PUBLIKACJE

leszek on Mon, 23/02/2015 - 09:55

Poniżej prezentacja publikacji wydanych przez pracowników Instytutu Archeologii UKSW w Warszawie.

W zakładce Publikacje-Do pobrania znajdują się wybrane publikacje do pobrania.


Publikacja w serii ARCHAEOLOGICA HEREDITAS 15 - 2018
"Konserwacj zapobiegawcza środowiska 7 - Dziedzictwo techniki"
Red. Katarzyna Zdeb, Kamil RabiegaSpis treści:
DZIEDZICTWO KOLEJNICTWA
Rafał Trzaska i Piotr Gerber - Program prac konserwatorskich elementem ochrony dziedzictwo kulturowego
Piotr Kałużyński - Pozostałości linii kolejowych — zabytki czy nieużytki?
Kinga Kimic - Rewitalizacja infrastruktury terenów pokolejowych w kierunku tworzenia ogólnodostępnych terenów wypoczynkowych na przykładzie Berlina
Krystyna Gutowska - Poetyckie i metafizyczne aspekty rewitalizacji pokolejowega wiaduktu nowojorskiej High Line
Ryszard Rybarczyk - Przedwojenna elektryfikacja warszawskich linii podmiejskich (na podstawie dokumentów z Archiwum Biura Elektryfikacji Węzła Kolejowego Warszawskiego)
Magdalena Żurek i Ryszard Rybarczyk - Modernizacja czy dewastacja? Remonty zabytkowej infrastruktury kolejowego węzła warszawskiego
Paweł Mierosławski - Problematyka ochrony zabytków łączności kolejowej
DZIEDZICTWO DAWNEGO GÓRNICTWA
Marcella de Bari i Piotr Szkiłądź - Kamieniołom w Grotta Oscura - historia, zachowanie, ekspozycja
Paweł Wróblewski - Podziemna architektura pogórnicza w rejonie Chęcin - problemy zagospodarowania i udostępnienia na przykładzie sztolni „Antoni" na Miedziance
Kinga Kimic - Ferropolis - dawne maszyny przemysłowe w procesie rewitalizacji górniczego obszaru wydobywczego Golpa-Nard w Niemczech
DZIEDZICTWO HYDROTECHNIKI
Roman Szlązak - Dwanaście wieków ateńskiego dziedzictwa hydrotechniki od okresu archaicznego po wczesnobizantyński
Rafał Solecki, Maciej Berkowski, Ryszard Cędrowski i Hanna Pilcicka-Ciura - Historyczne warszawskie przeprawy przez Wisłę w świetle archeologicznych badań powierzchniowych brzegów rzeki w 2015 roku
Paweł Wróblewski i Sebastian Wróblewski - Krajobraz (prawie) nieobecny -z problematyki zachowania i konserwacji młynów wodnych w regionie świętokrzyskim
Aleksandra Maron - Poznańskie wodociągi w świetle badań archeologicznych
Konrad Szostek i Katarzyna Zdeb - Holowniki parowe z Jeziora Zegrzyńskiego - postępująca degradacja i perspektywy na przyszłość
DZIEDZICTWO RZEMIOSŁA I PRZEMYSŁU
Kamil Rabiega - Relikty rzemiosła tkackiego w Turku i we Władysławowie -zachowanie dziedzictwa etnograficznego regionu
Piotr Piekarz - Dawne warszawskie i podwarszawskie cegielnie: stan zachowania, zagrożenia i problemy adaptacyjne
Dominika Oleś - Budynek cechowni dawnej huty cynku „Uthemann" w Katowicach-Szopienicach - dziedzictwo architektury przemysłowej autorstwa Emila i Georga Zillmonnów
Katarzyna Pietrzak - Zabytkowe dźwigi w Poznaniu - problematyka konserwatorska i ochrona dziedzictwa technicznego o współczesne wymogi bezpieczeństwa


Publikacja w serii ARCHAEOLOGICA HEREDITAS 14 - 2018
"Znaleziska archeologiczne: problemy konserwacji, inwentaryzacji i przechowywania"
Red. Katarzyna Zdeb

