Archeologia

leszek on Wed, 08/10/2014 - 09:31

Dlaczego archeologia na UKSW?


ARCHEOLOGIA to nauka o społeczno-kulturowej przeszłości człowieka poznawanej w wyniku analizy źródeł archeologicznych, czyli materialnych pozostałości działalności ludzkiej. Studiowanie archeologii na UKSW jest zatem naturalnym wyborem dla osób szukających odpowiedzi na pytania dotyczące z jednej strony najdawniejszych dziejów ludzkości, z drugiej zaś relacji pomiędzy człowiekiem a jego kulturą materialną i środowiskiem naturalnym.

W toku studiów studenci uzyskują wiedzę o przeszłości człowieka od jego początków aż po czasy schyłku wczesnego średniowiecza, ze szczególnym uwzględnieniem kontynentu europejskiego. Studia w zakresie archeologii na UKSW nie są jednak identyczne ze studiami prowadzonymi przez inne uczelnie. Studia na UKSW koncentrują się bowiem na najnowocześniejszych metodach badawczych archeologii, a zwłaszcza na geoarcheologii oraz archeologii niedestrukcyjnej, obejmującej archeologię lotniczą, zastosowaniu metod geofizycznych i analizie wyników skanowania LiDAR oraz na zagadnieniach związanych z ochroną i zarządzaniem dziedzictwem archeologicznym. W czasie studiów nacisk kładziony jest na zrozumienie procesów kulturowych, społecznych i ekonomicznych w przeszłości, z wykorzystaniem wiedzy z zakresu antropologii kultury. W zakresie przedmiotowym studia w dziedzinie archeologii na UKSW koncentrują się przede wszystkim na początkach działalności ludzkiej na terenie dzisiejszej Polski w epoce kamienia, epoce "rewolucji neolitycznej" i epoce brązu na obszarze Starego Świata, Europy i Polski, cywilizacji śródziemnomorskich i wczesnochrześcijańskiej, czasach wczesnego średniowiecza, procesach powstawania wczesnych państw, archeologii rytuałów i wierzeń religijnych. Studia obejmują praktyki terenowe w formie udziału studentów w poszukiwaniach stanowisk archeologicznych i w wykopaliskach archeologicznych w kraju i zagranicą.

Student archeologii na UKSW

  • zdobywa wiedzę o przeszłości człowieka, od jego początków aż po czasy średniowiecza, a nawet nowożytność
  • zdobywa umiejętności prowadzenia wykopalisk archeologicznych i poszukiwań stanowisk archeologicznych za pomocą rozmaitych nowoczesnych metod i technik
  • uzyskuje umiejętność wszechstronnej dokumentacji i analizy znalezisk archeologicznych z wykorzystaniem metod cyfrowych
  • uzyskuje umiejętność opracowania programów ochrony zabytków archeologicznych, przygotowania oferty turystycznej opartej na prezentacji dziedzictwa archeologicznego, promocji wydarzeń kulturalnych związanych z archeologią, pozyskiwania funduszy na działalność naukową, popularyzacyjną i konserwatorską oraz prowadzenia portali specjalistycznych i procesu wydawniczego


Gdzie absolwent znajdzie pracę

Absolwenci ARCHEOLOGII podejmują z powodzeniem pracę w instytucjach naukowych, prywatnych firmach archeologicznych, służbach konserwatorskich, środkach społecznego przekazu i instytucjach kultury. Są to m.in.:

  • jednostki administracji rządowej i samorządowej, w tym zwłaszcza służby konserwacji i ochrony zabytków
  • instytuty Polskiej Akademii Nauk i uniwersytetów
  • muzea archeologiczne i regionalne
  • prywatne świadczące usługi archeologiczne
  • biura turystyczne
  • środki społecznego przekazu i wydawnictwa
UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2015
Informacja o ciasteczkach