW nie są jednak identyczne ze studiami prowadzonymi przez inne uczelnie. Studia na UKSW koncentrują się bowiem na najnowocześniejszych metodach badawczych archeologii, a zwłaszcza na geoarcheologii oraz archeologii niedestrukcyjnej, obejmującej archeologię lotniczą, zastosowaniu metod geofizycznych i analizie wyników skanowania LiDAR oraz na zagadnieniach związanych z ochroną i zarządzaniem dziedzictwem archeologicznym. W czasie studiów nacisk kładziony jest na zrozumienie procesów kulturowych, społecznych i ekonomicznych w przeszłości, z wykorzystaniem wiedzy z zakresu antropologii kultury. W zakresie przedmiotowym studia w dziedzinie archeologii na UKSW koncentrują się przede wszystkim na początkach działalności ludzkiej na terenie dzisiejszej Polski w epoce kamienia, epoce "rewolucji neolitycznej" i epoce brązu na obszarze Starego Świata, Europy i Polski, cywilizacji śródziemnomorskich i wczesnochrześcijańskiej, czasach wczesnego średniowiecza, procesach powstawania wczesnych państw, archeologii rytuałów i wierzeń religijnych.

Główne kierunki badań i dydaktyki

  • archeologia Słowiańszczyzny wczesnośredniowiecznej, ze szczególnym uwzględnieniem procesów zaniku pogaństwa i przyjmowania religii chrześcijańskiej
  • archeologia obszarów biblijnych (w czasach starożytnych i w pierwszych wiekach po Chrystusie) oraz wczesnego chrześcijaństwa w basenie Morza Śródziemnego
  • niedestrukcyjne metody badań archeologicznych i archeologia krajobrazu (geoarcheologia, skanowanie laserowe LiDAR, archeologia lotnicza, metody geofizyczne, poszukiwania powierzchniowe)
  • zarządzanie dziedzictwem kulturowym, połączenie teorii z praktyką, analiza relacji między społeczeństwem i zabytkami, ochrona zabytków, ich konserwacja i promocja

Wymienione powyżej główne dziedziny badań i dydaktyki archeologii uzupełnione są studiami nad starożytnymi cywilizacjami basenu Morza Śródziemnego, początkami działalności ludzkiej na terenie dzisiejszej Polski i Europy w epoce kamienia, w epoce "rewolucji neolitycznej" i epoce brązu na obszarze Starego Świata, Europy i Polski, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarką surowców krzemiennych, organizacjami wczesnofeudalnymi i kulturą Europy wczesnośredniowiecznej czy archeologią rytuałów i wierzeń religijnych. Studenci odbywają zajęcia w zakresie archeologii i prahistorii świata, prehistorii i archeologii ziem Polski na tle europejskim, historii starożytności i średniowiecza, antropologii kultury z uwzględnieniem nowych myśli teoretycznych, antropologii fizycznej, metodologii nauk, uczą się języków obcych- zarówno klasycznych (łaciny i greki), jak i języków nowożytnych.

Wszyscy studenci zobowiązani są do odbywania corocznych praktyk - ćwiczeń terenowych poświęconych technice prac poszukiwawczych i wykopaliskowych. Praktyka ta odbywa się podczas badań prowadzonych przez Instytut Archeologii UKSW w Polsce i i za granicą (np. w Rumunii, Niemczech, na Krymie i w Kuwejcie) także przy współpracy z innymi instytucjami: np. Instytutem Archeologii i Etnologii PAN czy Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie. Do ważnych odkryć Instytutu Archeologii UKSW wymienić można identyfikację i badanie miejsca ukrycia scytyjskiego złotego "skarbu z Witaszkowa" czy badania pierwszego na terenie Polski kultowego kręgu neolitycznego w Bodzowie na Ziemi Lubuskiej. Instytut Archeologii specjalizuje się również w niedestrukcyjnych badaniach archeologicznych. Jest pionierem w pozytywnym analizowaniu wyników skaningu laserowego przy użyciu technologii LiDAR różnorodnych obiektów archeologicznych.
Studia w zakresie archeologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego są prowadzone w trybie dwustopniowym. Oznacza to, że na trzecim roku studiów studenci pod kierunkiem wybranych przez siebie opiekunów naukowych przygotowują samodzielne prace licencjackie. Po otrzymaniu stopnia licencjata (po III roku) mogą kontynuować naukę na dwuletnim kursie magisterskim, który po złożeniu pracy i egzaminu magisterskiego uprawnia do otrzymania stopnia magistra archeologii.
Instytut Archeologii UKSW stale wzbogaca swoją ofertę dydaktyczną, dopasowując ją do obowiązujących standardów nowoczesnej prospekcji archeologicznej w oparciu o kadrę wybitnych, znanych i doświadczonych wykładowców. Oprócz oferowanych zajęć, proponowane będą kursy i szkolenia zakończone otrzymaniem certyfikatu potwierdzającym zdobycie uzyskanych np. umiejętności technicznych i dokumentacyjnych.

W roku akademicki 2015/2016 w Instytucie Archeologii rozpoczyna działalność nowy kierunek studiów: Zarządzanie Dziedzictwem Kulturowym - więcej w zakładce na stronie głównej

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2015
Informacja o ciasteczkach