Spis treści:
Katarzyna Zdeb i Zbigniew Kobyliński - Masowe znaleziska archeologiczne: problemy inwentaryzacji, konserwacji zapobiegawczej i długoterminowego przechowywania – wprowadzenie
POCZĄTKI PUBLICZNYCH KOLEKCJI ZNALEZISK ARCHEOLOGICZNYCH
Zbigniew Kobyliński - Przechowywanie znalezisk archeologicznych: kolekcje prywatne a zbiory publiczne w kręgu cywilizacji europejskiej
Wojciech Borkowski - Najstarsze kolekcje w zbiorach Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie
AKTUALNE PROBLEMY PRZECHOWYWANIA ZNALEZISK ARCHEOLOGICZNYCH - DIAGNOZA
Agnieszka Olech - Przechowywanie zabytków archeologicznych w województwie mazowieckim – wyniki badania ankietowego
Jacek Wysocki - Problem przechowywania i zarządzania zasobami zabytkowymi z Archeologicznego Zdjęcia Polski
Wawrzyniec Orliński - Polityka Muzeum Historycznego w Legionowie w zakresie przyjmowania zabytków archeologicznych – próba diagnozy problemów związanych z przechowywaniem zabytków archeologicznych z punktu widzenia muzealnika
Zbigniew Polak - Problemy przechowywania znalezisk archeologicznych z perspektywy Muzeum Warszawy
Andrzej Jankowski, Wawrzyniec Orliński i Katarzyna Zdeb - Problematyka znalezisk metalowych na przykładzie materiałów pochodzących z badań archeologicznych przy ul. Wolskiej w Warszawie
DOBRE PRAKTYKI W PRZECHOWYWANIU ZABYTKÓW ARCHEOLOGICZNYCH
Regina Smolnik - Saksońskie Archiwum Archeologiczne – postępowanie ze znaleziskami archeologicznymi
Michał Bugaj - Magazyny archeologiczne w Polsce – kwestia przechowywania zabytków archeologicznych, czyli rzecz o stajniach Augiasza i kilka przykładów dobrych praktyk
Leszek Lenarczyk - Historia powstania oraz funkcjonowania Ośrodka Studyjno-Magazynowego Zabytków Archeologicznych
PROBLEMY KONSERWACJI ZAPOBIEGAWCZEJ ZBIORÓW ZNALEZISK ARCHEOLOGICZNYCH
Katarzyna Zdeb - Problematyka pozyskiwania i przechowywania znalezisk archeologicznych w świetle badań archeometrycznych naczyń ceramicznych
Katarzyna Bernaciak - Morbum evitare quam curare facilius est – materiały do pakowania zabytków archeologicznych: kryteria wyboru, testowanie, zastosowanie w praktyce
Natalia Bartczak - Ratowanie zabytków archeologicznych pochodzących z dawnych badań konserwatorskich na przykładzie projektu realizowanego przez Ośrodek Studyjno-Magazynowy Zabytków Archeologicznych, oddział Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie
PROPOZYCJE ROZWIĄZANIA PROBLEMU PRZECHOWYWANIA ZNALEZISK ARCHEOLOGICZNYCH
Agnieszka Jaskanis - Wybrane problemy gromadzenia i przechowywania ruchomych zabytków archeologicznych w muzeach
Artur Mazurek - Przechowywanie zabytków archeologicznych w świetle obowiązującego w Polsce prawa – propozycje rozwiązań
Alina Jaszewska - Gdzie i w jaki sposób magazynować/archiwizować zabytki archeologiczne – próba systemowego podejścia do problemu
CYFRYZACJA DOKUMENTACJI ZNALEZISK ARCHEOLOGICZNYCH - ROZWIĄZANIE PROBLEMÓW CZY POJAWIENIE SIĘ NOWYCH?
Eryk Bunsch - Problematyka tworzenia wizualnej i pomiarowej dokumentacji ruchomych zabytków archeologicznych
Weronika Kobylińska-Bunsch - O problemie percepcji cyfrowych wersji zabytków
SZCZEGÓLNE PROBLEMY PRZECHOWYWANIA I PREZENTOWANIA SZCZĄTKÓW LUDZKICH
Zbigniew Kobyliński - Źródła archeologiczne czy święte kości przodków: kulturowe uwarunkowania traktowania szczątków ludzkich z wykopalisk
Łukasz Maurycy Stanaszek - Kości ludzkie – rodzące problemy znalezisko archeologów z perspektywy antropologa
Magdalena Żurek - Przypadkowe znaleziska szczątków ludzkich podczas prac archeologicznych
Emilia Jastrzębska - Zwłoki czy zabytki – ustawodawstwo vs. intuicja w kwestii archeologicznych szczątków ludzkich (z perspektywy muzealnika)


Publikacja w serii ARCHAEOLOGICA HEREDITAS 13 - 2018
"Sacred space: contributions to the archaeology of belief"
Red. Louis Daniel Nebelsick, Joanna Wawrzeniuk i Katarzyna Zeman-WiśniewskaSpis treści:
Louis Daniel Nebelsick, Joanna Wawrzeniuk i Katarzyna Zeman-Wiśniewska - Preface
Marta Kaczmarek - Settlements of the Brześć Kujawski Group of the Lengyel Culture - places of sacrum or profanum?
Christine Winkelmann - Places of ritual activity in pre-Bronze Age Cyprus
Katarzyna Zeman-Wiśniewska - The space above. Sacred sky in Prehistoric Cyprus
Louis Daniel Nebelsick i Grzegorz Łyszkowicz - Copper artefact deposits in waters and wetlands during the later 5th and 4th millennium BC in the territory of Poland
Laerke Recht - "Asses were buried with him". Equids as markers of sacred space in the third and second millennia BC in the Eastern Mediterranean
Nicola Scheyhing - Fossilising the Holy. Aniconic standing stones of the Near East
Antonia Flontas - Jewelry depositions from the end of the 2nd millennium BC from the Romanian Carpathian Basin
lmke Westhausen - Early Iron Age hoards between Brittany and the Carpathian basin - a preliminary review
Krzysztof Narloch - The largest European area of the sacred
Zbigniew Kobyliński - Sacred space of the Iron Age enclosed sites in the north-eastern Poland
Roman Szlązak - Towards a sacred topography of Early Byzantine Thessaloniki
Edvard Zajkovski - The Central European Watershed as a part of the space of the pagan sacred
Adriana Ciesielska - Selected concepts of power and sacral space
Zbigniew Kobyliński i Kamil Rabiega - The symbolic role of boats and ships in pagan and Christian Medieval Northern Europe
Bożena Józefów-Czerwińska - Sacred environment and sacred communication process according to ethnographic field research in the Nadbuże Region


Publikacja w serii ARCHAEOLOGICA HEREDITAS 12 - 2018
"Roman horsemen against Germanic tribes. The Rhineland frontier cavalry fighting styles 31 BC - AD 256"
Aut. Radosław Andrzej Gawroński


 


Publikacja w serii ARCHAEOLOGICA HEREDITAS 11 - 2018
"Lotnicze skanowanie laserowe jako narzędzie archeologii"
Red. Martin Gojda i Zbigniew KobylińskiSpis treści:
Martin Gojda i Zbigniew Kobyliński – Lotnicze skanowanie laserowe jako narzędzie badawcze archeologii
METODA
Rachel Opitz - Lotniczy skaning laserowy w archeologii. Doskonalenie metod i rozszerzanie zastosowań
Lukáš Holata i Jindřich Plzák - Podstawowe prace z danymi pochodzącymi z lotniczego skanowania laserowego (opracowanie i ocena), możliwości ich testowania i ograniczenia w dokumentowaniu antropogenicznych form rzeźby terenu
David C. Cowley i Rachel Opitz - Topografia archeologiczna: dane 3D, obserwacja, wizualizacja i interpretacja
Žiga Kokalj, Klemen Zakšek i Krištof Oštir - Wizualizacje modeli reliefu o wysokiej rozdzielczości
David Novák - Wykorzystanie ALS do zautomatyzowanej analizy krajobrazu
Martin Gojda - Wartość komplementarności. Integracja danych z badań lotniczych i ALS w Czechach
ZASTOSOWANIA
Murielle Georges-Leroy, Jérôme Bock, Étienne Dambrine, Jean-Luc Dupouey, David Étienne - LiDAR pomaga rozszyfrować historię użytkowania gruntów w Lotaryngii we Francji
Piotr Wroniecki, Marcin Jaworski i Mikołaj Kostyrko - Człowiek w krajobrazie. Antropogeniczne formy terenowe z obszarów Polski w świetle lotniczego skanowania laserowego
Maria Legut-Pintal - Lotnicze skanowanie laserowe (ALS) w badaniach nad średniowiecznym krajobrazem kulturowym na Dolnym Śląsku
Ladislav Čapek - Lotniczy skaning laserowy i opuszczone średniowieczne wsie południowych Czech
Szymon Domagała - Wysiedlone wioski łemkowskie w Beskidzie Niskim w świetle lotniczego skanowania laserowego i obserwacji terenowych
Dominik Ciastkowski - Dokładność dawnych planów sytuacyjno-wysokościowych grodzisk w świetle danych ALS
Zbigniew Kobyliński - Rola lotniczego skanowania laserowego w odkrywaniu starożytnych i wczesnohistorycznych grodzisk na terenach leśnych: przykład historycznych krain Pomezanii i Pogezanii
Łukasz Banaszek, Romualda Bartkowiak, Marta Błażejewska i Anna Skrzeczyńska - Lotnicze skanowanie laserowe: wyzwanie konserwatorskie
Pavla Popelářová - Mapowanie i dokumentacja procesów destrukcyjnych na terenie czeskich grodzisk za pomocą lotniczego skanowania laserowego
Janusz Budziszewski, Michał Szubski i Michał Jakubczak - O identyfikacji punktów pradziejowej eksploatacji krzemieni ze złóż wtórnych przy pomocy lotniczego skanowania laserowego
Rafał Solecki - Wykorzystanie lotniczego skanowania laserowego (ALS) w prospekcji dawnych pól uprawnych na przykładzie reliktów z Miłomłyna w powiecie ostródzkim
Mateusz Dobiegała i Michał Jakubczak - Pozostałości pól typu Celtic fields z miejscowości Michałów-Reginów, pow. legionowski, w świetle obrazowań lotniczego skanowania laserowego
Jan John, Ondřej Chvojka i Jiří Beneš - Kurhany z lasu Hemera (południowe Czechy): uwagi na temat prospekcji, badań i chronologii
Jan Martínek - Staré Hradisko na Szlaku Bursztynowym w świetle danych ALS
Petr Menšík i Jindřich Plzák - Grodzisko „Kněží hora” koło Katovic (region południowych Czech) w świetle lotniczego skaningu laserowego
Grzegorz Podruczny, Mikołaj Kostyrko i Piotr Wroniecki - Twierdza. Zanikający krajobraz ujścia Nysy Łużyckiej do Odry w perspektywie badań historycznych oraz archeologii nieinwazyjnej


Publikacja w serii ARCHAEOLOGICA HEREDITAS 10 - 2018
"Preventive conservation of the human environment 6. Architecture as an element of the landscape"
Red. Weronika Kobylińska-Bunsch, Zbigniew Kobyliński, Louis Daniel Nebelsick

Spis treści (Contents):
Weronika Kobylińska-Bunsch, Zbigniew Kobyliński and Louis Daniel Nebelsick - Preface
Andrzej Tomaszewski - Environmental preventive conservation
Zbigniew Kobyliński and Weronika Kobylińska-Bunsch - The idea of preventive conservation of human environment
Lazare Eloundou Assomo - Preventive conservation of the human environment: architecture as an element of the landscape
Stefano De Caro - The role of the architecture in the creation, enhancement and preservation of cultural landscapes
Paolo Del Bianco - World Heritage SITES for DIALOGUE: heritage for intercultural dialogue, through travel, “Life Beyond Tourism”
Barsha Amarendra, Bishnu Tamuli and Amarendra Kumar Das - Role of cultural sustainability of a tribe in developing a timeless cultural landscape: a case study of the Apatani tribe
Cynthia M. Ammerman - The corporate and cultural: honoring the monumental in Kansas City, Missouri
Marek Barański - Damaged landscape of Ancient Palmyra and its recovery
Ewa M. Charowska - The art of (architectural) reconstruction at archaeological sites in situ within the context of cultural landscapes
Urszula Forczek-Brataniec, Ana Luengo and Tony Williams - Lessons from landscape, landscape archetypes
Joanna Gruszczyńska - The city for people – the image of post-industrial sites in modern city
Eva Gutscoven, Ana Pereira Roders and Koen Van Balen - Sustainability by management: a comparative policy study of the World Heritage cities of Amsterdam, Edinburgh and Querétaro
Tetiana Kazantseva - Polychromy in architecture as a manifestation of the link between man and environment
Weronika Kobylińska-Bunsch - Capturing architecture – the poetic vision of cultural heritage in the inter-war Polish pictorial photography
Zbigniew Kobyliński - Landscape with ruins: preservation and presentation of archaeological relics of architecture
Diederik de Koning - Educating architects: the problem with agricultural buildings
Heiner Krellig - Historic gardens and climate change. Conclusions and perspectives
Karen Lens and Nikolaas Vande Keere - The monastic landscape – carrier of memory and potential catalyst in conservation and adaptive reuse processes of material and immaterial heritage
Mingqian Liu - The missing landscape of Yuanmingyuan: preservation and revitalisation of a Chinese imperial garden
Estefanía López Salas - Seeking the traces of a former monastic landscape in the vicinity of Samos Abbey (Galicia, Spain)
Fernando Magalhães - Landscape and national identity in Portugal
Romano Martini and Cristiano Luchetti - The city that penetrates the sky
Christine McCarthy - Siting penal heritage: a history of Wellington's prison landscape
Louis Daniel Nebelsick - Phantom heritage: Thingstätten and “sacred” landscapes of the Third Reich
Ewa Paszkiewicz - 21st Century Garden with exhibition pavilion in Royal Łazienki Museum in Warsaw
Kamil Rabiega - The meanings of ruins for the history of the cultural landscape on the example of the remains of the castle complex at Wyszyna
Petro Rychkov and Nataliya Lushnikova - Dissolving materiality: ruins and plant relicts in the landscape parks by Denis McClair at Volhynia
Işılay Tiarnagh Sheridan - Memory of the landscape: revelation through architecture and built environment at the Çamalti Saltern
Juan Alejandro Saldarriaga Sierra - Pre-Hispanic walkscapes in Medellín, Colombia
Carinna Soares de Sousa and Almir Francisco Reis - The invisible and endangered landscape: the case of the margins of the Cascavel Stream in Goiânia, Brazil
Aleksandra Stępniewska - Diamond mines shaping the South African landscapes
Ingrida Veliutė - (Un)wanted heritage in the cityscape – arguments for destruction or reuse. The case of the city of Kaunas
Anna Wiśnicka - The Nordic Pavilion projects at the 2016 Venice Biennale. Scandinavian approach to architectural landscape
Dominik Ziarkowski - Architecture in the cultural landscape of the Prądnik Valley
 


Publikacja "Katalog grodzisk Warmii i Mazur" tom I - 2017
Red. Zbigniew Kobyliński


Publikacja "Katalog grodzisk Warmii i Mazur" tom II - 2017
Red. Zbigniew Kobyliński


Książka "Bolesław Chrobry - lew ryczący" - 2017
Aut. Przemysław Urbańczyk


 


Książka "Holoceńskie zmiany klimatu w dorzeczu dolnego Nilu w świetle danych geoarcheologicznych z Oazy Fajum (Egipt)" - 2017
Aut. Fabian Welc


 


Publikacja w serii ARCHAEOLOGICA HEREDITAS 08 - 2017
"Konserwacj zapobiegawcza środowiska 4. Dziedzictwo kulturowe w lasach"
Red. Jacek WysockiSpis treści:
Jacek Wysocki – Wprowadzenie
Karol Piasecki – Homo urbanus versus Homo silvestris – perspektywa antropologiczna
Jacek Wysocki – Las a dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe
Tomasz Olenderek – Przedstawianie toponimów leśnych na mapach
Adam Żywiczyński – Relikty dawnej sieci osadniczej na terenach leśnych Puszczy Piskiej w Nadleśnictwie Pisz. Identyfikacja, możliwości poznawcze i metody eksponowania
Benedykt Roźmiarek –Udział Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowiew ochronie obiektów kultury materialnej związanychz leśnictwem w Polsce
Konrad Bul – Rozmieszczenie Miejsc Pamięci Narodowej związanych z Powstaniem Styczniowym na terenach będących w zarządzie Lasów Państwowych
Zbigniew Kobyliński i Jacek Wysocki – Grodziska i inne stanowiska o własnej formie krajobrazowej w lesie: problem długoterminowej ochrony archeologicznych obiektów zabytkowych
Krzysztof Spychała – Archeologiczne dziedzictwo kulturowe w lasach Opolszczyzny. Współpraca urzędu konserwatorskiego w Opolu z leśnikami
Grzegorz Kiarszys – Krajobrazy archeologiczne terenów leśnych. Prefiguracje a percepcja. Interpretacja wybranych przykładów stanowisk archeologicznych w świetle źródeł kartograficznych i teledetekcyjnych
Piotr Wężyk, Marta Szostak i Piotr Tompalski – Naziemne skanowanie laserowe Dębu Bartek w Zagnańsku
Cezary Sobczak – Kilka uwag na temat lotniczego skanowania laserowego terenów leśnych północno-wschodniej Polski i jego terenowej weryfikacji
Aleksander Andrzejewski – Rezerwaty przyrodniczo–archeologiczne w Odrach i Leśnie – doświadczenia wieloletniej współpracy archeologów z leśnikami
Danuta Król, Janusz Mikos i Izabela Kashyna-Pleskot – Park Kulturowy „Osada Łowców Fok” w Rzucewie, gmina Puck, jako przykład współpracy archeologów z leśnikami
Jakub Wrzosek – Archeolodzy i saperzy. Podsumowanie wyników monitoringu archeologicznego prac saperskich prowadzonych w ramach projektu „Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych zarządzanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe”
Mirosław Masojć, Leszek Żygadło, Lidia Kamyszek, Krzysztof Gowin i Marina Wybór-Maćkowiak – Sposoby pozyskiwania informacji o zasobach kulturowych w lasach – na przykładzie badań na S 14 (zachodnia obwodnica Łodzi) oraz S 8 (nad Grabią w pow. łaskim)
Tymoteusz Wróblewski – Różnorodność dziedzictwa kieleckiej Karczówki
Joanna Wawrzeniuk, Janusz Budziszewski, Michał Jakubczak, Magdalena Rutyna, Roman Szlązak, Michał Szubski i Przemysław Urbańczyk – Dziedzictwo kulturowe Puszczy Białowieskiej – wstępne rozpoznanie
Joanna Wawrzeniuk – Kurhany Puszczy Ladzkiej w perspektywie dotychczasowych badań archeologicznych
Alina Jaszewska – Zabytki archeologiczne w lasach województwa lubuskiego


Publikacja w serii ARCHAEOLOGICA HEREDITAS 07 - 2016
"Grodziska Warmii i Mazur 2. Nowe badania i interpretacje"
Red. Zbigniew KobylińskiSpis treści:
Marcin Engel i Cezary Sobczak - Grodziska jaćwieskie w świetle najnowszych badań interdyscyplinarnych
Arkadiusz Koperkiewicz - Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy Olsztyn – Las Miejski
Felix Biermann, Christofer Herrmann i Arkadiusz Koperkiewicz - Alt Wartenburg/ Barczewko na Warmii. Początki miasta średniowiecznego i jego fortyfikacje
Robert Klimek - Grodziska w Baranówce, gm. Frombork w świetle mitów, źródeł pisanych i badań archiwalnych
Andrzej Pydyn - Wyniki archeologicznych prospekcji podwodnych w jeziorach Pojezierza Iławskiego w latach 2013 -2014
Maciej J. Bojanowski, Urszula Czarniecka, Arkadiusz Gąsiński, Petras Jokubauskas, Urszula Kobylińska, Zbigniew Kobyliński i Łukasz Kruszewski - Petrografia ceramiki pradziejowej i średniowiecznej z grodzisk zachodniej części ziem pruskich
Joanna Kałużna-Czaplińska, Paulina Gątarek, Angelina Rosiak, Urszula Kobylińska i Zbigniew Kobyliński - Zawartość kwasów tłuszczowych w ceramice pochodzącej z pradziejowych i średniowiecznych grodzisk z zachodniej części ziem pruskich
Maria Lityńska-Zając i Magdalena Moskal-del Hoyo - Wyniki badań archeobotanicznych grodzisk z zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego
Tomasz Stępnik - Analiza dendrologiczna prób drewna i węgli drzewnych z grodzisk zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego
Zbigniew Kobyliński, Jerzy Nitychoruk, Kamil Rabiega, Magdalena Rutyna, Dariusz Wach, Fabian Welc, Jacek Wysocki, Katarzyna Zeman-Wiśniewska i Magdalena Żurek - Falsyfikacja domniemanych grodzisk w powiecie iławskim i ostródzkim
Jacek Radkowski i Jacek Wysocki - Wstęp do problematyki gródków stożkowatych z terenu średniowiecznego państwa zakonu krzyżackiego, znajdujących się na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego


Książka "Magia ochronna Słowian we wczesnym średniowieczu na ziemiach polskich" - 2016
Aut. Joanna Wawrzeniuk


Publikacja w serii ARCHAEOLOGICA HEREDITAS 06 - 2016
"Teoria i praktyka prezentacji reliktów archeologiczno-architektonicznych"
Aut. Zbigniew Kobyliński, Ewa Magdalena Charowska i Łukasz KowalczykSpis treści:
Zbigniew Kobyliński - Problemy konserwacji zapobiegawczej reliktów archeologiczno-architektonicznych
Ewa Magdalena Charowska - Konserwacja i prezentacja reliktów archeologicznych in situ przy zastosowaniu konstrukcji zabezpieczających: założenia teoretyczne i rozwiązania praktyczne
Łukasz Kowalczyk - Formy prezentacji reliktów architektury murowanej w Polsce


Publikacja w serii ARCHAEOLOGICA HEREDITAS 05 - 2015
"Konserwacja zapobiegawcza 3. Dziedzictwo niematerialne i pamięć"
Red. Zbigniew Kobyliński i Jacek WysockiSpis treści:
Zbigniew Kobyliński – Czy można mądrze zarządzać niematerialnym dziedzictwem kulturowym?
   Część I. Andrzej Tomaszewski i problematyka dziedzictwa niematerialnego
Ewa Święcka – Pamięć miejsc i miejsca pamięci. O wartościach duchowych i dziedzictwie niematerialnym w pismach Andrzeja Tomaszewskiego
Maria Poksińska – Rysunek architektoniczny – imperatyw, wiedza, pasja
Ewa Łużyniecka – Pamięć o sacrum trwa w architekturze
Maria Brykowska – „Wielodyscyplinarne” badania i zadania konserwatorskie, na przykładzie prac Zespołu Badań nad Polskim Średniowieczem UW i PW w Wiślicy
Władysław Zalewski – Odkrycie posadzki wiślickiej i meandry praktyki konserwatorskiej: rola Andrzeja Tomaszewskiego
Andrzej Rusak – Troska o dziedzictwo edukacja: prawda przeszłości i wskazanie na przyszłość (na przykładzie konserwacji fresków jagiellońskich w katedrze sandomierskiej)
Bibliografia prac Andrzeja TomaszewskiegAndrzej Tomaszewski in memoriam. Publikowane wspomnienia o Profesorze Andrzeju Tomaszewskim
   Część II. Dziedzictwo niematerialne – rozważania teoretyczne
Agnieszka Przybyła-Dumin – Jak zachować niematerialne? O problemach wdrażania zapisów Konwencji UNESCO z 2003 roku w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego
Krystyna Gutowska – Kilka uwag o niematerialnych wartościach i niematerialnym sposobie istnienia dziedzictwa kulturowego
Dorota Folga-Januszewska – Starożytne początki pojęcia muzeum jako formy dziedzictwa niematerialnego
Dorota Kielak – Między pamięcią a ideą. O sposobie transponowania zabytków przeszłości w polskiej literaturze przełomu XIX i XX wieku
Magdalena Rutyna – Cmentarz jako nośnik pamięci indywidualnej i grupowej
Zbigniew Kobyliński – Archeolog jako mówca umarłych
   Część III. Dziedzictwo niematerialne: ochrona, prezentacja, kreacja
Jacek Gutowski – Dziedzictwo kulturowe i fantazmaty
Anna Zalewska – Na styku niematerialnego i materialnego. Znaczenie, potencjał i odpowiedzialność archeologii w procesie kształtowania wiedzy oraz wrażliwości i świadomości historycznej Polaków, w odniesieniu do materialnych pozostałości po Wielkiej Wojnie
Weronika Kobylińska-Bunsch – Utrwalić to, co niematerialne: fotografia jako (s)chronienie pamięci w strategiach artystycznych XX wieku
Jarosław Chrapek i Bartłomiej Klęczar – Transatlantycka Telegraficzna Centrala nadawcza w Babicach. Przywracanie pamięci miejsca w świadomości mieszkańców gminy Stare Babice i m. st. Warszawy
Jacek Wysocki – Pamięć utracona i odzyskana: o inicjatywach na rzecz poznawania przedwojennych dziejów Prus
Karolina Przybysz – Umschlagplatz w przestrzeni dzisiejszej warszawy – miejsce pamięci czy pamięć miejsca?
Agnieszka Walendzewicz – Niematerialne wartości dziedzictwa materialnego na przykładzie Centrum Handlowego Suwałki Plaza
Tadeusz Klimczak – Pożegnanie z Hutą – o fenomenie powstania, istnienia, zatracenia i o przywracaniu pamięci w przestrzeni publicznej
Artur Kostarczyk – Pamięć geometrii przestrzeni, czyli o znaczeniu dziedzictwa kultury dla gospodarowania przestrzenią
Karol Piasecki – Rola krajoznawstwa w przekazie regionalnej tradycji kulturowej. Przykład Kozienic i regionu kozienickiego
Wiesława Chodkowska – Tajemnice ciesiołki – pokaz dawnych technik budowlach i inne działania podejmowane w ramach konserwacji zapobiegawczej w Dziale Architektury Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku
Łukasz Mikołaj Sadowski – Europa w Azji. W kilku słowach o zabytkach kolonialnych w Malakka
Marek Zalewski – Supraśl – na progu wspólnego dziedzictwa


Książka "Zanim Polska została Polską" - 2015
Aut. Przemysław Urbańczyk


 


Publikacja w serii ARCHAEOLOGICA HEREDITAS 04 - 2015
"Grody średniowiecznego Mazowsza. Księga poświęcona pamięci Marka Dulinicza"
Red. Magdalena Żurek i Małgorzata Krasna-Korycińska


 


Książka "Stefan Krukowski i jego przygoda z PMA" - 2014
Red. Stefan Karol Kozłowwski


 


Książka "Starosiedle w Ziemi Lubuskiej: osadnictwo starożytne i wczesnośredniowieczne" - 2014
Red. Zbigniew Kobyliński


 


Książka "Kontekstualizacja skarbu z Vettersfelde/Witaszkowa: badania archeologiczne na st. 2 w Kozowie w Ziemi Lubuskiej" - 2014
Red. Zbigniew Kobyliński


 


Książka "Ethnogenesis - An evolutionary approach. The origins of biblical Israel" - 2014
Aut. Michał Bieniada


 


Publikacja w serii ARCHAEOLOGICA HEREDITAS 03 - 2014
"Konserwacja zapobiegawcza środowiska 2. Krajobraz kulturowy"
Red. Jacek Wysocki


 


Publikacja w serii ARCHAEOLOGICA HEREDITAS 02 - 2013
"Grodziska Warmii i Mazur 1. Stan wiedzy i perspektywy badawcze"
Red. Zbigniew Kobyliński


 


Publikacja w serii ARCHAEOLOGICA HEREDITAS 01 - 2012
"Konserwacja zapobiegawcza środowiska 1"
Red. Zbigniew Kobyliński i Jacek WysockiSpis treści:
Andrzej Tomaszewski – Konserwacja zapobiegawcza środowiska
   Teoria
Dorota Kielak - Konserwacja zapobiegawcza środowiska – horyzonty badawcze
Zbigniew Kobyliński – Andrzeja Tomaszewskiego koncepcja konserwacji zapobiegawczej środowiska
Bogumiła Rouba - Konserwacja zapobiegawcza jako element strategii ochrony dziedzictwa
Piotr Molski - Konserwacja zapobiegawcza a współczesne tendencje w postępowaniu z zabytkami
Marcin Gawlicki - Konserwacja zapobiegawcza środowiska w obowiązującym systemie ochrony zabytków
Dorota Folga Januszewska – Zapobiegawcza konserwacja czasu, czyli o muzeach
Krystyna Gutowska - Filozoficzne założenia koncepcji konserwacji zapobiegawczej środowiska
Bogusław Szmygin - Zmiana paradygmatu w ochronie dziedzictwa
   Praktyka
Jacek Wysocki - Ochrona panoram miast planami zagospodarowania przestrzennego - konserwacja zachowawcza w skali urbanistycznej
Piotr Szpanowski - Wilanowskie założenie krajobrazowe: problemy konserwacji zapobiegawczej
Ewa Święcka - Obiekt zabytkowy w środowisku społecznym. Nowy aspekt konserwacji zapobiegawczej
Marek Skłodowski i Jacques Akerboom - Monumentenwacht - efekty praktycznego wdrożenia zasad konserwacji zapobiegawczej
Olga Bazenova - Restauracja zamku w Nieświeżu na Białorusi
Janusz Budziszewski i Jacek Wysocki - Nowe możliwości detekcji materialnych śladów historii terenów leśnych - lotnicze skanowanie laserowe (LiDAR)archeologicznych w podziemiach Rynku Krakowskiego
Ewa Charowska - Walory ochronne, wystawiennicze oraz estetyka kompozycji architektonicznej kompleksu muzealno-ochronnego ruin łaźni rzymskich miasta Colonia Ulpia Traiana w Parku Archeologicznym w Xanten w Niemczech
Sebastian Wróblewski i Paweł Wróblewski - Góra Grodowa w Tumlinie (stanowisko archeologiczne, rezerwat geologiczny oraz kopalnia odkrywkowa) – konserwacja i zagospodarowanie wieloaspektowego krajobrazu kulturowego
Marcin Górski - Wyspa Giżycka na Mazurach – idea zintegrowanej ochrony środowiska kulturowo-przyrodniczego w teorii i praktyce
Agnieszka Pawlak - Nowa rola konserwatora dzieł sztuki w zmieniającym się muzeum – na przykładzie strategii ochrony zbiorów wypracowywanej w Muzeum Pałacu w Wilanowie
Eryk Bunsch i Robert Sitnik - Zastosowanie technologii precyzyjnego skanu 3D w prewencyjnej konserwacji dzieł sztuki. Najnowsze możliwości rejestracji procesów starzeniowych
Władysław Zalewski - Problemy konserwatorskie największego odkrycia prof. Andrzeja Tomaszewskiego – romańskiej rytowanej posadzki w Kolegiacie Wiślickiej
Małgorzata Pronobis-Gajdzis - Konserwacja zapobiegawcza zabytkowych księgozbiorów na przykładzie kolekcji książek zgromadzonych w klasztorze Mniszek Zakonu Kaznodziejskiego w Św. Annie   


Książka "Mieszko Pierwszy Tajemniczy" - 2012
Aut. Przemysław Urbańczyk

                                                                       


Książka "Przy słowiańskim stole, czyli kulinaria wczesnego średniowiecza" - 2010
Aut. Małgorzata Krasna-Korycińska (doktorantka IA UKSW)


 


Książka "Kultura Pucharów Dzwonowatych na Wyżynie Małopolskiej" - 2010
Aut. Janusz Budziszewski i Piotr Włodarczyk


 


Książka "Zróżnicowanie regionalne budownictwa wiejskiego Warmii i Mazur" - 2010
Aut. Jacek Wysocki


 


Książka "Własność dziedzictwa kulturowego" - 2009
Aut. Zbigniew Kobyliński


 


Książka "Włodzimierz Antoniewicz, profesor z Warszawy" - 2009
Aut. Stefan Karol Kozłowski


 


Książka "Thinkiing mesolithic" - 2009
Aut. Stefan Karol Kozłowski


 


Książka "Europa wczesnego średniowiecza" - 2008
Aut. Maria Miśkiewicz


 

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2015
Informacja o ciasteczkach